Płońsk, dnia 02.07.2020 r.

 

RGP.GK.A.271.6232.02.2020

 

ZAPYTANIE CENOWE

dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Płońsk

 

Zamawiający Gmina Płońsk

 

W związku z realizacją przez Gminę Płońsk zadania pn.   „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk – Etap I” w formie dotacji zadania z zakresu Ochrony Ziemi w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa Mazowieckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk – Etap I

Rozdział I

Nazwa oraz adres Zamawiającego

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

REPREZENTOWANA PRZEZ

Aleksandra Wiesława Jarosławskiego  

Wójta Gminy Płońsk

 

NIP

567-181-02-66

REGON

130378031

Dni i godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 16 00

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

45262660 – 5 Usuwanie azbestu

 

1.     Demontaż płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich) z pokryć dachowych,
ich pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizacja w ilości  
do 32,850 Mg .

2.     Odbiór już zdemontowanych płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich) obejmujący: pakowanie, załadunek, transport na przystosowane składowisko oraz utylizację w ilości do 131,960 Mg .

3.     Zmawiający zastrzega, że ze względu na charakter zamówienia ilości płyt azbestowych do demontażu i zbiórki mogą ulec zmianie. Jednocześnie informuję, że łączna wielkość zdemontowanych i odebranych płyt azbestowych w ramach przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć wielkości w poszczególnych pozycjach, o których mowa w pkt 1 i 2, jak również nie może być mniejsza   niż 164,810 Mg (masa odpadów niezbędna do osiągnięcia efektu ekologicznego).

4.     Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę
w wysokości 49 924,55 zł brutto (Wysokość dofinansowanie z WFOŚiGW). Rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym będzie realizowane na podstawie zaoferowanych przez Wykonawcę kwot za 1 Mg zdemontowanych i/lub odebranych odpadów. Ilość odebranych odpadów nie może przekroczyć przedmiotowej kwoty.

5.     Wykaz nieruchomości, z których należy zdemontować, odebrać i zutylizować azbest lub odebrać i zutylizować (w przypadku płyt zdemontowanych) - z których należy usunąć wyroby zawierające azbest stanowi załącznik do umowy i zostanie przekazany w dniu jej podpisania.

6.     Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym całością prac objętych niniejszym zamówieniem.

7.     Wykonawca skontaktuje się i ustali dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż lub odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, o terminie tym Wykonawca poinformuje Zamawiającego.

8.     Jednostką rozliczeniową z Wykonawcą jest 1 Mg (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) wyrobu zawierającego azbest.

9.     Ustalanie wielkości odbieranych płyt azbestowo-cementowych musi odbywać się w obecności Właściciela nieruchomości, po uprzednim jego zawiadomieniu o dniu odbioru.

10.     Wykonawca dokonuje ważenia przy użyciu własnych, atestowanych urządzeń. Z czynności tej sporządza się protokół spisany przez właścicieli nieruchomości (użytkowników wieczystych) oraz Wykonawcę – po zakończeniu prac na danej posesji, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko osoby, od której odbierane są odpady, wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów tj. wagę w Mg.

11.     Wykonawca po zakończeniu prac demontażowych złoży właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu nieruchomości) pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

12.     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec właścicieli nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia oraz osób trzecich za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją zamówienia.

13.     Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

14.     Zadanie częściowo finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

15.     Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

a)     Ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 ze zm.),

b)    Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382 ze zm.),

c)     Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

d)    Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),

e)     Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 918),

f)     Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze. zm.).

16.     Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

a)     dowód unieszkodliwienia odpadów tj. kartę przekazania odpadów wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819) oraz kwit wagowy ze składowiska, potwierdzający wagę odebranych z Gminy Płońsk wyrobów zawierających azbest.

b)    oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy                    i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.                              z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

c)     zdjęcia ilustrujące przebieg przedsięwzięcia (co najmniej 10 zdjęć wykonanych na różnym etapie inwestycji – kolorowych, dobrej jakości – w wersji papierowej i nagranych na nośnik elektroniczny).

17.     W zawiązku z przetwarzaniem Danych Osobowych o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zamawiający udostępni listę poszczególnych lokalizacji w dniu podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zamówienia, po podpisaniu umowy o przetwarzaniu danych osobowych   ( Załącznik Nr 4 do formularza ofertowego).

18.     Integralną część oferty stanowi projekt umowy ( Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego ).

 

Rozdział III

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 

1.     Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Wykonawca wykaże, że posiada:

a)       Aktualną decyzję administracyjną udzielającą zezwolenia na transport odpadów zawierających azbest, wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.           o odpadach (Dz. U z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) lub oświadczenie o podmiocie uprawnionym do wykonywania transportu posiadającym zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydanej zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (jeśli Wykonawca przewiduje udział podwykonawcy, który będzie zajmować się transportem odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania),

b)       Umowę z zarządzającym składowiskiem, lub inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwiania na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko.

