t

 

 

 

STATUTU

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 

 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku zwany w dalszej części statutu Ośrodkiem działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.  Nr 142 poz.1591 ze.zm)

2. Uchwały Nr VI/32/92 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 czerwca 1992r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( tj. z 2008r Dz.U. Nr 115 poz. 728)

4.  Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze. zm.)

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz.734 ze.zm)

6. Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. Nr  192  poz.1378 ze zm.)

 

7.Innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

8. Niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ II

Siedziba i teren działania ośrodka

 

§ 2.

1 Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Płońsk powołana do realizacji  zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest Płońsk ul.19-go stycznia 39.

3 Terenem działania Ośrodka jest Gmina Płońsk.

 

ROZDZIAŁ III

Zakres działania i zadania Ośrodka

 

§ 3.

 

Podstawowym celem i zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Płońsk, mającej na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstaniu takich sytuacji.

 

2.Do podstawowych zadań Ośrodka należy

 

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

a) zlecone gminie – zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

b) własnych – zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Radę Gminy Płońsk.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3.Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów.

 

§ 4.

 

I Do zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należą w szczególności:

 

1.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

2.Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.

3.Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

4.Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc dzieciom i rodzinom, w celu wzmocnienia lub odzyskania przez nie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz sprzyjających temu warunków.

5.Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

6.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.

7.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

8.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

9.Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

10.Płacenie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem, lub rodzeństwem.

11.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.

12.Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Gminy w tym domu.

13.Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

14.Dożywianie dzieci.

15.Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

16.Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.

17.Pozyskiwanie środków unijnych i realizacja projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy na lata 2007- 2013 oraz realizacje innych programów.

18. Realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

 

§ 5.

 

 I Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należą:

1.Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych.

2.Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3.Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

 

§ 6.

1 Do zadań Ośrodka w zakresie wykonywania innych zadań zleconych gminie należą:

1. przyznawanie i wypłata zasiłków:

a) rodzinnych,

b) pielęgnacyjnych

c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

2. Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

 

§ 7.

Ośrodek współpracuje z istniejącymi na terenie gminy Płońsk, powiatu płońskiego i województwa mazowieckiego: instytucjami i organizacjami społecznymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami, Kościołem Katolickimi innymi kościołami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja ośrodka

 

§ 8.

 

1.Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.

2.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy

  Do zadań kierownika należy:

1.Organizowanie pracy Ośrodka.

2.Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zadań pomocy społecznej zleconych Gminie oraz zadań własnych Gminy.

3.Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa i nadzór nad Ośrodkiem

 

 

§ 9.

1.Obsługę finansowo - księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Płońsku.

 

2.Ośrodek jest finansowany ze środków własnych gminy na zasadach określonych uchwałą budżetową oraz ze środków budżetu państwa przyznawanych Gminie na realizację zadań zleconych i dotacji celowych zleconych Gminie.

 

3.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej uchwalanej przez Radę Gminy.

 

4.Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 

5.Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy.

 

6.W sprawach zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Mazowiecki.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 10.

 

1.Szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny     wprowadzony przez Kierownika Ośrodka.

2.Wszelkie zmiany statutu wprowadza się w formie przewidzianej dla jego uchwalenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Hartman
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-14 15:13:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-12 15:05:05
  • Liczba odsłon: 1820
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902475]

przewiń do góry