Płońsk, dn. 30.03.2020 r.

 

RGP.271.7013.DP.05.20

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przebudowę drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+000,0 – 0+900,0

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: przebudowę drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+000,0 – 0+900,0, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe

   „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

   Ul. Nadrzeczna 12,

   06 – 450 Glinojeck

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid

„Czystość” Spółka Jawna

Ul. Sławkowska 22, 05 – 200 Wołomin

59,81

40,00

99,81

02

BENEVENTO Sp. z o. o.

Ul. Nowogrodzka 50/515, 00 – 695 Warszawa

43,99

40,00

83,99

03

KONSORCJUM

LIDER

Z. U. H. “KOPTRANS” Witold Piętka

Ul. Mazowiecka 9a, 06 – 400 Ciechanów,

PARTNER

Z. U . H. “MARBUD” mgr inż. Mariusz  Piętka

Ul. Reutta 16 „B”, 06 – 400 Ciechanów

57,76

40,00

97,76

04

INFRASTRUKTURA BUD – 59 Spółka z o.o.

Ul. Kazimierzowska 43 lok. K

02 – 572 Warszawa

47,95

40,00

87,95

05

DROG – BET Marcin Głuchowski

Ul. Gawłowska 179 a

96 – 500 Sochaczew

57,76

40,00

97,76

06

Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

60,00

40,00

100,00

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                     Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                               /-/ Aleksander Jarosławski
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-30 14:28:46
  • Liczba odsłon: 45
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897113]

przewiń do góry