Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną jest zobowiązany do:

1.      zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.

2.      dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.

3.      informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego jej wykorzystywania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Płońsk.

Gmina Płońsk:

1.      nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Płońsk.

2.      ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny: nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej).

3.      uprawniona jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

4.        Nakładając opłatę uwzględnia:
a)  koszt przygotowania informacji sektora publicznego (przygotowanie zamówienia, konsultacje, rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili)
b)  koszt przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki)
c)  inne koszty związane z nietypowymi wnioskami, zlecenia specjalne (koszt przygotowania i formatowania danych na żądanie).

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy udzielenia zgody na ponowne wykorzystanie

Podmiot występujący o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiśniewski Dawid
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-17 14:32:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiśniewski Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 08:48:10
  • Liczba odsłon: 163
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907404]

przewiń do góry