Z załącznikami do uchwał można się zapoznać

w Urzędzie Gminy w Płońsku,

ul. 19-go Stycznia 39 - Biuro Rady

 

 

I SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 24 listopada 2006 roku

 

1. Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - pobierz

2. Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy - pobierz

 

 

II SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 7 grudnia 2006 roku

 

1. Uchwała Nr II/3/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - pobierz  

2. Uchwała Nr II/4/06 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji ds. Oświaty i Kultury Rady Gminy - pobierz

3. Uchwała Nr II/5/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy - pobierz

4. Uchwała Nr II/6/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolno-Gospodarczej Rady Gminy - pobierz

5. Uchwała Nr II/7/06 w sprawie wyboru przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy - pobierz

6. Uchwała Nr II/8/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy - pobierz

7. Uchwała Nr II/9/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy - pobierz

 

 

III SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 13 grudnia 2006 roku

 

1. Uchwała Nr III/10/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego - pobierz

2. Uchwała Nr III/11/06 w sprawie określenia stawek podatkowych od nieruchomości - pobierz

3. Uchwała Nr III/12/06 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości - pobierz

4. Uchwała Nr III/13/06 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących na terenie gminy Płońsk nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami - pobierz

5. Uchwała Nr III/14/06 zmieniająca Uchwałę nr XLII/238/05 Rady Gminy w Płońsku z dnia 30 grudnia 2004r. - pobierz

6. Uchwała Nr III/15/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok - pobierz

 

 

IV SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK 

z  29 grudnia 2006 roku roku

1. Uchwała Nr IV/16/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok - pobierz

2. Uchwała Nr IV/17/06 w sprawie zmian w budżecie gminy - pobierz

3. Uchwała Nr IV/18/06 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających w 2006 roku - pobierz

4. Uchwała Nr IV/19/06 w sprawie zmian w Statucie Gminy - pobierz

 

 

V SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 10 stycznia 2007 roku

 

1. Uchwała Nr V/20/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- pobierz

2. Uchwała Nr V/21/07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2007 - pobierz

3. Uchwała Nr V/22/07 w sprawie zmian w Statucie Gminy - pobierz

4. Uchwała Nr V/23/07 w sprawie zryczałtowanych diet przysługujących radnym gminy - pobierz

5. Uchwała Nr V/24/07 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - pobierz

6. Uchwała Nr V/25/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego częściowo urządzonej nieruchomości położonej we wsi Poświętne - pobierz

7. Uchwała Nr V/26/07 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Płońsku  - pobierz

 

 

VI SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 28 lutego 2007 roku

 

1. Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy - pobierz

2. Uchwała Nr VI/28/07 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowości Poświętne- pobierz

3. Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szeromin - pobierz

4. Uchwała Nr VI/30/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok - pobierz

5. Uchwała Nr VI/31/07 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2007 roku, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń - pobierz

6. Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania - pobierz

7. Uchwała Nr VI/33/07 w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy - pobierz

8. Uchwała Nr VI/34/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - pobierz

9. Uchwała Nr VI/35/07 w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy - pobierz

10. Uchwała Nr VI/36/07 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy - pobierz

11. Uchwała Nr VI/37/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

12. Uchwała Nr VI/38/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Naruszewo - pobierz

13. Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwa Ewę i Janusza Mieszczyńskich  na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - pobierz

 

 

VII SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 16 marca 2007 roku

 

1. Uchwała Nr VII/40/07 w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku - pobierz

2. Uchwała Nr VII/41/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości połozonej we wsi Jeżewo - pobierz

3. Uchwała Nr VII/42/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonejwe wsi Ilinko ( obręb Ilinek ) - pobierz

4. Uchwała Nr VII/43/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Pilitowo - pobierz

5. Uchwała Nr VII/44/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- pobierz

 

 

VIII SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 4 kwietnia 2007 roku

 

1. Uchwała Nr VIII/45/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tego tytułu - pobierz

2. Uchwała Nr VIII/46/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

3. Uchwała Nr VIII/47/07 w sprawie udostępnienia kompleksu boisk w Siedlinie mieszkańcom Gminy Płońsk - pobierz

4. Uchwała Nr VIII/48/07 w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności, do których nie stosuje sięprzepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych nalezności - pobierz

