Płońsk, dn. 05.10.2020 r.

 

RGP.271.7013.D.06.20

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Raźniewo, Michowo – Szpondowo – Kownaty, Poświętne, gmina Płońsk

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Raźniewo, Michowo – Szpondowo – Kownaty, Poświętne, gmina Płońsk, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

Nazwa i adres Wykonawcy    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

   WAPNOPOL Sp. z o.o.

   Ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o. o.

Ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk

60,00

40,00

100,00

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o. Ul. Młodzieżowa 3/32, 09 – 100 Płońsk, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 z zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                             Wójt Gminy Płońsk

                                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-05 15:02:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-05 15:02:32
  • Liczba odsłon: 34
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900983]

przewiń do góry