Załącznik

do Uchwały Nr   XXX/…./2012

Rady Gminy Płońsk

z dnia   31 grudnia 2012 roku

 

 

Statut Sołectwa ………………

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Sołectwo ……… stanowi jednostkę pomocniczą gminy Płońsk , której mieszkańcy wspólnie z pozostałymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Płońsk.

Ilekroć w statucie jest mowa o sołectwie rozumie się sołectwo ………………...

 

§ 2.

Teren działania sołectwa obejmuje wieś …………. Ogół mieszkańców wsi …………… tworzy sołectwo………………...

 

§ 3.

Sołectwo działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
 2. Statutu Gminy Płońsk przyjętego uchwałą Nr V/30/2002 Rady Gminy w Płońsku z dnia 30 grudnia 2002 r.,
 3. niniejszego statutu.

 

Rozdział 2

Zakres działania i zadania sołectwa

 

§ 4.

Do zadań sołectwa należy, w szczególności:

1)       inicjowanie, współdziałanie i realizacja spraw kulturalnych, sportu i wypoczynku mieszkańców,

2)       organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa zwłaszcza w zakresie utrzymania porządku, spokoju i czystości, a w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych,

3)       współdziałanie z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

4)       współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,

5)       występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady Gminy i Wójta Gminy, których załatwianie wykracza poza możliwości sołectwa,

6)       współpraca z radnymi z terenu sołectwa, a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków i postulatów dotyczących żywotnych interesów sołectwa,

7)       opiniowanie projektów uchwał przedłożonych do konsultacji przez Radę Gminy,

8)       wyrażanie opinii oraz ustosunkowanie się w sprawach:

a)       planu szczegółowego zagospodarowania sołectwa oraz uciążliwości środowiskowych,

b)       lokalizacji inwestycji,

c)       remontów kapitalnych, budowy dróg i ulic oraz oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,

d)      zmian przeznaczenia obiektów oświaty, kultury, sportu i rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa,

e)       rozmieszczenia przystanków, przebiegu tras komunikacyjnych.

9)       Wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami.

 

Rozdział 3

Organy sołectwa

 

§ 5.

 1. Organami sołectwa są:

1)       zebranie wiejskie,

2)       sołtys.

 1. Organem wspomagającym działalność sołtysa jest rada sołecka.
 2. Rada sołecka składa się z 3 osób.

 

§ 6.

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 

§ 7.

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru i kończy się z momentem wyboru nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.

 

§ 8.

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt.

 

§ 9.

Organy sołectwa obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad legalności, samorządności, kolegialności i jawności.

§ 10.

Działalność w organach samorządu ma charakter społeczny.

 

§ 11.

 1. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie, nie zastrzeżone do kompetencji sołtysa.
 2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1)       wybór i odwołanie sołtysa,

2)       wybór i odwołanie rady sołeckiej,

3)       inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz sołectwa i współpracy z innymi sołectwami,

4)       inicjatywa tworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa,

5)       występowanie z opiniami i wnioskami do organów gminy.

 

§ 12.

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

 

§ 13.

Prawo do udziału w zebraniu mają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

 

§ 14.

Zebranie wiejskie jest zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

§ 15.

 1. Zebranie jest zwoływane przez sołtysa:

1)       z własnej inicjatywy,

2)       na wniosek:

a)       co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,

b)       rady sołeckiej,

c)       rady gminy,

d)      wójta.

 1. Zebranie zwoływane na wniosek mieszkańców, rady sołeckiej i rady gminy oraz wójta powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku w terminie oznaczonym we wniosku.
 2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożności sprawowania przez sołtysa urzędu zebranie wiejskie zwołuje upoważniony przez Wójta Gminy członek rady sołeckiej.

 

§ 16.

 1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie tego sołectwa oraz wzięło w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych.
 2. Jeżeli w terminie wyznaczonym nie ma wymaganego quorum, zebranie wiejskie odbywa się po upływie 30 minut od ustalonego terminu i jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

§ 17.

 1. Zebraniu przewodniczy sołtys.
 2. Uczestnicy zebrania mogą wybrać innego przewodniczącego obrad.
 3. W przypadku nieobecności sołtysa lub uzasadnionej niemożności prowadzenia przez niego obrad, zebraniu wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej lub inny wybrany przez zebranie przewodniczący zebrania.
 4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie.

 

§ 18.

 1. Zebranie wiejskie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 2. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w trybie jawnym, chyba że przepis stanowi inaczej.
 3. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.
 5. Uchwały sporządza się w dwóch egzemplarzach.
 6. Uchwały zebrania wiejskiego sołtys (przewodniczący zebrania) przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 7. Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje sołtys (przewodniczący zebrania).