5. Uchwała Nr VIII/49/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Płońsk o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku - pobierz

6. Uchwała Nr VIII/50/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Płońsk o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub słuzby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku - pobierz

IX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z 24 kwietnia 2007 roku

1. Uchwała Nr IX/51/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

2. Uchwała Nr IX/52/07 w sprawie przekazania przez Gminę Płońsk do realizacji prze Powiat Płoński zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej - pobierz

3. Uchwała Nr IX/53/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej - pobierz

4. Uchwała Nr IX/54/07 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Skarżyn - pobierz

5. Uchwała Nr IX/55/07 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowosci - pobierz

6. Uchwała Nr IX/56/07 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Krępica - pobierz

7. Uchwała Nr IX/57/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowosci Jeżewo - pobierz

 

X SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z 17 maja 2007 roku

 

1. Uchwała Nr X/58/07 w sprawie przyjęcia od Powiatu Płońskiego do realizacji przez Gminę Płońsk zadania z zakresu przebudowy drogi powiatowej - pobierz

2. Uchwała Nr X/59/07 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycji Drogowych na lata 2007-2010 - pobierz

3. Uchwała Nr X/60/07 w sprawie przyjęcia darowizny części nieruchomości położonej w miejscowości Arcelin - pobierz

4. Uchwała Nr X/61/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Poczernin - pobierz

5. Uchwała Nr X/62/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Bońki, Brody - pobierz

6. Uchwała Nr X/63/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skarżyn - pobierz

7. Uchwała Nr X/64/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału własności nieruchomości położonej w miejscowości Brody - pobierz

8. Uchwała Nr X/65/07 w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia wysokosci bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne - pobierz

9. Uchwała Nr X/66/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu - pobierz

10. Uchwała Nr X/67/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz  

 

XI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z 20 czerwca 2007 roku

 

1. Uchwała Nr XI/68/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników - pobierz

2. Uchwała Nr XI/69/07 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości pod budowę drogi powiatowej nr 07773 Krysk- Poczernin- Pilitowo - pobierz

3. Uchwała Nr XI/70/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu - pobierz

4. Uchwała Nr XI/71/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

 

XII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z 29 sierpnia 2007 roku

 

1. Uchwała Nr  XII/72/07 w sprawie przyjęcia od Gminy Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej - pobierz  

2. Uchwała Nr  XII/73/07 w sprawie nabycia w drodze darowizny własności nieruchomości położonej w miejscowości Koziminy Stachowe - pobierz

3. Uchwała Nr  XII/74/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz 

 

XIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 28 września 2007 roku

 

1. Uchwała Nr XIII/75/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Płońsk gruntu położonego we wsi Ilinko - pobierz

2. Uchwała Nr XIII/76/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr XIII/77/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

4. Uchwała Nr XIII/78/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Płońsku i Sądu Okręgowego w Płocku - pobierz

5. Uchwała Nr XIII/79/07 w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Gminę Płońsk obowiązków inwestora zastępczego - pobierz

 

XIV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 28 listopada 2007 roku

1. Uchwała Nr XIV/80/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego - pobierz

2. Uchwała Nr XIV/81/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -  pobierz

3. Uchwała Nr XIV/82/07 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - pobierz

4. Uchwała Nr XIV/83/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków trasportowych - pobierz

5. Uchwała Nr XIV/84/07 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego - pobierz

6. Uchwała Nr XIV/85/07 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk na lata 2007-2010 - pobierz

7. Uchwała Nr XIV/86/07  zmieniająca  uchwałę Nr VI/29/07 Rady Gminy Płońsk z dnia 28.02.07 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci miejscowości Szeromin - pobierz     

 8. Uchwała Nr XIV/87/07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Skarżyn - pobierz

9. Uchwała Nr XIV/88/07 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Płońsk - pobierz

10. Uchwała Nr XIV/89/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Płońsk o obowiązku złozenia oświadczenia lustracyjnego - pobierz  

11. Uchwała Nr XIV/90/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Płońsk o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - pobierz

12. Uchwała Nr XIV/91/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

XV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 20 grudnia 2007 roku

1. Uchwała Nr XIV/92/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XIV/93/07  zmieniająca uchwałę Nr LI /288/06 Rady Gminy w Płońsku z dnia 29.06.2006r

