Ogłoszenie nr 510196460-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Raźniewo, Michowo – Szpondowo – Kownaty, Poświętne, gmina Płońsk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 584055-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Raźniewo, Michowo – Szpondowo – Kownaty, Poświętne, gmina Płońsk

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGP.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Raźniewo, Michowo – Szpondowo – Kownaty, Poświętne, gmina Płońsk I Etap Rozbudowa drogi gminnej nr 300734W w miejscowości Raźniewo, gmina Płońsk w km 0+000 – 0+204 OPIS ZADANIA Droga gminna kategorii D w km od 0+000 do 0+204 dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o szerokości jezdni 5,00 m, pobocza obustronne o szerokości 0,75 m. Droga usytuowana na terenie zabudowy. Na projektowanym odcinku założone są łuki poziome. ZAKRES ROBÓT: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego (pospółki), - wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu, - roboty wykończeniowe. PODSTAWOWE PARAMETRY Droga gminna nr – 300734W Kategoria ruchu – KR1 klasa techniczna drogi – D prędkość projektowa – V = 30 km/h - jezdnia – 5,00 m - pas ruchu – 2 x 2,50 m - szerokość obustronnych poboczy – 0,75 m spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny – 2% KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI w km 0+000 ÷ 0+130: a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S gr. 4 cm – warstwa ścieralna, b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m² c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W gr. 4 cm – warstwa wiążąca, d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m² e) warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI w km 0+130 ÷ 0+204 a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S gr. 4 cm – warstwa ścieralna, b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m² c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W gr. 4 cm – warstwa wiążąca, d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m² e) warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 gr. 20 cm, - na poszerzeniu jezdni f) warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 10 cm, - na poszerzeniu jezdni KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 8 cm. ODWODNIENIE ORAZ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej urządzenia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne odprowadzenie wody. Odwodnienie projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zostało zaprojektowane w formie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Odprowadzenie wody odbywać się będzie powierzchniowo na przepuszczalne pobocza z kruszywa łamanego i skarpy nasypu, oraz naturalne powierzchnie chłonne do istniejących przydrożnych rowów, które należy oczyścić z namułu. Całość powierzchni obejmującej formy odwodnienia zlokalizowana jest w pasie drogowym, gdzie nastąpi wsiąkanie i parowanie. Te elementy pasa drogowego zapewnią sprawne odwodnienie drogi. Istniejące rowy należy oczyścić w granicach pasa drogowego w km: - od 0+000 do 0+204 STAN ISTNIEJĄCY Szerokość pasa drogowego wynosi 5,00 m ÷ 10,0 m. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego, która stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kołowego szerokości 4,50 m ÷ 7,00 m. Długość odcinka do rozbudowy 204 m. Zbyt wąska działka drogowa jest głównym ograniczeniem przy projektowaniu niniejszej drogi. Niniejszy odcinek drogi do rozbudowy posiada połączenie z drogami publicznymi poprzez skrzyżowania zwykłe. II Etap Przebudowa drogi gminnej nr 301842W w miejscowości Raźniewo, gmina Płońsk w km 0+000 – 0+242 OPIS ZADANIA Droga gminna (publiczna) kategorii D w km 0+000,0 ÷ 0+242,0: jednopasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o szerokości jezdni 3,50 m, pobocza obustronne o szerokości 0,75 m. Droga usytuowana na terenie zabudowy. Na włączeniu do drogi gminnej nr 300724W zaprojektowano mijankę na długości 25 m, dzięki temu jezdnia na tym odcinku ma szerokość 5,00 m. ZAKRES ROBÓT: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego, - jezdnia o nawierzchni bitumicznej, - pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego, - zjazdy z kruszywa łamanego, - wprowadzenie stałej organizacji ruchu, - roboty wykończeniowe. PODSTAWOWE PARAMETRY Kategoria ruchu – KR1 klasa techniczna drogi – D prędkość projektowa – V = 30 km/h - jezdnia – 3,50 m - pas ruchu – 1x3,50 m - szerokość obustronnych poboczy – 0,75 m spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy – 2% KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S gr. 5 cm – warstwa ścieralna, b) warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm, c) warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm, d) warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA: a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 5 cm, b) warstwa chłonno-odparowująca z pospółki, gr. 30 cm. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU a) nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 15 cm, b) warstwa z pospółki, gr. 15 cm. ODWODNIENIE ORAZ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Odwodnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2% umożliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne z kruszywa łamanego z dodatkową warstwą chłonno-odparowującą oraz naturalne powierzchnie chłonne. STAN ISTNIEJĄCY Droga posiada nawierzchnię żwirową, która stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kołowego szerokości 3,00 m. Długość odcinka do przebudowy 242 m. Niniejszy odcinek drogi do przebudowy posiada połączenie z drogą gminną nr 300724W poprzez skrzyżowanie zwykłe. Szerokość istniejącej działki drogowej wynosi od 5,00 do 8,00 m. Niniejszy teren posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dlatego zaprojektowano drogę w liniach rozgraniczających wyznaczonych zgodnie z tym dokumentem. III Etap Zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Poświętne ZAKRES ROBÓT: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - odwodnienie - podbudowa - nawierzchnia - pobocza - oznakowanie PODSTAWOWE PARAMETRY - przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 8,0 m - szerokość nawierzchnia zjazdu 6,0 m - szerokość poboczy 2x0,75 - łączna szerokość zjazdu 7,5 m KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU -Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA: Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm IV Etap Rozbudowa drogi gminnej nr 300711W w miejscowości Michowo – Szpondowo – Kownaty, gmina Płońsk w km 1+150 – 3+375 ZAKRES ROBÓT: - roboty rozbiórkowe - roboty rozbiórkowe - odwodnienie - przepusty pod zjazdami - wykonanie nawierzchni bitumicznej - wykonanie poboczy i zjazdów - oznakowanie - progi zwalniające - roboty wykończeniowe PODSTAWOWE PARAMETRY Droga gminna nr – 300711W Kategoria ruchu – KR1 klasa techniczna drogi – L prędkość projektowa – V = 30 km/h jezdnia – 5,00 m pas ruchu – 2 x 2,50 m szerokość obustronnych poboczy – 1,0 m spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny – 2% KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwa ścieralna AC11S grub. 5 cm b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m² KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm, gr. 8 cm. ODWODNIENIE ORAZ WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Odprowadzenie wody opadowej zaprojektowano powierzchniowo wykorzystując istniejące spadki poprzeczne i podłużne na przyległe tereny zielone. Istniejące przepusty pod koroną drogi wymagają oczyszczenia lub przebudowy. STAN ISTNIEJĄCY Istniejący odcinek drogi o nawierzchni bitumiczna, szerokości 5,0 m oraz pobocza żwirowe szer. 0,75m, stan nawierzchni zły wymaga uzupełnienia, pobocza do ścięcia i uzupełnienia. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 9 do SIWZ) i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi. „W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć, w szczególności: karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

 Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45233200-1, 45233120-6, 45232000-2, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 790005.71
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy: wapnopol@op.pl
Adres pocztowy: ul. Młodzieżowa 3 lok. 32
Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 971707.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 971707.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 971707.02
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-10-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-08 14:08:45
  • Liczba odsłon: 26
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895276]

przewiń do góry