Ogłoszenie nr 624222-N-2019 z dnia 2019-11-19 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Płońsk w 2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Płońsku, krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39 , 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (URL): www.ugplonsk.bip.org.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ugplonsk.bip.org.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ugplonsk.bip.org.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09 - 100 Płońsk


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Płońsk w 2020 r.
Numer referencyjny: RGS.271.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Płońsk w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk oraz innymi obowiązującymi prawa(w tym prawa miejscowego). 1. Zakres prac obejmuje: 1.1. odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej lub wielolokalowej, w tym: 1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), w tym popiołu z palenisk (kotłów węglowych) będących wynikiem zwykłego bytowania. 2) odbieranie odpadów segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe ); 3) odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 4) odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon; 1.2. obsługa w zakresie usuwania odpadów z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym będą zbierane następujące rodzaje odpadów: 1) odpady segregowane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe); 2) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 3) przeterminowane leki i chemikalia; 4) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 5) zużyte baterie i akumulatory; 6) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów stanowiące odpady komunalne; 7) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 8) usunięte tynki, tapety, okleiny; 9) odzież, tekstylia; 10) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 11) urządzenia zawierające freony; 12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; 13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony; 14) odpady wielkogabarytowe; 1.3. dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników na odpady zmieszane i worków do selektywnej zbiórki, 1.4. program komputerowy na czas trwania umowy w ramach jej realizacji, Wykonawca będzie zobowiązany zainstalować na wskazanym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego oprogramowanie umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę, 1.5. prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Płońsku 1.6. prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z częstotliwością co najmniej 2 razy do roku, 1.7. mycie pojemników 2 razy w trakcie trwania umowy, 1.8. obsługa 5 imprez masowych w zakresie dostarczenia pojemników oraz odebrania odpadów i pojemników 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, gdzie obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo - workowy zbiórki odpadów komunalnych: 2.1.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; a) niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników odpowiadającym polskim normom PN-EN 840 o pojemności: 120 l, 240l, 1100 l, 6,5 m³; b) częstotliwość wywozu raz na 2 tygodnie, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, d) obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych na czas trwania umowy pojemników na odpady niesegregowane, - posprzątanie wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych na pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie będzie niewystarczająca), - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, 2.1.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane); a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: - niebieski – o pojemności 120 l na odpady z papieru i tektury, - żółty – o pojemności 120 l na odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, - zielony – o pojemności od 60 l do 120 l na odpady ze szkła białego i kolorowego oraz opakowań ze szkła, b) worki do selektywnej zbiórki odpadów (dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji) zapewnia Wykonawca; przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, - oznakowanie – worki muszą być opatrzone nadrukowaną informacją na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. c) częstotliwość wywozu 1 raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; d) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie w miejscu odbioru zapełnionych worków nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; - zagospodarowanie odebranych segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, przedstawienie Zamawiającemu wykazu nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej (niesegregujących odpady); - posprzątanie wokół ww. worków, gdy zajdzie taka potrzeba. 2.1.3. odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów a) odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości - z zastrzeżeniem, że właściciele mogą wystawić wraz z ww. workami większe bioodpady stanowiące odpady komunalne np. drobne gałęzie, tuje itp., które przygotują wcześniej poprzez ich rozdrobnienie i włożenie do worków lub ich pocięcie do około 1 m (+/- 10%) długości i związane w taki sposób, aby nie utrudniały pracy Wykonawcy, z zachowaniem następującej kolorystyki: - worek brązowy - z napisem ,,BIO"; - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, - pojemność: 120 l; b) częstotliwość wywozu raz na dwa tygodnie, od kwietnia do października, a w pozostałe miesiące raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych na czas trwania umowy worków do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji po każdorazowym odbiorze - zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, przedstawienie Zamawiającemu wykazu nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej (niesegregujących odpady); - bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. 2.2. Odbieranie odpadów z zabudowy wielolokalowej: 2.2.1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; a) odbiór z pojemników o pojemności od 240 l do 6,5 m³; b) częstotliwość raz na tydzień, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, d) obowiązkiem Wykonawcy będzie również: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na odpady niesegregowane, - zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, - posprzątanie wokół ww. pojemników i kontenerów, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi (ww. właściciele nieruchomości mają możliwość dostawienia tego rodzaju worków w przypadku, gdy pojemność pojemnika w danym okresie 1 miesiąca będzie niewystarczająca), - zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego poprzez mycie pojemników 2 razy w czasie trwania umowy, 2.2.2. selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) a) odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej prowadzony będzie poprzez pojemniki o pojemności min. 1300 l, z zachowaniem następującej kolorystyki: - pojemnik żółty typu siatkowego z napisem „plastik, metal” do odpadów z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych, - pojemnik niebieski typu dzwon z napisem „papier” do odpadów z papieru i tektury, - pojemnik biało-zielony typu dzwon z napisami „szkło bezbarwne” i „szkło kolorowe” do odpadów ze szkła. b) częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy pojemników na selektywnie zebrane odpady komunalne, - zagospodarowanie odebranych segregowanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, przedstawienie Zamawiającemu wykazu nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej (niesegregujących odpady); - bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. 