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu - pobierz

3. Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

XVI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 31 grudnia 2007 roku

1. Uchwała Nr XIV/95/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XIV/96/07 w sprawie udzielenia pomocy finasowej - pobierz

3. Uchwała Nr XIV/97/07 w sprawie planu pracy Rady Gminy Płońsk na 2008 rok - pobierz

4. Uchwała Nr XIV/98/07 w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2008 rok - pobierz

5. Uchwała Nr XIV/99/07 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury  na 2008 rok - pobierz

6. Uchwała Nr XIV/100/07 w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów na 2008 rok - pobierz

7. Uchwała Nr XIV/101/07 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej  na 2008 rok - pobierz

XVII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 07 marca 2008 roku

1. Uchwała Nr XVII/102/08 w sprawie:przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2008 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XVII/103/08 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym na terenie Gminy Płońsk dodatków do wynagrodzeń - pobierz

3. Uchwała Nr XVII/104/08 w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania - pobierz

4. Uchwała Nr XVII/105/08 w sprawie: wyboru sołtysa sołectwa Jeżewo - pobierz

5. Uchwała Nr XVII/106/08 w sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż po obniżonej cenie działek położonych w miejscowości Dalanówko /obręb Dalanówek/. - pobierz

6. Uchwała Nr XVII/107/08 w sprawie: nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości  pod budowę drogi powiatowej Nr 07773 Krysk - Poczernin - Pilitowo - pobierz  

7. Uchwała Nr XVII/108/08 w sprawie: wyrażania zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości  Brody w drodze darowizny - pobierz

8 .Uchwała Nr XVII/109/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.- pobierz

9. Uchwała Nr XVII/110/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej - pobierz

10. Uchwała Nr XVII/111/08 w sprawie: przyjęcia od Gminy Dzierzążnia do realizacji przez Gminę Płońsk zadania z zakresu przebudowy drogi gminnej - pobierz

 

XVIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 31 marca 2008 roku

1. Uchwała Nr XVIII/112/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szerominek - pobierz

2. Uchwała Nr XVIII/113/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok- pobierz

 

XIX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 15 kwietnia 2008 roku

1. Uchwała Nr XIX/114/08 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu - pobierz

2. Uchwała Nr XIX/115/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok- pobierz

3. Uchwała Nr XIX/116/08 w sprawie: warunków realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego Powiatu Płońskiego- pobierz

4. Uchwała Nr XIX/117/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej - pobierz

 

XX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 09 maja 2008 roku

1. Uchwała Nr XX/118/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok - pobierz   

2. Uchwała Nr XX/119/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu ( straż ) - pobierz

3. Uchwała Nr XX/120/08 w sprawie: wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Płońku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - pobierz

4. Uchwała Nr XX/121/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pilitowo - pobierz

5. Uchwała Nr XX/122/08 w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we wsi Cempkowo - pobierz

 

XXI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 czerwca 2008 roku

1. Uchwała Nr XXI/123/08 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisewo - pobierz       

2. Uchwała Nr XXI/124/08 w sprawie: zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Płońsku - pobierz

3. Uchwała Nr XXI/125/08 zmieniająca uchwałę Nr IX/56/07 Rady Gminy Płońsk z dnia 24 kwietnia 2007 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Krępica - pobierz

  4. Uchwała Nr XXI/126/08 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze - pobierz

  5.Uchwała Nr XXI/127/08 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy - pobierz

6. Uchwała Nr XXI/128/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy za 2008 rok- pobierz      

7. Uchwała Nr XXI/129/08 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy - pobierz

 

XXII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

1.Uchwała Nr XXII/130/08 w sprawie: odwołania sekretarza gminy - pobierz

2. Uchwała Nr XXII/131/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne - pobierz

3. Uchwała Nr XXII/132/08 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach: Poświętne, Strachówko i Siedlin - pobierz

4. Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Pruszyn - pobierz  

5. Uchwała Nr XXII/134/08 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zajętych pod budowę ulicy Podmiejskiej w miejscowości Poświętne - pobierz

6. Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonych we wsi Bońki ( obręb Bońki Zawady ) - pobierz

7.  Uchwała Nr XXII/136/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok - pobierz     

8. Uchwała Nr XXII/137/08 w sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez Pama Krzysztofa Biedrzyckiego na działalność Wójta Gminy - pobierz

