Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 

- pobierz


DOWODY OSOBISTE

 

1. Miejsce załatwienia sprawy

    Urząd Gminy w Płońsku

    ul. Pułtuska 39, 09-100 Płońsk

    Blok   B     tel. (23) 662 56-35 wew. 44    E-mail ewidencja@ugplonsk.pl


2. Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  o  dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212 oraz z 2017 poz 1626 ).

3. Zadania

- wydawanie dowodów osobistych

4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego  można  złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wersja papierowa  lub w wersji elektronicznej. Do wniosku załącza się: jedną kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35  x  45 mm wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, taki aby twarz zajmowała 70-80% fotografii pokazującą  wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi  oczami, nieprzesłoniętymi  włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.  Do wniosku składnego w postaci elektronicznej załącza się plik zwierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa wyżej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.  W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym jak wyżej okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku osobiście.

5. Wzory wniosków lub formularzy
-
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego - pobierz

    6. Opłaty
     
brak

7. Termin załatwiania sprawy 30 dni od daty złożenia wniosku

 8. Informacje dodatkowe

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic ww. państw.
Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnoletni obywatel zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.  Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, jeżeli osoba ta nie była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

Utrata dowodu

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać również w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Wymiana dowodu osobistego

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

 Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie w pozostałych przypadkach.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Tobolska
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-20 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Ewa Tobolska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 15:44:47
 • Liczba odsłon: 890
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901068]

przewiń do góry