Płońsk, dn. 16.11.2020 r.

 

RGP.271.7013.TUG.06.20

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul. Pułtuska 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 662 56 35, fax. 023 662 24 26

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Płońsk zawiadamia, że na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny – znaczenie kryterium 60%, okres gwarancji – znaczenie kryterium 40%, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne

    Paweł Woliński

    Ul. Paderewskiego 4, 06 – 400 Ciechanów

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Liczba pkt. w kryterium gwarancja

Razem

01

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

OK – BUD Piotr Morawski

Ul. Warszawska 103,

05 – 190 Nasielsk

45,42

40,00

85,42

02

Usługi Remontowo – Budowlane

Dariusz Górecki

Ul. Rembielińska 8/124,

03 – 343 Warszawa

50,64

40,00

90,64

03

Zakład Remontowo – Budowlany

Jarosław Marciniec

Tuczępy 125, 28 – 142 Tuczępy

52,38

40,00

92,38

04

MIRMEX Mirosław Klimkowski

Ul. Małachowskiego 4/25

05 – 270 Marki

55,08

40,00

95,08

05

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne

Paweł Woliński

Ul. Paderewskiego 4, 06 – 400 Ciechanów

60,00

40,00

100,00

06

P.H.U PREMIUM Marcin Pijanowski

Ul. Warszawska 17

06 – 456 Ojrzeń

54,36

40,00

94,36

07

Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień

Wiązownica Duża 235

28 – 200 Staszów

53,88

40,00

93,88

08

Lider konsorcjum

COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk

Wróblewo - Osiedle 11/17,

09 – 152 Naruszewo

 

Partner konsorcjum

COMFORT – THERM Sp. z o. o.

Ul. Piaskowa 9 B,

09 – 100 Płońsk

 

Partner konsorcjum

MABO Małgorzata Bober

Ul. Płocka 14C, 09 – 200 Sierpc

 

56,10

40,00

96,10

09

Firma Usługowo – Handlowa KOMPLEX

Ul. Husarska 28/H,

05 – 120 Legionowo

52,14

40,00

92,14

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Zamawiający informuje, że ważną ofertę złożył Wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Sanitarne Paweł Woliński, Ul. Paderewskiego 4, 06 – 400 Ciechanów, który spełnia wszystkie wymagania postawione w postępowaniu, oferta jest zgodna z SIWZ oraz z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt) 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny dokonał jej wyboru jako oferty najkorzystniejszej. W niniejszym postępowaniu, cena nie była jedynym kryterium oceny ofert.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku informuje, że z prowadzonego postępowania nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

                                                                                                     Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                       /-/ Aleksander Jarosławski                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-16 14:41:55
  • Liczba odsłon: 33
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902044]

przewiń do góry