9.Uchwała Nr XXII/138/08 w sprawie: przystąpienia Gminy do Lokalnej Grupy Działania prowadzonej przez Mazowieckie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego  - pobierz

 

XXIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 września 2008 roku

1.Uchwała Nr XXIII/139/08 w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt. "Nie stój z boku działaj z nami" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - pobierz  

2. Uchwała Nr XXIII/140/08 w sprawie: nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Jeżewo - pobierz        

3. Uchwała Nr XXIII/141/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok. - pobierz  

 

XXIV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 października 2008 roku

1.Uchwała Nr XXIV/142/08 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowościach: Siedlin, Raźniewo, Strachówko - pobierz   

2. Uchwała Nr XXIV/143/08 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Plońsk nieruchomości położonych we wsi Poczernin - pobierz

3. Uchwała Nr XXIV/144/08 w sprawie: zmian Planu Lokalnego Rozwoju Gminy Płońsk - pobierz        

4. Uchwała Nr XXIV/145/08 w sprawie: Programu współpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi - pobierz

5. Uchwała Nr XXIV/146/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok - pobierz

 

XXV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 20 listopada 2008 roku

1.Uchwała Nr XXV/147/08 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/144/08 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 października 2008 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk na lata 2007-2010 - pobierz

2. Uchwała Nr XXV/148/08 w sprawie: przyjęcia "Gminnego programu  poprawy bazpieczeństwa na drogach" - pobierz

3. Uchwała Nr XXV/149/08 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawe do naliczenia podatku rolnego - pobierz     

4. Uchwała Nr XXV/150/08 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - pobierz

5. Uchwała Nr XXV/151/08 w sprawie: wyrażenia zgody na obięcie Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN nieruchomości położonej we wsi Arcelin - pobierz

6. Uchwała Nr XXV/152/08 w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez remonty dróg lokalnych" w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozbudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"  - pobierz

7. Uchwała Nr XXV/153/08 w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego - pobierz

8. Uchwała Nr XXV/154/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok - pobierz      

9. Uchwała Nr XXV/155/08 w sprawie: powołania Sekretarza Gminy  - pobierz

 

XXVI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 18 grudnia 2008 roku

1. Uchwała Nr XXVI/156/08 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XXVI/157/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XXVI/158/08 w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek, Bońki, Skarżyn - pobierz

4. Uchwała Nr XXVI/159/08 w sprawie: powołania Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Szerominek, Bońki, Skarżyn" - pobierz

5. Uchwała Nr XXVI/160/08 w sprawie: przystąpienia Gminy Płońsk do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER  - pobierz

 

XXVII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 grudnia 2008 roku

1. Uchwała Nr XXVII/161/08 w sprawie: statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - pobierz

2. Uchwała Nr XXVII/162/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XXVII/163/08 w sprawie: planu pracy Rady Gminy Płońsk na rok 2009 - pobierz      

4. Uchwała Nr XXVII/164/08 w sprawie: planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej na 2009 rok - pobierz

5. Uchwała Nr XXVII/165/08 w sprawie: planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na 2009 rok - pobierz

6. Uchwała Nr XXVII/166/08 w sprawie: planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów na 2009 rok - pobierz

7. Uchwała Nr XXVII/167/08 w sprawie: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok - pobierz

8. Uchwała Nr XXVII/168/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dalanówek - pobierz

9. Uchwała Nr XXVII/169/08 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko i Siedlin - pobierz

  

 

XXVIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 03 lutego 2009 roku

1. Uchwała Nr XXVIII/170/09 w sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania - pobierz

2. Uchwała Nr XXVIII/171/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz

3. Uchwała Nr XXVIII/172/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej. - pobierz

4. Uchwała Nr XXVIII/173/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej. - pobierz

XXIX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  11 marca 2009 roku

1. Uchwała Nr XXIX/174/09 w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. - pobierz

2. Uchwała Nr XXIX/175/09 w sprawie: upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku - Ewy Stawskiej - do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  - pobierz

3. Uchwała Nr XXIX/176/09 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Narkomanii za 2008 rok. - pobierz

4. Uchwała Nr XXIX/177/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz

XXX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  01 kwietnia 2009 roku

1. Uchwała Nr XXX/178/09 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu. - pobierz

2. Uchwała Nr XXX/179/09 w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym  na terenie  Gminy Płońsk dodatków   do wynagrodzeń  - pobierz

