głoszenie nr 510527982-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Urząd Gminy w Płońsku: Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
4. Inwestycja współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599366-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy w Płońsku, Krajowy numer identyfikacyjny 13050494900000, ul. Pułtuska  39, 09-100  Płońsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 625 635, e-mail zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, faks 236 622 426.
Adres strony internetowej (url): www.ugplonsk.bip.org.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RGP.271.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk WYKAZ OBIEKTÓW: 1. Gminny budynek użyteczności publicznej (budynek biurowy) 2. Przebudowa i termomodernizacja budynku garażowego z częściową zmiana sposobu użytkowania na pomieszczenia higieniczno-sanitarne z szatnią podstawową (budynek garażowy) OPIS OBIEKTÓW: 1. Budynek biurowy Budynek wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia ze stropodachem niewentylowanym. Stropodach na stropowych płytach kanałowych gr 24 cm Pow. użytkowa - 472,12 m2 2. Budynek garażowy Budynek konstrukcji tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony ze stropodachem niewentylowanym. Ściany nadzienia murowane z cegły pełnej. Stropodach na żelbetowych płytkach korytkowych i częściowo na konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pokrycie dachu z papy na lepiku Pow. użytkowa -180 m2 Pow. zabudowy - 222 m2 Kubatura - 800 m3 ZAKRES ROBÓT: 1. Budynek biurowy Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian nadzienia. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych ze styropianu o obniżonej chłonności wodnej. Wykonanie izolacji ścian nadzienia w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnących płyt styropianowych. Wykonanie izolacji termicznej stropodachu z zastosowaniem styropapy. Wykonanie izolacji cieplnej podłogi na gruncie. Wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Wykonanie instalacji pompy ciepła Wykonanie instalacji wodociągowej Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonanie wewnętrznej linii zasilające. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. Wykonanie sieci strukturalnej. Wykonanie instalacji odgromowej. 2. Budynek garażowy Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian nadzienia. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych ze styropianu o obniżonej chłonności wodnej. Wymiana części stropodachu z konstrukcji drewnianej na żelbetową Wykonanie remontu pokrycia dachu Montaż stolarki okiennej i drzwiowej Wykonanie posadzek i podłóg Okładziny ścian i sufitów Wykonanie instalacji wodociągowej Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej. INNE INFORMACJE: Elementy zdemontowane takie jak okna PCV, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, grzejniki Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót (załącznik nr 9 do SIWZ) projektach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ), będących integralną częścią SIWZ. Ponadto: 1) wszystkie użyte materiały muszą: być nowe, posiadać ważne atesty, certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia; 2) wykonawca winien przygotować i uzgodnić z Zamawiającym komplet dokumentów odbiorowych - protokół odbioru, 3) wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadać oznakowanie o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej (dot. umów, protokołów odbioru, itp.) - wzór ww. dokumentów wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu. „W myśl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843) wykonawca robót może zastosować zawsze inną równoważną technologię systemową - odpowiadającą parametrami i charakterem technologii projektowanej - na zasadach określonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane”. W każdym przypadku, gdzie w SIWZ przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia (nazw handlowych), Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze lub lepsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej, tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne nie mogą kolidować z dalszymi pracami prowadzonymi przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Do oferty równoważnej zaleca się dołączyć, w szczególności: karty katalogowe, aprobaty, certyfikaty lub specyfikacje techniczne charakteryzujące parametry oferowanych materiałów zamiennych, dokumenty potwierdzające parametry techniczne, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453100-8

 

Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45332000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45312200-9, 45314320-0, 45400000-1, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAIV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1730910.30
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Sanitarne Paweł Woliński
Email wykonawcy: instalacje.wolinski@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 4
Kod pocztowy: 06-400
Miejscowość: Ciechanów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1346440.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1346440.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1779577.24
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 45%

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-30 14:35:46
  • Liczba odsłon: 37
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897047]

przewiń do góry