Płońsk, dnia 18.06.2019 r.

 

RGS.271.Sz.2.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

 

Usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".

 1. Zamawiający:

  Gmina Płońsk

  ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

  NIP 567-181-02-66

  REGON 130378031

   

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

   

  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

  80000000 – 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 3. Warunki udziału w postępowaniu:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

   

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

 2. akceptują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności

 3. posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 5. nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji lub, co do których nie ogłoszono upadłości/ likwidacji;

 6. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże (na Załączniku nr 3), iż posiada odpowiednie zaplecze zdolne do wykonania zamówienia w postaci minimum jednej osoby, która posiada:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat (udokumentowane poprzez np. zaświadczenia, referencje, protokoły zdawczo – odbiorcze zawierające liczbę przeprowadzonych godzin)

  Ponadto osoba taka musi posiadać kompetencje:

  METODYCZNE:

 1. Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, w tym:

 • Budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi;

 • Dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy;

 1. Znajomość metodyki uczenia osób dorosłych.

 2. Umiejętność przekazywania wiedzy i kształtowania kompetencji cyfrowych ze szczególnym naciskiem na zastosowania praktyczne.

 3. Znajomość scenariuszy szkoleń w obszarach objętych projektem grantowym i umiejętność ich wykorzystania.

 4. Umiejętność przygotowywania i modyfikacji scenariuszy szkoleń.

  TECHNICZNE:

 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).

 2. Umiejętność korzystania z internetu.

 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w internecie.

 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.

 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.

 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

  Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji informacji zawartych w załączniku nr 3 i 3a.

  Ocena formalna spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia", na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń.

 1. Kryteria oceny ofert:

  Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia (C)

  Kryterium II – Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wyznaczonych osób do realizacji zadania (K)

   

  1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

   Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia (C) 80% - 80 pkt. (maksymalnie)

   Kryterium II - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wyznaczonych osób do realizacji zadania (K) 20% - 20 pkt. (maksymalnie)

    

  2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

   Kryterium I - Cena przedmiotu zamówienia (C)

   Przez Cenę rozumie się wynagrodzenie Wykonawcy za 1 godzinę szkoleniową prowadzenia zajęć, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

   Najniższa cena

          C= ………………………………………………………………………….x 80

                                                               Cena ocenianej oferty

    

   Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

   Kryterium II - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wyznaczonych osób do realizacji zadania (K):

   Ocena ofert w ramach tego kryterium dokonana będzie na podstawie załączonych przez Wykonawcę oświadczeń do oferty:

   O ilości przeszkolonych osób dorosłych (zgodnie z załącznikiem nr 3a) – zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oświadczenia oferentów.

   Liczba przeszkolonych osób dorosłych oferenta

        K= ………………………………………………………………………..… x 20

                             Najwyższa Liczba przeszkolonych osób dorosłych

    

 1. Ostateczna ocena ofert to suma punktów z każdego z kryterium = C + K

 2. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

 4. Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, w szczególności jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

 5. Zamawiający ma prawo zażądać od oferenta potwierdzenia na prawdziwość składanych oświadczeń dodatkowych dokumentów, które musza być dostarczone drogą e-mailowa w ciągu 3 dni od wysłania wezwania. W przypadku braku dostarczenia żądanych dokumentów w wyznaczonym terminie zamawiający uzna że oferent nie spełnia kryteriów dostępu.

 1. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

  Ofertę należy złożyć:

 • w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr RGS.RC.271.11.2019 ”.

 • Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: Na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego". Nie otwierać przed dniem 26.06.2019 r. przed godziną 10 00

 • Oferty należy składać do:

  26.06.2019 roku do godziny 10 00 , w Urzędzie Gminy Płońsk, sekretariat

   

 1. Termin realizacji zamówienia:

  Od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy) do 14.02.2020 r.

   

 2. Informacja na temat powiązań osobowych lub kapitałowych

   

  Z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni są wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym , osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem oraz wyborem oferty.