3. Uchwała Nr XXX/180/09 w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne  - pobierz

4. Uchwała Nr XXX/181/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz

XXXI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  24  kwietnia 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXI/182/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. - pobierz

2. Uchwała Nr XXXI/183/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 03.02.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej - pobierz

XXXII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  05 czerwca 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXII/184/09 w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Dalanówek  - pobierz

2. Uchwała Nr XXXII/185/09 w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Dalanówek i sołtysa sołectwa Cholewy - pobierz

3. Uchwała Nr XXXII/186/09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną - pobierz

4. Uchwała Nr XXXII/187/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok  - pobierz

5. Uchwała Nr XXXII/188/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu  - pobierz

6. Uchwała Nr XXXII/189/09 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/08 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk na lata 2007 - 2010 - pobierz

7. Uchwała Nr XXXII/190/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " ZATORZE ", obejmującego tereny działek we wsiach: Szeromin i Szerominek - pobierz

8. Uchwała Nr XXXII/191/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowości Jeżewo - pobierz

9. Uchwała Nr XXXII/192/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Szerominek z przeznaczeniem na drogę gminną - pobierz

10. Uchwała Nr XXXII/193/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność nieruchomości położonej w miejscowości Poczernin  - pobierz

11. Uchwała Nr XXXII/194/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowościach: Siedlin, Strachówko - pobierz

12. Uchwała Nr XXXII/195/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości zajętych pod budowę ulicy Podmiejskiej w miejscowości Poświętne  - pobierz

XXXIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  29 czerwca 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXIII/196/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki  - pobierz

2. Uchwała Nr XXXIII/197/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Płońsk - pobierz

3. Uchwała Nr XXXIII/198/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Koziminy ( obręb Koziminy ) - pobierz

4. Uchwała Nr XXXIII/199/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  - pobierz

5. Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz

XXXIV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  27 lipca 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXIV/201/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz  

XXXV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  11 sierpnia 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXV/202/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek - pobierz

2. Uchwała Nr XXXV/203/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/189/09 Rady Gminy Płońskz dnia 05 czerwca 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk na lata 2007 - 2010  - pobierz

3. Uchwała Nr XXXV/204/09 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. " Poprawa bezpieczeństwa na drogach Lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową Nr 7 - II etap" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" - pobierz

4. Uchwała Nr XXXV/205/09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia - pobierz

5. Uchwała Nr XXXV/206/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Arcelin - pobierz

6. Uchwała Nr XXXV/207/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kluczewo - pobierz

7. Uchwała Nr XXXV/208/09 w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Skarżyn - pobierz

8. Uchwała Nr XXXV/209/09 w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 - 2013 w ramach osi LEADER - pobierz

9. Uchwała Nr XXXV/210/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz

10. Uchwała Nr XXXV/211/09 w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Płońsk - pobierz

11. Uchwała Nr XXXV/212/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/08 Rady Gminy Płońskz dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach" - pobierz

XXXVI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  15 września 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXVI/213/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XXXVI/214/09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/189/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 05 czerwca 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada2008 roku w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płońsk na lata 2007 - 2010  - pobierz

XXXVII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  22 października 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXVII/215/09 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - pobierz

2. Uchwała Nr XXXVII/216/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Stare Koziminy ( obręb Koziminy Stare ) -   pobierz

3. Uchwała Nr XXXVII/217/09 w sprawie najmu budynku mieszkalnego położonego we wsi Koziminy Stachowo ( obręb Koziminy Stachowe ) -   pobierz

4. Uchwała Nr XXXVII/218/09 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości połozonej we wsi Ćwiklin -   pobierz

5. Uchwała Nr XXXVII/219/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonej we wsi Skarżyn -   pobierz

6. Uchwała Nr XXXVII/220/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok -    pobierz

 

XXXVIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia  10 listopada 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXVIII/221/09 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jerzego Andrzeja Borowskiego - pobierz

2. Uchwała Nr XXXVIII/222/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości -   pobierz

3. Uchwała Nr XXXVIII/223/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych -   pobierz

4. Uchwała Nr XXXVIII/224/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej -   pobierz

5. Uchwała Nr XXXVIII/225/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok -   pobierz

 