2.2.3. odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów a) odbiór odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków, z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości (zarządcy budynków) mogą wystawić wraz z ww. workami większe bioodpady stanowiące odpady komunalne np. drobne gałęzie, tuje itp., które przygotują wcześniej poprzez ich rozdrobnienie i włożenie do worków lub ich pocięcie do około 1 m (+/- 10%) długości i związane w taki sposób, aby nie utrudniały pracy Wykonawcy, z zachowaniem następującej kolorystyki: - worek brązowy - z napisem ,,BIO" - materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, - pojemność: 120 l; b) częstotliwość wywozu raz na tydzień: od kwietnia do października, a w pozostałe miesiące raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym; c) obowiązkiem Wykonawcy będzie: - zapewnienie na własny koszt właścicielom nieruchomości wielolokalowych na czas trwania umowy worków do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji po każdorazowym odbiorze - zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, przedstawienie Zamawiającemu wykazu nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej (niesegregujących odpady); - bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. 2.3. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2.3.1. Wykonawca będzie prowadził Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie do którego posiada tytuł prawny. 2.3.2. Punkt będzie czynny w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od godz. 8:00 do 14:00. W tym czasie PSZOK powinien być dozorowany przez minimum jednego pracownika. Pracownik będzie przyjmował wymienione wyżej odpady dostarczone przez mieszkańców gminy Płońsk, po okazaniu przez nich dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odpady itp.). Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów pracownik będzie ważył te odpady lub w inny sposób określał ich ilość, co zanotuje w ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów wraz z adresem posesji/właściciela nieruchomości. Pracownik ma obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do PSZOK. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie PSZOK. Pojemniki na odpady powinny być na bieżąco opróżnianie. 2.3.3. W ramach prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów przewiduje się zbieranie następujących odpadów: 1) odpady segregowane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe); 2) bioodpady stanowiące odpady komunalne; 3) przeterminowane leki i chemikalia; 4) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 5) zużyte baterie i akumulatory; 6) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów stanowiące odpady komunalne; 7) odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 8) usunięte tynki, tapety, okleiny; 9) odzież, tekstylia; 10) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć; 11) urządzenia zawierające freony; 12) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne; 13) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, zużyte opony; 14) odpady wielkogabarytowe; 2.3.4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane; 2.4. Prowadzenie Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2.4.1. Rodzaje odbieranych odpadów: - meble i inne odpady wielkogabarytowe - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zużyte opony(4 szt. na gospodarstwo). 2.4.2. Częstotliwość odbioru odpadów w formie zbiórki objazdowej – co najmniej dwa razy do roku w dniach ustalonych w harmonogramie. 2.4.3. Lokalizacja punktów zbiórki (postoju MPSZOK): zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. 2.4.4. Czas zbiórki (postoju MPSZOK) w jednej lokalizacji w danym dniu harmonogramu: zgodnie z potrzebami uprzątnięcia odpadów. 2.4.5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów w miesiącu następującym po wykonaniu usługi wraz informacją nt. instalacji do której ww. odpady zostały przekazane, przedstawienie Zamawiającemu wykazu nieruchomości zobowiązanych do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej (niesegregujących odpady); 2.5. W przypadku niemożności przekazania odpadów komunalnych z przyczyn losowych (choroba, dłuższa nieobecność) w terminie określonym w harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów komunalnych w możliwie najkrótszym terminie na wniosek Zamawiającego. 3. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. 3.1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem, w dniu podpisania umowy. 3.2. Wykonawca wyposaży nieruchomości objęte niniejszą umową w pojemniki i worki do dnia 31 grudnia 2019 r. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji e-mailem będzie niezwłocznie dostarczał worki dla mieszkańców przystępujących do segregacji. Wykonawca będzie dostarczał worki na wymianę w ilości odpowiadającej liczbie worków odebranych. 3.3. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7:00-16:00. Pojemniki i worki z odpadami będą wystawiane do godziny 7:00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie do drogi publicznej, wtedy, gdy odległość posesji od tej drogi jest mniejsza bądź równa 100 m. Gdy ta odległość jest większa niż 100 m odpady zostaną odebrane sprzed posesji. 3.4. W przypadku niemożności odbioru odpadów komunalnych, na skutek okoliczności zaistniałych po stronie Wykonawcy, w terminie wynikającym z harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór odpadów nastąpi najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu, w którym odebranie nie było możliwe. 3.5. Wystąpienie, niezależnych od Wykonawcy, przeszkód uniemożliwiających odbiór odpadów komunalnych na części lub całości terenu gminy zwalnia Wykonawcę z obowiązku odbioru odpadów do czasu ustąpienia przyczyny. Zamawiający zrealizuje zaległy odbiór odpadów bezpośrednio po ustąpieniu przyczyny. W przypadku wystąpienia przeszkód, które mogą uniemożliwiać odbiór przez okres powyżej 14 dni Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą ustali alternatywną metodę realizacji umowy. 3.6. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca sporządzi harmonogramy odbioru, które Zamawiający po akceptacji opublikuje na swojej stronie internetowej, a Wykonawca w formie wydruków, zobowiązany jest przekazać właścicielom nieruchomości przed pierwszym odbiorem odpadów. 