Zobacz podgałęzie

INFORMACJA GUS O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Powszechny Spis Rolny 2020  zostanie przeprowadzony w dniach  od 1 września do 30 listopada 2020 r.  na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy , a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego  jest ustawa z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) http://spisrolny.gov.pl/files/D2019000172801.pdf

Wyniki spisu rolnego  najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych. Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce  prowadzone przez:

·                     osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,

·                      osoby prawne,

·                      jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu  będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy  przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane   do przestrzegania tajemnicy statystycznej . Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!

W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej:  http://spisrolny.gov.pl

Osoby do kontaktu w Urzędzie Gminy w Płońsku:

Lilla Świerczewska - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego / Koordynator gminny
Anna Karwowska – Członek

Urząd Gminy w Płońsku

Gminne Biuro Spisowe
ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

23 662 56 35, 23 662 56   89, w.36

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Świerczewska Lilla
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-15 16:37:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Świerczewska Lilla
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-15 16:56:06
 • Liczba odsłon: 156
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897499]

przewiń do góry