XXXIX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 11 grudnia 2009 roku

1. Uchwała Nr XXXIX/226/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XXXIX/227/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości położonej w miejscowości Poczernin z przeznaczeniem pod drogę gminną - pobierz

3. Uchwała Nr XXXIX/228/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej we wsi Poczernin - pobierz

4. Uchwała Nr XXXIX/229/09 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/216/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  położonej we wsi Stare Koziminy ( obręb Koziminy Stare ) -   pobierz

5. Uchwała Nr XXXIX/230/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 20009 rok -   pobierz

6. Uchwała Nr XXXIX/231/09 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 - 2016 -   pobierz

7. Uchwała Nr XXXIX/232/09 w sprawie planu pracy Rady Gminy Płońsk na rok 2010 -   pobierz

 

XL SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 30 grudnia 2009 roku

1. Uchwała Nr XL/233/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok -    pobierz

2. Uchwała Nr XL/234/09 w sprawie planu pracy Komisji Rolno - Gospodarczej Rady Gminy Płońsk na 2010 rok -     pobierz

3. Uchwała Nr XL/235/09 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Płońsk na 2010 rok -     pobierz

4. Uchwała Nr XL/236/09 w sprawie planu pracy Komisji Planowania, Budżetu i Finansów na 2010 rok -     pobierz

5. Uchwała Nr XL/237/09 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płońsk na 2010 rok -     pobierz

 

XLI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 26 stycznia 2010 roku

1. Uchwała Nr XLI/238/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej -    pobierz

2. Uchwała Nr XLI/239/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. "Rozwinąć skrzydła" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" -    pobierz

3. Uchwała Nr XLI/240/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka -    pobierz

4. Uchwała Nr XLI /241/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Płońsk do projektu pod nazwą "Kolektory słoneczne to oszczędność a energia odnawialna to wygoda i ochrona środowiska" w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie 4.3 "Ochrona powietrza, energetyka" oraz zawarcie stosownego porozumienia w tym względzie -    pobierz

5. Uchwała Nr XLI /242/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok -    pobierz

6. Uchwała Nr XLI /243/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW -    pobierz

7. Uchwała Nr XLI/244/10 uchylająca uchwałę Nr VII/41/07 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych we wsi Jeżewo -     pobierz

8. Uchwała Nr XLI/245/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych we wsi Jeżewo -     pobierz

9. Uchwała Nr XLI/246/10 w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Poczernin -     pobierz   

 

XLII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 26 lutego 2010 roku    

1. Uchwała Nr XLII/247/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok -     pobierz      

2. Uchwała Nr XLII/248/10 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  -    pobierz

3. Uchwała Nr XLII/249/10 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania -    pobierz

4. Uchwała Nr XLII/250/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku jako partnera do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Terateutów "Utworzenie Klubiku Przedszkolnego dla dzieci z Gminy Płońsk" w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompenencji w regionach-    pobierz

5. Uchwała Nr XLII/251/10 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania -    pobierz

6. Uchwała Nr XLII/252/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Narkomanii na 2010 rok -    pobierz

7. Uchwała Nr XLII/253/10 w sprawie przyjęcia Programu wspólpracy Gminy Płońsk z organizacjami pozarządowymi -    pobierz

8. Uchwała Nr XLII/254/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słoszewo Kolonia -    pobierz

9. Uchwała Nr XLII/255/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cempkowo -    pobierz

 

XLIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 31 marca 2010 roku    

1. Uchwała Nr XLIII/256/10 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu  -  pobierz  

2. Uchwała Nr XLIII/257/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok -    pobierz

3. Uchwała Nr XLIII/258/10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -    pobierz

4. Uchwała Nr XLIII/259/10 zmieniająca uchwałę Nr XLI/240/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka -    pobierz

XLIV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 28 maja 2010 roku   

1. Uchwała Nr XLIV/260/10 w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla -  Gminy Płońsk na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020" -   pobierz

2.  Uchwała Nr XLIV/261/10 w sprawie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Płońsk na lata 2009 - 2010 z perspektywą na lata 2013 - 2016 - aktualizacja" -    pobierz

3.  Uchwała Nr XLIV/262/10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Płońsk nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Koziminy - Stachowo (obręb Koziminy Stachowe) -   pobierz     