 

                                                                          Rozdział 4

Tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej

 

§ 19.

 

 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Gminy w terminie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji.
 2. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień , godzinę i miejsce zebrania. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia mieszkańców z upoważnienia Wójta Gminy sołtys.
 3. Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej przewodniczy ustępujący sołtys lub upoważniony przez Wójta członek rady sołeckiej.
 4. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zebranie wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 5. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 20.

 

1.       Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.

2.       Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub do rady sołeckiej.

3.       Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)       przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów,

2)       przyjęcia zgłoszeń kandydatów,

3)       przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, zasłona) i przeprowadzenie tajnego głosowania,

4)       ustalenie wyników wyborów,

5)       ogłoszenie   wyników wyborów,

6)       sporządzenie protokołu   o wynikach wyborów.

 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

 

§ 21.

 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych członków zebrania wiejskiego.
 2. Kandydaci zobowiązani są wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście.
 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wybory sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

§ 22.

 1. Uprawnieni uczestnicy zebrania głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Urzędu Gminy.
 2. Głosowanie polega na postawieniu znaku X w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.
 3. Nieważne są karty:

1)       całkowicie przedarte,

2)       inne, niż wymienione w ust. 1

 1. Nieważne są głosy:

1)       z nazwiskiem osoby, która nie została zgłoszona jako kandydat,

2)       bez wpisania wytypowanego kandydata.

3)       przy wskazaniu więcej niż jednego kandydata w wyborach sołtysa,

4)       przy wskazaniu więcej niż dwóch kandydatów w wyborach rady sołeckiej.

 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczę głosów.
 2. W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez kandydatów, uniemożliwiającej ustalenie wyników wyborów, zarządza się głosowanie dodatkowe pomiędzy tymi kandydatami. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który w głosowaniu dodatkowym otrzymał największą liczbę głosów.

 

§ 23.

 

 1. Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.
 2. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zwołaniu zebrania w celu ewentualnego odwołania sołtysa lub rady sołeckiej.
 3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Gminy lub Wójta Gminy.
 4. O odwołanie mogą wnioskować:

1)       Rada Gminy lub Wójt Gminy,

2)       mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 30 % osób uprawnionych do głosowania.

 1. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Rada Gminy nie nadaje biegu.
 2. Rozpatrywane są wnioski:
  1. stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
  2. nie respektowania uchwał zebrania wiejskiego,
  3. wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
 1. Głosowanie nad odwołaniem winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
 2. Odwołania dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. W tym celu zebranie powołuje komisję skrutacyjną, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania.
 3. Uchwałę zebrania wiejskiego o odwołaniu sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa.

 

§ 24.

 1. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć, w toku kadencji, rezygnację z pełnionej funkcji.
 2. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny (śmierć, utrata prawa wybieralności, prawomocny wyrok sądowy za przestępstwa umyślne) powodujące niemożność sprawowania urzędu sołtysa (członka rady sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Radę Gminy wyborów na wymienione funkcje, przy odpowiednim zastosowaniu przepisu § 19.

 

Rozdział 5

Gospodarka finansowa sołectwa

 

§ 25.

 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
 2. Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami z mienia oraz dochodami uzyskanymi z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć, a także dobrowolnymi wpłatami mieszkańców sołectwa.
 3. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe, na cele określone przez Radę Gminy.
 4. Sołectwo może korzystać ze środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku gdy Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

 

 

                                                                           Rozdział 6

Nadzór nad działalnością sołectwa

 

§ 26.

 1. Działalność sołtysa i rady sołeckiej nadzoruje Rada Gminy i Wójt.
 2. Działalność finansową sołectwa nadzoruje Wójt Gminy.
 3. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa, mogą dokonywać wizytacji i uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
 4. Wójt Gminy oraz podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane realizować uchwały i opinie organów sołectwa.
 5. Jeżeli uchwały organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem, Wójt Gminy wstrzymuje ich realizację, informując sołtysa pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.
 6. Od stanowiska Wójta Gminy organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Rady Gminy.
 7. Rada Gminy rozpatrując sprzeciw, przyjmuje stanowisko, w którym:

1)       uznaje zasadność sprzeciwu i uchyla stanowisko Wójta Gminy o wstrzymaniu realizacji uchwały,

2)       nie uwzględnia sprzeciwu.

 1. Stanowisko Rady Gminy jest ostateczne.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 27.

 1. Na budynku, w którym mieszka sołtys wywieszona jest tablica koloru czerwonego, z białym napisem „SOŁTYS” oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.
 2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

 

§ 28.

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Płońsk

Włodzimierz Kędzik

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Podlecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-31 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-06 08:32:52
 • Liczba odsłon: 499
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895093]

przewiń do góry