Zobacz podgałęzie

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

 

Protokół sporządzono w dniu 26.02.2009 r., w Urzędzie Gminy w Płońsku przez Anetę Brzozowską – inspektora. ds. planowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) w dniu 26.02.2009 r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenów położonych we wsiach Szeromin i Szerominek  „ZATORZE” gm. Płońsk

 

I Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

Otwarcie dyskusji publicznej oraz powitanie zabranych nastąpiło o godz. 14.00

II Głos w dyskusji zabrali:

1.      Pan Aleksander Jarosławski Wójt Gminy Płońsk  prowadzący dyskusję publiczną.

Pan Wójt powitał przybyłych gości zainteresowanych projektem planu. Następnie przedstawił członków zespołu projektowego w osobie Pana Sławomira Tabora i Pana Grzegorza Piekarskiego.

2.      Następnie głos zabrał Pan Sławomir Tabor. Wprowadził zebranych w zagadnienia dotyczące przedmiotu dyskusji. Przypomniał jak wyglądały prace nad przygotowaniem omawianego projektu. Podkreślił, że jest to kolejne jego wyłożenie tylko w kolejnej przygotowanej wersji. Wspomniał również o komplikacjach, których nie dało się uniknąć w związku z wyłączeniem gruntów klasy III z produkcji rolnej.

3.      Po tej wypowiedzi głos zabrali zainteresowani składając wnioski i zapytania. Wyjaśnień i odpowiedzi udzielano bezpośrednio po wypowiedziach zainteresowanych. Odpowiedzi udzielał Pan Sławomir Tabor i Pan Grzegorz Piekarski członkowie zespołu projektowego oraz  Pan Aleksander Jarosławski Wójt Gminy Płońsk.

Pan Waldemar Orliński - syn w imieniu matki Pani Henryki Orlińskiej właścicielki dz. nr 116 zadał pytanie:

Czy grunty pod drogę są wykupywane przez gminę?

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował:

Grunty przeznaczone w projekcie planu pod drogi są przejmowane na rzecz gminy, ale tylko te które mają nie mniej niż 10 m szerokości. Taka droga ma wtedy status drogi publicznej. Gmina za przejęty grunt wypłaca odszkodowanie adekwatne do przejętej powierzchni i nie ma ono nic wspólnego z wielkością posiadanej przez daną osobę działki. Pan Wójt dodał również, że gmina umożliwia tereny rolne odrolnić jednak nie wszystkim w takim zakresie w jakim by chcieli.

Pan Waldemar Orliński dodał również, że nie jest zainteresowany odrolnieniem swoich gruntów, ale nie jest też przeciwny. W związku z tym, nie będzie robił problemu pozostałym zainteresowanym, którzy chcą zmiany przeznaczenia swoich gruntów.

Pan Cezary Żołądek właściciel dz. nr 120/4 i  współwłaściciel dz. nr 120/3 -poinformował, że nie wyraża zgody na zaprojektowaną drogę przez swój grunt oraz na odrolnienie gruntów.

Pani Lidia Żołądek właścicielka dz. nr 119 i 120/5 i współwłaścicielka dz. nr 120/3 zadała pytanie:

Jaką powierzchnię zajmuje teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową?

W odpowiedzi Pan Sławomir Tabor poinformował:

Tereny pod zabudowę zostały przeznaczone w taki sposób, żeby każdy z Państwa przynajmniej w jakimś stopniu miał przeznaczony grunt. Tereny te zostały wyznaczone z korzyścią dla każdego. Wspomniał, że na tym etapie nie ma mowy o przeznaczeniu większej powierzchni gruntów pod zabudowę mieszkaniową jak również gruntów pozostałych osób, gdyż pojawia się problem kolejnego wyłączenia gruntów klasy III. Na omawiane w tej chwili tereny taka zgoda jest natomiast na resztę nie i nie jest ona na tym etapie możliwa.

Pani Celina Wesołowska właścicielka dz. nr 121, 122 w imieniu której pytanie zadała synowa:

Czy działka nr 122 została ujęta w prezentowanym projekcie planu i czy jest szansa odrolnienia większej części gruntów?

