Płońsk, dn. 05.02.2020 r.

 

GZK.271.2632.05.20

 

 

INFORMACJA  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Pułtuska 39 B, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 32 21, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: GZKPLONSK@interia.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2020 rok.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   ( t.j . Dz. U z 2019 r . poz. 1843 ze zm. ) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:   Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2020 rok, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

    Ul. Mickiewicza 4,

    09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. W kryterium cena

Odległość stacji paliw

od siedziby Zamawiającego

Razem

 

01

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Ul. Mickiewicza 4,

09 – 100 Płońsk

59,53

40,00

99,53

02

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PALIMAX” Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 2a,

09 – 100 Płońsk

60,00

22,00

82

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Ul. Mickiewicza 4, 09 – 100 Płońsk , który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39 B informuje, że w prowadzonym postępowaniu   nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Prezes Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Pułtuska 39 B informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2) upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U z 2019 r . poz. 1843 ze zm. ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                   Prezes Zarządu

 

 

                                                                                               /-/Wojciech Kurzątkowski


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Walter
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-05 09:19:59
  • Liczba odsłon: 29
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897178]

przewiń do góry