Ogłoszenie nr 510273455-N-2019 z dnia 13-12-2019 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Płońsk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Płońsk

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGS.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Płońsk urządzeniami oświetleniowymi od zmierzchu do świtu, polegającym na zapewnieniu świecenia 707 punkty świetlne, stanowiących własność Wykonawcy. Utrzymanie urządzeń oświetleniowych obejmuje niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne, a w szczególności: a) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, b) oględziny i przeglądy tras linii napowietrznych i kablowych, c) przeglądy techniczne opraw, d) wymianę źródeł światła, e) pomiary skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami, f) wymianę wyeksploatowanych słupów i wysięgników, g) wymianę wyeksploatowanych opraw, h) wymianę wyeksploatowanych tablic i szafek, i) wymianę linii napowietrznych i kablowych, j) wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania oświetleniem, k) naprawę lub wymianę uszkodzonych kabli, l) podwieszanie zerwanych przewodów, m) wymianę opraw, oprawek, stateczników, kondensatorów, n) wymianę połamanych lub uszkodzonych słupów, o) wymianę wysięgników, uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek wnękowych latarń, p) likwidację awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego, r) dyspozycyjność i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi, s) prowadzenie rejestru zdarzeń. Termin udzielenia zamówienia publicznego – 12 miesięcy w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 361589
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Rzemieślnicza 17/19
Kod pocztowy: 81-855
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 292409.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 292409.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292409.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne : Wybór usługodawcy na realizację usługi polegającej na świadczeniu na rzecz gminy oświetlenia ulicznego w trybie przetargu jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy gmina posiada własną, odrębną sieć oświetleniową. Wtedy koszty zakupu energii i świadczenia usług przesyłowych rozliczane są według taryfy, a zadanie bieżącej eksploatacji powierzone jest podmiotowi wybranemu w trybie ustawy PZP. Problemy powstają natomiast w przypadku korzystania z urządzeń w całości stanowiących własność przedsiębiorstwa energetycznego. W tym przypadku realizacja zadań gminy w zakresie oświetlenia powinna następować poprzez zlecenie świadczenia usługi oświetleniowej przedsiębiorstwu energetycznemu dysponującemu taką infrastrukturą. Przeprowadzenie postępowania przetargowego naruszałoby w sposób ewidentny art. 140 kc. W ocenie Urzędu odmowa przedsiębiorstwa energetycznego dostarczania energii, która była właścicielem sieci, nie stanowiła stosowania przez nie praktyki ograniczającej konkurencję, polegającej na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej. W uzasadnieniu wskazano, że żądanie, aby przedsiębiorstwo udostępniło swoje mienie w celu prowadzenia w oparciu o nie działalności gospodarczej przez innego przedsiębiorcę, byłoby zbyt daleko idącą ingerencją. Godziłoby to w prawo do nieskrępowanego eksploatowania, dysponowania i zarządzania majątkiem trwałym samodzielnego podmiotu jako atrybutu wolności gospodarczej. W związku z powyższym, jeżeli Energa jest właścicielem urządzeń na terenie gminy, pozostaje jedynie, zastosowanie art. 67 ust 1 pkt 1a i 1b PZP, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Uzasadnienie prawne : 1.Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) W piśmiennictwie jako przykład przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze najczęściej wymienia się udzielanie zamówień monopolistom naturalnym (np. dostawy wody z sieci wodociągowej, energii elektrycznej, ścieków), jednakże omawiana przesłanka obejmuje szereg stanów faktycznych. Ustawa wskazuje przyczyny techniczne przesądzające o możliwości wykonania zamówienia tylko przez jednego wykonawcę. Muszą one mieć charakter zobiektywizowany. 2. Dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Komentowany przepis zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną prawno autorską, prawem własności lub patentową. Skoro linia energetyczna nie jest własnością Gminy, nie może ona zarządzać mieniem, które do niej nie należy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-13 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-13 14:44:13
  • Liczba odsłon: 44
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902514]

przewiń do góry