W odpowiedzi głos ponownie zabrał Pan Sławomir Tabor – tak działka nr 122 została ujęta w tym projekcie planu, jednak w takim stopniu w jakim było to możliwe. Zwiększenie powierzchni gruntów przeznaczonych pod zabudowę nie jest na tym etapie możliwe. Pojawia się ta sama kwestia o której była mowa wcześniej – problem odrolnienia gruntów klasy III.

Pan Tabor zwrócił również uwagę na to, że jeśli będzie mowa o wydzielaniu większej ilości działek to trzeba się liczyć z tym, że powinien być do nich zapewniony dostęp. Poza tym dróg, które przejmuje gmina muszą mieć po 10 m, musi być też zapewniony dostęp do mediów. Podsumował swoją wypowiedź stwierdzeniem, że Pan Wójt nie będzie zapewne nikomu niczego narzucał, gdyż to Państwa grunty i to Państwo podejmują decyzję, co do dalszego ich wykorzystania.

 

Państwo Janina i Janusz Jarosławscy właściciele dz. nr 148/3: - poinformowali, że nie wyrażają zgody na zaprojektowaną drogę biegnącą przez ich grunty.

W odpowiedzi Pan Tabor: Droga ta została zaprojektowana z myślą o przyszłych właścicielach tych gruntów. po to, żeby był lepszy dojazd, żeby było uzbrojenie ,żeby Państwa oferta w postaci tych terenów była atrakcyjna. Droga ta była również projektowana z myślą o pozostałych właścicielach działek. Pan Tabor powołał się również na obowiązujące prawo, które mówi, że projektowane tereny powinny mieć zapewniony dojazd.

Głos zabrała Pani Janina Jarosławska - wspomniała o już istniejącej drodze i zasugerowała, że była by ona być może lepszym rozwiązaniem i może powinna zostać wykorzystana.

W odpowiedzi Pan Tabor, że wie o istniejącej drodze, ale ma obawy czy kwalifikuje się ona na drogę publiczną.

Głos zabrał ponownie  Pan Cezary Żołądek:

Wystąpił z propozycją przeprowadzenia drogi wzdłuż do torów od drogi głównej i wtedy każdy mógłby oddać od siebie po 5 m na urządzenie tej drogi.

W odpowiedzi głos zabrał Pan Wójt stwierdził, że każdy może sobie robić drogi gdzie chce. To są Państwa grunty. W tej chwili rozmawiamy o drogach w takiej wielkości, które mogą przejść na  własność gminy. My jako gmina możemy w ogóle nie uwzględniać Państwa gruntów. Nie ma też mowy o nowych rozwiązaniach jeśli chodzi o tereny przeznaczone pod zabudowę . Nie zależy to od Wójta czy projektantów, ale od Ministra i jego decyzji o odrolnieniu wnioskowanych gruntów. W tej chwili możemy rozmawiać tylko o przebiegu dróg. Powiedział również, że projektanci zaproponowali takie rozwiązania i jeśli nie ma na nie zgody to czekamy na Państwa propozycje co do innego rozwiązania.

Głos zabrał Pan Grzegorz Piekarski i zapytał dokąd mają prowadzić proponowane przez Państwa drogi. Poinformował, że być może będą się one kończyć zawrotkami, ale czy są Państwo  świadomi, ze takie rozwiązanie to nic innego jak marnotrawstwo terenu. Pojawia się tu również problem dostępu do mediów.

Ponowie głos zabrał Pan Wójt - podniósł, że w tej chwili lepiej zająć się tym projektem który jest i ujętymi w nim terenami. Co do przyszłości pozostałych  terenów to jest inny odrębny temat.

Głos zabrali zebrani uczestnicy.-poinformowali, że chcą te działki na które złożyli wnioski i na ile dostali zgodę ale nie godzą się na projektowaną drogę .

Pan Józef Wronka właściciel dz. nr 118/1 nie wyraża zgody na projektowana drogę.

