STATUT

 

         Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku

 

 

I. Przepisy ogólne

 

§ 1.

 

Biblioteka działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  (Dz. U. z 1997 roku Nr 85 , poz. 539)

2)      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku , Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. )

3)      Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 roku Nr. 13 , poz. 123 z późn. zm.)

4)      Niniejszego statutu

 

 

 

§ 2.

 

Biblioteka jest jednostką organizacyjną kultury na terenie gminy.

 

§ 3.

 

Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest Płońsk ul 19-go Stycznia 39, a terenem działania teren Gminy Płońsk.

 

§ 4.

 

1)      Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Rada Gminy w Płońsku.

2)      Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy- Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawy.

                                         

 

II. Cele i zadania Biblioteki Gminnej.                                           

 

   

§ 5.

 

Biblioteka Gminna służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

 

§ 6.

 

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki Gminnej należy:

 

1)      Gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2)      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3)      Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych.

4)      Prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej.

5)      Popularyzacja książki i czytelnictwa.

6)      Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

7)      Udzielanie filiom i punktom bibliotecznym pomocy fachowej.

8)      Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

 

      Biblioteka Gminna podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

III.             Organizacja Biblioteki Gminnej, organizacja, pracownicy.

 

 

§ 7.

 

1)      Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2)      Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

3)      Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece po9winni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 roku, Nr. 41 poz. 419).

 

 

 

§ 8.

 

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

 

 

 

§ 9.

 

 Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001roku Nr. 13, poz. 123 z późn. zm.), w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

 

§ 10.

 

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół Biblioteki, rady biblioteczne i społeczne oraz inne organy o charakterze doradczym i opiniodawczym powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

§ 11.

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Szewczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-14 11:39:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Szewczak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 11:39:44
  • Liczba odsłon: 1085
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907267]

przewiń do góry