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, a w szczególności: - dostarczenia Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej rocznego sprawozdania, o którym mowa w art.9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - dostarczenia innych niezbędnych dokumentów, na żądanie Zamawiającego w przypadku zmiany przepisów. 3.8. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji). 3.8.1. Zamawiający zastrzega sobie między innymi możliwość żądania od Wykonawcy zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę, trasówek oraz informacji z czujników wyładunku, które umożliwią kontrolę trasy pojazdu przewożącego odpady oraz jego miejsce wyładunku. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca Zamawiającemu raportu (ewidencji nieruchomości) z których zostały odebrane selektywne i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 3.9.1 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstały odpady a nieujętych w bazie danych u Zamawiającego, 3.9.2.Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów i przypadku ich niedopełnienia Wykonawca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dane dot. nieruchomości, dokumentację zdjęciową lub filmową z rejestracją daty i godziny oraz dane pracowników, którzy stwierdzili fakt niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk, 3.9.3.Wykonawca jest zobowiązany przekazywać informację w jednej z następujących form: pocztą elektroniczną na adres: ugplonsk@ugplonsk.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09 - 100 Płońsk bądź faksem: (23)662-24-26. 3.10. Za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie wykonywania usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 3.11. Zapewnienie dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości pojazdów, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w przedstawionej w postępowaniu ofercie; zapewnienie, aby wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do parametrów ulic/dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy; 3.12.Wykonawca jest zobowiązany do transportowania odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w sposób, który uniemożliwia mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi oraz w sposób uniemożliwiający mieszanie się ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz do zabezpieczenia przewożonych odpadów komunalnych przed wysypywaniem oraz rozwiewaniem na drogę, 3.13. Wykonawca ma obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. 3.14. Na terenie bazy magazynowej muszą znajdować się zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, 3.15. Zamawiający dostarczy i będzie aktualizował wykaz nieruchomości, do których Wykonawca będzie obowiązany dojechać bezpośrednio do posesji i odebrać odpady. 3.16. Procedura reklamacyjna. 3.16.1.Zamawiającemu, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Wykonawcę, przysługuje reklamacja. 3.16.2.Zamawiający zgłasza Wykonawcy reklamację faxem lub e-mailem. 3.16.3.Realizacja reklamacji odbywać się będzie zgodnie ze złożoną ofertą. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faxem lub e-mailem. 3.16.4.Reklamacja dotyczyć może nieodebrania odpadów w wyznaczonym w harmonogramie terminie, niedostarczenie worków dla mieszkańców przystępujących do segregacji, pozostawienia niedostatecznej (na wymianę) liczby worków lub nieodpowiednich worków, nieodebrania odpadów z PSZOK, niezapewnienia MPSZOK. 3.16.5. Każdy właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia reklamacji do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania reklamowanej usługi. 3.16.6. Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, jeżeli Wykonawca udowodni, że wykonał prawidłowo usługę lub nie wykonał jej z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości lub Zamawiającego. 3.16.7. Zamawiający będzie rozstrzygał o zasadności reklamacji na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę, tj. zapisów urządzeń GPS zamontowanych na pojazdach, którymi Wykonawca wykonuje usługę oraz trasówek. Pomocniczo w rozstrzygnięciu zasadności reklamacji mogą być, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę, inne dane pochodzące z urządzeń zamontowanych na pojazdach, którymi wykonywana jest usługa oraz inne zapisy tras pojazdów, pozwalające na określenie pozycji pojazdu w odpowiednim czasie, a także dokumentacja fotograficzna. 3.17. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych). 3.18. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do których będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne. 4. Dane charakteryzujące zamówienie. 4.1. Charakterystyka Gminy Płońsk Gmina Płońsk, położona w centralnej części powiatu, w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, otacza swoim obszarem miasto Płońsk. Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego: Baboszewo, Sochocin, Joniec, Załuski, Naruszewo i Dzierzążnia. 1) Powierzchnia gminy Płońsk wynosi 127 km2. 2) Liczba mieszkańców na terenie gminy Płońsk, na podstawie złożonych deklaracji – 7215 osoby. Stan na dzień 31.10.2019 r. Uwaga: liczba osób przewidziana do objęcia zamówieniem w ciągu okresu jego realizacji może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. 3) 7163 osób mieszka w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz 62 osoby w zabudowie wielolokalowej. 4) Gmina Płońsk liczy 42 miejscowości: Arcelin, Bogusławice, Bońki, Brody, Cempkowo, Cholewy, Cieciórki, Ćwiklin, Ćwiklinek, Dalanówek, Ilinko, Ilino, Jeżewo, Kluczewo, Kownaty, Koziminy-Stachowo, Krępica, Lisewo, Michalinek, Michowo, Młyńsk, Nowe Koziminy, Pilitowo, Poczernin, Poświętne, Pruszyn, Raźniewo, Siedlin, Skarżyn, Skrzynki, Słoszewo, Słoszewo-Kolonia, Stare Koziminy, Strachowo, Strachówko, Strubiny, Szeromin, Szerominek, Szpondowo, Szymaki, Woźniki, Wroninko. 5) Liczba nieruchomości: a) liczba nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych: 2282 b) liczba budynków wielolokalowych: 2 4.2. W Gminie Płońsk w roku 2018 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje: kod odpadu frakcje odpadów masa odbieranych odpadów Mg 200301 zmieszane 1619,470 200102 szkło 92,200 200139 tworzywa sztuczne 115,570 200101 papier i tektura 61,480 200201 odpady ulegające biodegradacji 41,610 200307 odpady wielkogabarytowe 94,380 200136 zużyty sprzęt elektroniczny 6,540 200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji 15,640 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu 84,480 Na podstawie danych z I półrocza 2019 roku Zamawiający szacuje, że przedmiot zamówienia obejmuje odebranie i zagospodarowanie łącznie 1900,000 Mg odpadów w całym okresie realizacji zamówienia. Wskazana ilość jest orientacyjna, ustalona na podstawie dostępnych Zamawiającemu danych na dzień ogłoszenia przetargu. Wykonawca ma obowiązek odebrać każdą ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach objętych niniejszym zamówieniem.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90511000-2