  Gmina Płońsk jest Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 3. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania ofert

   

 1. Oferta musi zostać sporządzona na „Formularzu ofertowym", zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 3. Oferta musi zawierać pełną nazwę oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP oraz datę sporządzenia.

 4. Cena oferty musi być przedstawiona w PLN w kwotach brutto

 5. Cena oferty winna być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty i obciążenia związane z należytym wykonaniem zamówienia. Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał podjąć, a wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w przedmiotowym opisie nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia np. koszty podróży na szkolenia. Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do zapytania.

   

 • W formularzu ofertowym Oferent przedstawia cenę za 1 godzinę szkoleniową.

 • Podana cena obowiązuje przez cały okres realizacji projektu i nie podlega waloryzacji.

 • Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta. Z a osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie . Jeżeli pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego,   do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność.

 • Wprowadzenie przez Oferenta zmian uniemożliwiających ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami w „Formularzu ofertowym" spowoduje odrzucenie oferty.

 • Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania. Organizator postępowania nie odpowiada za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania.

  Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na „Formularzu Ofertowym". W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

   

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę ponosi pełną odpowiedzialność finansową, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

  Z uwagi na powyższe, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający określił możliwe do zastosowania warunki zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez Wykonawcę w niżej określony sposób.

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jego realizacji.

 2. za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto.

 3. W przypadku naliczenia 2 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto.

 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.

 6. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej przez Zamawiającego szkody, przysługuje mu prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 7. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

 8. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 9. Dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wskazanego w umowie, jeżeli jego dotrzymanie stanie się niemożliwe lub poważnie utrudnione z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a zaistniałych po zawarciu umowy.

   

  Istotne postanowienia umowy

   

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:

 • wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

 • wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;

 • wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

 • zmiany istotnych regulacji prawnych;

 • zmian w zawartej umowie o dofinansowanie,

 • gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy,

 • wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,

 

Zamawiający może unieważnić umowę w okresie 7 dni od unieważnienia postepowania na podstawie, którego została podpisana umowa. Unieważnienie postępowania może nastąpić z powodu uchybień proceduralnych lub gdy procedura została przeprowadzona niezgodnie z zapisami zasady konkurencyjności.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

 

Płatności

Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury.

 

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   

 2. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:

  Nie dotyczy

   

 3. Postanowienia końcowe:

 • Brak zaoferowania choćby jednej pozycji w każdej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę, spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dostawy i montażu.

 • W przypadku wystąpienia pytań do ogłoszenia można je kierować poprzez e-mail na adres: olga.kmiec@ugplonsk.pl , zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 • Ogłoszenie może być zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzanych zmian.

 •   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń).

 • Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert.

 • Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert.

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

 • Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Zasadą konkurencyjności" poprzez upublicznienie zapytania ofertowego tj. umieszczenie go na stronie www. ugplonsk.bip.org.pl Beneficjenta;

 • Oferta musi się składać z następujących dokumentów:

  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3- Wykaz-wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych

Załącznik nr 3a- Oświadczenie- wykaz ilości osób przeszkolonych

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna

Załącznik nr 6- Wzór umowy przetwarzania danych osobowych                                                                                      W imieniu Zamawiającego,

 

Wójt Gminy Płońsk

 

     /-/ Aleksander Jarosławski


Załączniki:

Integr a lną c ś ć n inie j sz e go za p y ta n ia sta n o w i ą :

 1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

 3. Załącznik nr 3- Wykaz-wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych

 4. Załącznik nr 3a- Oświadczenie- wykaz ilości osób przeszkolonych

 5. Załącznik nr 4- Wzór umowy

 6. Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna

 7. Załącznik nr 6- Wzór umowy przetwarzania danych osobowych


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-18 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-24 12:37:06
 • Liczba odsłon: 200
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897484]

przewiń do góry