SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 9 STYCZNIA 2006R.
Załączniki do wglądu w Urzędzie Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 - Biuro Rady
1. Uchwała nr XLVI/252/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - pobierz
2. Uchwała nr XLVI/253/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na budowę kotłowni przy Zespole Szkół w Siedlinie - pobierz  
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 7 LUTEGO 2006R.
1.  Uchwała nr XLVII/254/06 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006 - pobierz
2. Uchwała nr XLVII/255/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk - pobierz
3. Uchwała nr XLVII/256/06 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pobierz
4. Uchwała nr XLVII/257/06 w sprawie zasad przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze - pobierz
5. Uchwała nr XLVII/258/06 w sprawie realizacji wieloletniego programu Pomocy państwa w zakresie dożywiania w Gminie Płońsk - pobierz
6. Uchwała nr XLVII/259/06 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Płońsku - pobierz
7. Uchwała nr XLVII/260/06 w sprawie odwołania członka Komisji Rolno-Gospodarczej Rady Gminy w Płońsku - pobierz
8. Uchwała nr XLVII/261/06 w sprawie zmiany w składzie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów  Rady Gminy w Płońsku - pobierz
9. Uchwała nr XLVII/262/06 w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolno-Gospodarczej Rady Gminy w Płońsku - pobierz
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 29 MARCA 2006R.
1. Uchwała nr XLVIII/263/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu - pobierz 
2. Uchwała nr XLVIII/264/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Szerominek - pobierz
3. Uchwała nr XLVIII/265/06 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Strachowo - pobierz
4. Uchwała nr XLVIII/266/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szpondowo - pobierz
5. Uchwała nr XLVIII/267/06 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Płońsk gruntu we wsi Cieciórki z przeznaczeniem na drogę gminną - pobierz
6. Uchwała nr XLVIII/268/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok - pobierz
7. Uchwała nr XLVIII/269/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciąż - pobierz
8. Uchwała nr XLVIII/270/06 w sprawie udostępnienia kompleksu sportowego w Arcelinie mieszkańcom Gminy Płońsk - pobierz
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 19 KWIETNIA 2006R.
1. Uchwała nr XLIX/271/06 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - pobierz
2. Uchwała nr XLIX/272/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r. - pobierz
3. Uchwała nr XLIX/273/06 w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Płońsk - pobierz
4. Uchwała nr XLIX/274/06 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania - pobierz
5. Uchwała nr XLIX/275/06 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranym w każdym okręgu wyborczym - pobierz
6. Uchwała nr XLIX/276/06 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości pod budowę drogi powiatowej nr 07773 Krysk-Poczernin-Pilitowo - pobierz
7. Uchwała nr XLIX/277/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej - pobierz
8. Uchwała nr XLIX/278/06 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006r. - pobierz
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 21 CZERWCA 2006R.
1. Uchwała nr L/279/06 w sprawie nabycia nieruchomości położonej we wsi Lisewo - pobierz
2. Uchwała nr L/280/06 w sprawie dzierżawy zabudowanej  nieruchomości położonej we wsi Skarżyn - pobierz
3. Uchwała nr L/281/06 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. 19-go Stycznia 39 w Płońsku - pobierz
4. Uchwała nr L/282/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości - pobierz
5. Uchwała nr L/283/06 w sprawie sprzedaży garażu w budynku wielorodzinnym przy ul. 19-go Stycznia 39 w Płońsku - pobierz
6. Uchwała nr L/284/06 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Siedlin - pobierz
7. Uchwała nr L/285/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w zakładzie budżetowym-Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym przy Urzędzie Gminy   w Płońsku - pobierz
8. Uchwała nr L/286/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r - pobierz
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 29 CZERWCA 2006R.
1. Uchwała nr LI/287/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r. - pobierz
2. Uchwała nr LI/288/06 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Płońskiemu - pobierz
3. Uchwała nr LI/289/06 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Płońsk oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze - pobierz
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 25 SIERPNIA 2006R.
1. Uchwała nr LII/290/06 w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego terenów we wsiach Siedlin i Poświętne Gmina Płońsk - pobierz
2. Uchwała nr LII/291/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz ustalenia wartości 1 punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostce jaką jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku - pobierz
3. Uchwała nr LII/292/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok - pobierz
Załączniki do uchwały nr LII/292/06
- załącznik nr 1 - pobierz
- załącznik nr 2 - pobierz
- załącznik nr 3 - pobierz
- załącznik nr 4 - pobierz
- załącznik nr 5 - pobierz
- załącznik nr 6 - pobierz
SESJA RADY GMINY W PŁOŃSKU Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2006R.
1. Uchwała nr LIII/293/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. - pobierz
2. Uchwała nr LIII/294/06 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich - pobierz
3. Uchwała nr LIII/295/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - pobierz
4. Uchwała nr LIII/296/06 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej we wsi Strachowo - pobierz
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-02 14:50:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Podlecka Marzanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 10:40:36
  • Liczba odsłon: 556
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897128]

przewiń do góry