Płońsk, dn. 08.01.2020 r.

 

RGP.271.7013.BM.05.19

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowę terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Michowo

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: przebudowę terenu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Michowo, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

    Ul. Pułtuska 39 B,

    09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

WERAN Sp. z o.o.

Ul. Nowodworska 12 m 9

54 – 433 Wrocław

30,57

40,00

70,57

02

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROBUD” s.c.

Władysławów 11 A, 96 – 500 Sochaczew

27,25

40,00

67,25

03

SUPREME SPORT Sp. z o.o.

Ul. Płocka 15 C m 23

01 – 231 Warszawa

31,06

40,00

71,06

04

BIOŚ Sp. z o.o.

Ul. Lokalna 31

09 – 410 Płock

39,79

40,00

79,79

05

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

OK – BUD Piotr Morawski

Ul. Warszawska 103, 05 – 190 Nasielsk

43,63

40,00

83,63

06

POD ZŁOTYM DĘBEM Artur Woźniak

Usługi Budowlane

Ul. Topolowa 14a, 09 – 230 Bielsk

35,66

40,00

75,66

07

Firma Transportowo – Budowlana

„Voyager” Zygmunt Morgaś

Ul. Gryczana 16 m 1, 26 – 600 Radom

26,26

40,00

66,26

08

Germakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych

Łęgonice Małe 22, 26 – 425 Odrzywół

34,97

40,00

74,97

09

 

MJM – BUD Sp. z o.o.

Ul. Zakładowa 7

26 – 670 Pionki

57,70

40,00

97,70

10

APIS Polska Sp. z o.o.

Ul. 3 Maja 85

37 – 500 Jarosław

41,10

40,00

81,10

11

NOVUM Sp. z o.o. S. k.

Ul. Bolesława Chrobrego 1

12 – 100 Szczytno

45,17

40,00

85,17

12

ARGON Klaudiusz Półtorak

Ul. Grunwaldzka 121 m 86

37 – 700 Przemyśl

48,73

40,00

88,73

13

BAOBAB Marek Brandys

Ul. Swarzewska 50/2

01 – 821 Warszawa

32,63

40,00

70,63

14

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Ul. Pułtuska 39 B

09 – 100 Płońsk

60,00

40,00

100

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ul. Pułtuska 39 B, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                                                                                  

                                                                                                     Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                              /-/ Aleksander Jarosławski    
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-08 09:22:49
  • Liczba odsłon: 37
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901916]

przewiń do góry