 

2.     Zdolności technicznej lub zawodowej

 

1)       W zakresie wiedzy i doświadczenia:

 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie usługi   polegające na unieszkodliwianiu azbestu (Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego)

 

W celu udokumentowania spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp., z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu).

 

2)       W zakresie osób dedykowanych do realizacji zamówienia:

 

Wykonawca wykaże (Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego ) , że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby przeszkolone przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824).

 

Rozdział IV

Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.     Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

2.     Do oferty należy załączyć:

a)     formularz ofertowy,

b)    projekt umowy ( Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego )

c)     wykaz usług ( Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego ) wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,

d)    wykaz osób (Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego) ,

e)     niezbędne pełnomocnictwa, jeżeli zostały udzielone.

3.     Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Do oferty należy załączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

4.     Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia powinny być złożone w formie oryginału.

5.     Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.     Podpis nieczytelny powinien być dodatkowo opatrzony pieczątką imienną.

7.     We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej, oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

8.     Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

9.     Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz połączenie dokumentów stanowiących treść oferty w sposób uniemożliwiający dekompletację.

 

Rozdział V

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.     Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest „cena”.

 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)

CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt x 100%

Cena oferty badanej (zł)

 

Maksymalna liczba punktów otrzymana za to kryterium wynosi 100 .

 

2.     Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnym kryterium oceny oferty.

3.       Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.

 

Rozdział VI

Opis sposobu obliczenia ceny

 

1.     Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

2.     Jako cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.

3.     Cenę oferty Wykonawca wpisuje na formularzu oferty. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

4.     Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z wytycznych Zaproszenia. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

5.     Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu   umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

6.     Cena oferty obejmuje wszelkie nakłady i koszty, w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

7.     Wszystkie wartości winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się   do 1 grosza.

8.     Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, poza ustawową zmianą stawki podatku VAT w taki sposób, że zmiana wysokości podatku wpłynie na wartość brutto zamówienia.

 

Rozdział VII

Forma złożenia oferty

 

Oferty należy składać do: 09. 07.2020 roku do godziny 10 00 , w Urzędzie Gminy Płońsk.

Ofertę należy złożyć:

-   w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl wówczas w temacie wiadomości należy wpisać „Oferta w postępowaniu nr RGP.RC.271.7.2020”.

-   Osobiście lub pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy Płońsk, ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk, w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płońsk – Etap I ”.

-   Nie otwierać przed dniem 09.07.2020 r. przed godziną 10 00

 

Rozdział VIII

Termin realizacji zamówienia

 

Od dnia udzielenia zamówienia do 31 października 2020 r.

 

Rozdział IX

Warunki postępowania


1. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

b) zmiany terminu składania ofert,

c) poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

3.         Oferta złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu i wymaganej formie nie podlega ocenie. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie, zawiadamiając wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.  

4.     Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa,
do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

5.     Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo unieważnieniu postępowania bez dokonania wyboru, powiadomi na piśmie Wykonawców o jego wyniku.

6.     Zamawiający unieważni postępowanie:

a)     jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższać kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

b)    w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty,

c)     jeśli postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą,

d)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

7.     Złożenie oferty niezgodnej z niniejszym Zaproszeniem do złożenia oferty cenowej oraz brak wymaganych dokumentów, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.     Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9.     Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczącą:

a)     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)    firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c)     kryterium oceny ofert.

 

Rozdział X

Istotne zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzieleni zamówienia

 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

 

Rozdział XI

Informacja o możliwości składania ofert częściowych

 

Nie dotyczy.

 

Rozdział XII

Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

 

Nie dotyczy.

 

Rozdział XIII

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.       Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest
do zawarcia umowy z Zamawiającym.

2.       Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.

3.       Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę
z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.

 

Rozdział XIV

Podwykonawstwo

 1.
Wykonawca może zlecić Podwykonawcom wykonanie części zamówienia będącej przedmiotem umowy.2.
Wykonywanie części zamówienia, o której mowa w ust. 1 przy pomocy Podwykonawców odbywa się na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu cywilnego.


3.       Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia w zakresie obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4.       Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców (jeżeli są już znane).

5.       Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

6. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.

Rozdział XV

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płońsk z siedzibą w Płońsku, ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk, dane kontaktowe: tel. 23/662 56 35, fax. 23/662 24 26, adres e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl .

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozpoznania cenowego.

3.       Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych.

5.       Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w regulaminie udzielania zamówień publicznych.

6.       W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7.       Posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.       Nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Rozdział XVI

Załączniki

 

Nr załącznika

Tytuł

 

Formularz oferty cenowej

1

Projekt umowy

2

Wykaz usług

3

Wykaz osób

4

Projekt umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

W imieniu Zamawiającego,

/-/ Aleksander Jarosławski

      Wójt Gminy Płońsk

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-03 23:21:02
  • Liczba odsłon: 111
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902028]

przewiń do góry