Po tej deklaracji głos zabrał Pan Sławomir Tabor i powiedział iż w tej sytuacji trzeba będzie zrezygnować z drogi. Tereny będą obsługiwane z istniejących dojazdów. Zwrócił się również do zebranych, żeby zrobić mniej, ale żeby była to oferta atrakcyjna dla kupującego. Żeby stworzyć korzystna ofertę, a nie zaspokajać przysłowiowego Pana Kowalskiego. Przedstawiona propozycja miała być wizją na przyszłość nie na teraz.

Głos zabrał Pan Grzegorz Piekarski – powiedział ,że  nie ma mowy o poszerzeniu terenów zabudowy. Zwiększenie terenów zabudowy będzie możliwe, ale dopiero po uchwaleniu zmiany studium. We wspomnianym studium tych terenów będzie więcej, wiec dopiero na tym etapie możemy mówić o zwiększeniu terenów pod zabudowę.

Po tej wypowiedzi głos zabrał również Pan Wójt. Odniósł się do wypowiedzi Panów projektantów i do zgłaszanych uwag. Poprosił zebranych aby zastanowili się nad nimi i żeby nie opóźniali uchwalenia zaprezentowanego projektu, bo nie jest to pierwsze podejście do jego uchwalenia. Powiedział również, że jeśli nie będzie zgody ze strony zebranych to czas jego uchwalenia z uwzględnieniem Państwa uwag i przygotowaniem nowego projektu planu może się przeciągać nawet o 4 lata. Pan Wójt zadeklarował, że gmina  w projekcie studium będzie powiększać tereny pod zabudowę. Jest zainteresowana również poszerzeniem Państwa terenów przeznaczonych pod zabudowę, ale nie na tym etapie.

Głos zabrał Pan Cezary Żołądek. Wystąpił z propozycją zaprojektowania drogi publicznej wzdłuż biegnącego rowu melioracyjnego. Wtedy od tej drogi będzie możliwość poprowadzenia dróg wewnętrznych. Propozycję tą poparli wszyscy zebrani właściciele gruntów przez które została zaprojektowana niechciana droga. Pan Żołądek dodał ponadto, że dzięki takiemu rozwiązaniu droga nie będzie nikomu przeszkadzali i nie będzie „szła” po działce Państwa Jarosławskich na co oni się nie zgadzają. Ich teren będzie wtedy obsługiwany w sposób dotychczasowy z drogi powiatowej.

W odpowiedzi głos zabrali obaj Panowie projektanci. Najpierw Pan Sławomir Tabor zadał pytanie czy zaprojektowana droga ma tam być czy nie. Jeśli nie to zaproponował zmniejszenie zabudowy do minimum i nie przeznaczanie terenów pod zabudowę skoro nie będzie do nich dojazdu. Pan Grzegorz Piekarski odniósł się do propozycji która padła, że takie zaprojektowanie drogi wiąże się z droższymi kosztami ponoszonymi za infrastrukturę. Pan Tabor stwierdził, że może to być jakieś rozwianie, aczkolwiek nadal jest zdania, że poprzednia propozycja jest dla Państwa lepsza.

Jeśli nawet droga zostałaby zaprojektowana to i tak nie ma możliwości zwiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę, gdyż to z kolei wiąże się z następnymi wyłączeniami. A zgoda na takie wyłączenie jak już wcześniej wspomniano nie jest możliwa.

Poprzez takie zaprojektowanie drogi publicznej powstaną drogi wewnętrzne, które muszą powstać żeby był dojazd do powstałych działek. Drogi te będą Państwo musieli urządzać sami bądź osoby, które zakupią od Państwa grunty. Musicie mieć tez Państwo świadomość, że gmina nie wykupi od Was tych gruntów. Ponadto nie zawsze jest tak jak się powszechnie twierdzi, że z tym nie będzie problemu, każdy odda jakąś część pod drogę i po sprawie. Kolejną kwestią jest to, że taka droga przy rowie wiąże się z większymi nakładami finansowymi niż ta która jest obecnie.

Pan Tabor po raz kolejny podkreślił, że trzeba tą kwestię jeszcze raz dobrze przemyśleć i zastanowić się które rozwiązanie z perspektywy czasu będzie jednak lepsze.