4.  Uchwała Nr XLIV/263/10 w sprawie wynajmu budynku mieszkalnego położonego we wsi  Arcelin -    pobierz

5.  Uchwała Nr XLIV/264/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szerominek -    pobierz

6.  Uchwała Nr XLIV/265/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bońki -    pobierz

7.  Uchwała Nr XLIV/266/10 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/169/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego miejscowości Strachówko, Siedlin -    pobierz

8.  Uchwała Nr XLIV/267/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok - pobierz


XLV SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

z dnia 25 czerwca 2010 roku
1.  Uchwała Nr XLV/268/10 w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny - pobierz
2.  Uchwała Nr XLV/269/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze Gminy Płońsk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - pobierz
3.  Uchwała Nr XLV/270/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok -  pobierz
4.  Uchwała Nr XLV/271/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Arcelin - pobierz
5.  Uchwała Nr XLV/272/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Arcelin - pobierz
6.  Uchwała Nr XLV/273/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Arcelin - pobierz
7.  Uchwała Nr XLV/274/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szerominek - pobierzXLVI SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

                                                  z dnia 06 sierpnia 2010 roku

1.  Uchwała Nr XLVI/275/10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/214/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/212/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/08 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach" - pobierz
2.  Uchwała Nr XLVI/276/10 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajowa Nr 7, 10, 50 - III etap" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" -  pobierz
3.  Uchwała Nr XLVI/277/10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia -  pobierz
4.  Uchwała Nr XLVI/278/10 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości pod budowe drogi powiatowej nr 3058W Brody - Pilitowo - Siedlin -  pobierz
5.  Uchwała Nr XLVI/279/10 w sprawie wyrażenia woli udzielenia wsparcia finansowego dla Powiatu Płońskiego -  pobierz
6.  Uchwała Nr XLVI/280/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Płońsk -  pobierz
7.  Uchwała Nr XLVI/281/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk
     na 2010 rok -
pobierz

XLVII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

                                                  z dnia 06 września 2010 roku
1.  Uchwała Nr XLVII/282/10  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Słoszewo Kolonia  - pobierz
2.  Uchwała Nr XLVII/283/10  w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne  - pobierz
3.  Uchwała Nr XLVII/284/10  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk
     na 2010 rok -
pobierz

XLVIII SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

     z dnia 29 września 2010 roku1. Uchwała Nr XLVIII/285/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płońsk - pobierz
2. Uchwała Nr XLVIII/286/10 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego - pobierz

3. Uchwała Nr XLVIII/287/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Szerominek - pobierz

4. Uchwała Nr XLVIII/288/10 w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Koziminy Stachowo ( obręb Koziminy Stachowe ) - pobierz  
5. Uchwała Nr XLVIII/289/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2010 rok - pobierz      
6. Uchwała Nr XLVIII/290/10 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Zakład Usługowo - Produkcyjny przy Urzędzie Gminy w Płońsku" w jednostkę budżetową "Gminny Zakład Komunalny w Płońsku" - pobierz

7. Uchwała Nr XLVIII/291/10 zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/275/10 Rady Gminy Płońsk z dnia 06 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/214/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/212/09 Rady Gminy Płońsk z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/08 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Poprawy bezpieczeństwa na drogach" - pobierz  
 

XLIX SESJA RADY GMINY PŁOŃSK

     z dnia 23 października 2010 roku

1. Uchwała Nr XLIX/292/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Płońsk na 2010 rok - pobierz

2. Uchwała Nr XLIX/293/10 zmieniająca Uchwałę Nr LIII/296/06 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej we wsi Strachowo - pobierz

3. Uchwała Nr XLIX/294/10 w sprawie przekazania Zespołowi Szkół w Lisewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" - pobierz

4. Uchwała Nr XLIX/295/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - pobierz


 

  L SESJA RADY GMINY  PŁOŃSK

z 12 listopada 2010 roku

1. Uchwała Nr L/296/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 - pobierz

2. Uchwała Nr L/297/10 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - pobierz  
3. Uchwała Nr L/298/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Płońsk na 2010 rok
 - pobierz
 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-02 12:36:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Podlecka Marzanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-19 11:17:31
  • Liczba odsłon: 1301
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902515]

przewiń do góry