90512000-9

90513100-7

90514000-3

90533000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2020-01-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), prowadzonego przez Wójta Gminy Płońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) potwierdzający, że Wykonawca realizuje działalność co najmniej w dwóch zakresach o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach: a) w zakresie transportu odpadów (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b) b) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 50 ust. 1 pkt. 3 lit. b)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie główne usługi odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1 000 Mg (Załącznik Nr 6 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okrywowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. Wykonawca zobowiązany jest wykazać narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: 1). Wykonawca wykaże, że dysponuje (Załącznik Nr 7 do SIWZ) : • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l, 6,5 m3; • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; • co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; • co najmniej jednym samochodem specjalnym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szer. od 2,4 do 3,0 m i masie własnej do 5 ton. 2). Ponadto Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo – transportową (Załącznik Nr 8 do SIWZ) usytuowaną: • w gminie Płońsk, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) prowadzonego przez Wójta Gminy Płońsk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2) Aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) potwierdzający, że Wykonawca realizuje działalność co najmniej w dwóch zakresach o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach: a) w zakresie transportu odpadów (art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b) b) w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (art. 50 ust. 1 pkt. 3 lit. b)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie główne usługi odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie nie mniejszej niż 1 000 Mg (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 4) Wykonawca zobowiązany jest wykazać narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: a) Wykonawca wykaże, że dysponuje (Załącznik Nr 7 do SIWZ) : • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, przystosowanymi do opróżniania pojemników o pojemnościach 120 l, 240 l, 1100 l, 6,5 m3; • co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; • co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; • co najmniej jednym samochodem specjalnym przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z możliwością wjazdu na drogi gminne o szer. od 2,4 do 3,0 m i masie własnej do 5 ton. b) Ponadto Wykonawca wykaże, że posiada bazę magazynowo – transportową (Załącznik Nr 8 do SIWZ) usytuowaną: • w gminie Płońsk, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca powinien posiadać wdrożony system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, a więc świadczyć usługi: a) zgodnie z normami jakościowymi: Wykonawca przedłoży zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi (np. ISO 9001). b) zgodnie z europejskimi normami zarządzania środowiskowego: Wykonawca przedłoży zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskowego (np. ISO 14001).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

czas realizacji reklamacji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) formy prawnej i nazwy Zakładu w związku z przekształceniem firmy, b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania usług lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie usług w takim stopniu, że termin ich wykonania może być zagrożony, c) ustawowej zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług - Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto, d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. e) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Powyższe zmiany umowy nie mogą powodować naliczenia i pobrania przez Wykonawcę żadnych dodatkowych opłat i prowizji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

 

Załączniki do pobrania :

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Oferta wraz z załącznikami,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-19 10:24:35
  • Liczba odsłon: 121
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900975]

przewiń do góry