WAŻNA INFORMACJA

Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw obowiązująca od 6 września 2019 r. wprowadza zmiany do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Znowelizowana ustawa:

WPROWADZA OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW     KOMUNALNYCH.

Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować, czy powstałe na ich posesji odpady  zbierane będą w sposób selektywny, czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję.

Wprowadzenie obowiązku zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych     w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpadów, pozostałości z segregacji).

 

·       ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA NOWYCH DEKLARACJI.

Właściciel nieruchomości pierwszą deklarację jest obowiązany złożyć  w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych - właściciel nieruchomości składa nową deklarację (np. zgony, urodzenia, przeprowadzka, zmiana właściciela nieruchomości itp.),   w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

·       NIE DAJE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZMNIEJSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ   ZOBOWIĄZANIA ZA OKRES WSTECZNY.

WYJĄTEK:   właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą zobowiązanie   z powodu śmierci mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.   

·       WPROWADZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ ZA NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI.

„  Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny” -   na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Płońsk :

  tel. 23 662 56 35,                                                    

  e-mail:  odpady@ugplonsk.pl

 "Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 5.12.2019 r. w sprawie nielegalnego składowania odpadów na terenach hal, magazynów i gruntów pod wynajem: 

W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania odpadów przez nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. W związku z tym ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów pod wynajem przed działalnością oszustów. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości pod pozorem legalnej działalności i gromadzą tam odpady bez wiedzy właściciela, a po wypełnieniu obiektu zaprzestają działalności i znikają.

Zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Poprzez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziemi. Decyzję nakazującą usunięcie odpadów wydaje się w stosunku do wszystkich posiadaczy odpadów. Za wykonanie wskazanych w niej obowiązków odpowiedzialni są solidarnie. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu wynajmującego, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa więc na właścicielu nieruchomości, który musi ponieść całkowity koszt ich utylizacji.

Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi.

W związku z tym właścicielom gruntów i nieruchomości zaleca się daleko idącą ostrożność, dokładną weryfikację podmiotów, z którymi zawierają umowy oraz regularne kontrole wynajmowanych pomieszczeń i gruntów."

źródło: https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1628,Komunikat-Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Srodowiska-z-dnia-51220.html

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wieczorek Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-17 14:40:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Wieczorek Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 14:44:05
  • Liczba odsłon: 133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901930]

przewiń do góry