Płońsk, dn. 17.12.2019 r.

 

 

RGS.GK.271.6232.05.19

 

 

INFORMACJA 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Płońsk w 2020 r.

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Płońsk w 2020 r., na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, czas realizacji reklamacji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy            Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Spółka z o.o.

Ul. Mickiewicza 4,

09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Czas realizacji reklamacji

Razem

 

01

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Ul. Mickiewicza 4,

09 – 100 Płońsk

60,00

40,00

100,00

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca PGK Spółka z o.o.  Ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione
w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku
z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1
ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. Pułtuska 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                     

 

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

 

 

                                                                                              /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-17 12:11:42
  • Liczba odsłon: 36
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900908]

przewiń do góry