Do wypowiedzi Pana Tabora dołączył się Pan Wójt tłumaczył zebranym, że wersja przygotowana przez projektantów jest wersją dobrą. Droga ta zapewni Państwu lepsze połączenie. Poza tym gmina przejmie ją na siebie i będzie zobowiązana do jej urządzenia. Odniósł się również do kwestii kanalizacji co do przebiegu której są prowadzone rozmowy z sąsiednią gminą. Istnieje taka możliwość nawet bardzo dużą, że zamiast przydomowych oczyszczalni ścieków będą Państwo mieli kanalizacje. Dlatego droga w projektowanym miejscu byłaby nawet wskazana i z korzyścią dla Państwa. Jednak do tego jest potrzebna Państwa decyzja co do proponowanych rozwiązań projektowych. Bo to w dużej mierze od tego gdzie będzie ta droga pobiegnie kanalizacja. Jeśli zostanie ta droga tam gdzie jest obecnie zaprojektowana to kanalizacja zostanie poprowadzona najprawdopodobniej w drodze natomiast jeśli przyjmiemy inny wariant musimy się liczyć z tym, że będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami zarówno dla Państwa jak i dla gminy. Nie wiadomo też czy w innym miejscu będzie możliwa.

Pan Wójt podkreślił również, że jest to już któreś podejście z kolei co do uchwalenia tego planu i trzeba w końcu znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji dogodne dla wszystkich. Nie może być tak, że przez składane wnioski i uwagi inni którym ten plan odpowiada nie będą go mieli. Takimi decyzjami blokowane jest uchylenie tego planu.

Jeszcze raz podkreślił, że muszą sobie dobrze przemyśleć swoje decyzje.

Na zakończenie Panowie projektanci jak i Pan Wójt zgodnie stwierdzili, że skoro nie godzą się Państwo na projektowaną drogę to nie ma sensu zmieniać przeznaczenia tych gruntów na budowlane bo nie będzie dojazdu do powstałych po wydzieleniu działek. W związku z tym są też za tym, żeby doprowadzić drogę tylko do tego momentu gdzie jest.

Zebrani po wysłuchaniu siebie nawzajem i opinii projektantów i Wójta doszli do wniosku, że może faktycznie lepiej będzie jak jest i ta projektowana droga powinna zostać. Zgodzili się żeby przechodziła przez ich grunty. Poza Państwem Jarosławskim którzy nadal nie wyrażają zgody żeby droga biegła prze cala ich działkę. Pani Janina zgodziła się żeby droga dochodziła do 1/3 szerokości działki i kończyła się zawrotką nie dalej. Na tyle jest w stanie ustąpić.

Na koniec głos zabrała Pani Halina Wójcik właścicielka dz. nr 96/1, 95/8 zapytała:

Czy jest możliwość zmiany zapisu w tekście planu dotyczącej możliwości wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 1000 m2?

Pan Grzegorz Piekarski w odpowiedzi, że tak istnieje taka możliwość.

Pan Wójt kończąc spotkanie jeszcze raz podjął, że zostały przedstawione dwie propozycja, jedna przygotowana przez Panów projektantów druga zaproponowana przez Pana Cezarego Żołądek. Trzeba sobie jeszcze raz przemyśleć swoje decyzje i coś zdecydować.

Po wyczerpaniu tematów Pan Aleksander Jarosławski Wójt Gminy Płońsk podziękował za dyskusję nad zaproponowanym projektem planu i poinformował, że protokół z dyskusji będzie dostępny do wglądu  w Urzędzie Gminy w Płońsku ul. 19 Stycznia 39 pok. nr 6, jak również zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Płońsku w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponownie poproszono zgromadzonych, aby w sprawach dotyczących projektu planu złożyli zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym do dnia 27.03.2009 r. o uwagi na piśmie.

Na tym dyskusję zakończono.

 

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem :

1)       dla Wójta Gminy Płońsk;

2)       do dokumentacji;

3)       do publicznego wglądu.

 

Protokół zawiera 5 stron.

Płońsk, dnia 26.02.2009 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Brzozowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-12 14:47:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Brzozowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-09 12:40:27
  • Liczba odsłon: 1351
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901936]

przewiń do góry