Urząd Gminy w Płońsku

Plan Gospodarki Odpadami

dla Gminy Płońsk

na lata 2004 - 2012

 

Autor opracowania:

mgr inż. Beata Pierścińska

Maj, 2004 r.

 

 

Spis treści

 1. Wstęp.................................................................................................str. 3

 2. Akty prawne i wykorzystane materiały.....................................str. 7

 3. Podstawowe zasady gospodarki odpadami..................................str. 9

 4. Kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami................str. 14

 5. Charakterystyka gminy...............................................................str. 16

 6. Gospodarka odpadami w gminie Płońsk.....................................str. 20

  1. Odpady komunalne...................................................................str. 20

   1. System zbierania odpadów na terenie gminy.......................str. 29

   2. Zbiórka odpadów drobnych zmieszanych............................str. 31

   3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych..............................str. 32

   4. Systemy selektywnej zbiórki..................................................str. 33

   5. Systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych.........................................................................str. 35

   6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji .....................str. 37

   7. Składowisko odpadów komunalnych...................................str. 39

  2. Odpady przemysłowe...............................................................str. 47

  3. Odpady niebezpieczne...............................................................str. 49

  4. Odpady medyczne i weterynaryjne........................................str. 53

  5. Osady ściekowe.........................................................................str. 56

  6. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej.....................................................str. 57

  7. Wraki samochodowe, opony...................................................str. 57

  8. Odpady z rolnictwa.................................................................str. 59

  9. Odpady zawierające PCB.........................................................str. 62

  10. Azbest i wyroby zawierające azbest.....................................str. 62

  11. Odpady opakowaniowe ............................................................str. 64

 7. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Płońsk..................................................................................str. 68

 8. Harmonogram realizacji przedsięwzięć wraz z szacunkowymi kosztami ..........................................................................................str. 73

 9. Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych..........................str. 78

 10. Źródła finansowania....................................................................str. 79

 11. Monitoring.....................................................................................str. 91

 12. Analiza oddziaływania planu na środowisko.........................str. 93

 13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym..............................str. 94

 

 

1. WSTĘP

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Płońsk powstał jako realizacja ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Opracowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został zatwierdzony przez Radę Ministrów w październiku 2002 roku. Podstawę do sformułowania zadań w KPGO stanowiły cele założone w „II Polityce Ekologicznej Państwa" w odniesieniu do gospodarki odpadami, jak i zasady postępowania z odpadami określone w rozdz. 2 art. 5 ustawy o odpadach, który mówi „..kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

 • zapobiegać lub ograniczać ilości powstających odpadów,

 • zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,

 • zapewniać zgodne z zasadami unieszkodliwianie odpadów."

Te same założenia zostały przyjęte w opracowaniu KPGO tj.:

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których wytworzeniu, w danych warunkach techniczno-ekonomicznych, nie udało się zapobiec,

 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska składowanie odpadów, dla których, w istniejących warunkach techniczno-ekonomicznych, nie ma możliwości odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównym celem KPGO było określenie zakresu zadań niezbędnych do realizacji zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz warunków ekonomicznych, jak również z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury.

Na podstawie KPGO zostały utworzone Wojewódzkie Plany Gospodarki odpadami (WPGO), które powinny uwzględniać założenia i kierunki działań przyjęte w KPGO, a także specyfikę danego województwa, infrastrukturę oraz wymagania ustawy o odpadach.

W grudniu 2003 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Przy budowie systemu gospodarki odpadami na terenie województwa mazowieckiego będzie stosowana zasada regionalizacji, oznaczająca łączenie się jednostek terytorialnych (gmin i powiatów) w grupy, w których prowadzone będzie kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów. Regiony zgodnie z zasadą bliskości, powinny być samowystarczalne pod względem poszczególnych elementów systemu (zbiórka, transport, odzysk, unieszkodliwianie) jedynie dla specyficznych rodzajów odpadów (np. PCB, zużyte oleje itp.) konieczne będzie korzystanie z usług zewnętrznych operatorów. Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Ponadto w wojewódzkim planie zaproponowano realizację założonych celów poprzez tworzenie regionalnych obszarów gospodarki odpadami, w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu. Regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO) o charakterze ponadlokalnym spowodują lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniżą jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów. W planie wojewódzkim zaproponowano aby gmina Płońsk łącznie z pozostałymi gminami powiatu płońskiego oraz z gminami powiatu nowodworskiego przynależała do regionu płońskiego. Zaznaczono jednak, że ostateczny wybór przynależności do podanego obszaru zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Wg autorów planu wojewódzkiego opłacalność funkcjonowania regionalnych zakładów gospodarki odpadami związana jest z liczbą obsługiwanej ludności na poziomie minimalnym 250 tyś osób. Warunek ten nie jest spełniony dla regionu płońskiego, który obejmowałby swoją działalnością 129 862 osoby (prognoza na rok 2011 uwzględniająca wszystkie gminy dwóch powiatów płońskiego i nowodworskiego). Prognozowana ilość odpadów dla tego regionu wynosi 48 595 Mg.

Ponadto w planie tym przeprowadzono analizę lokalizacji, urządzania i eksploatacji składowisk w aspekcie spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poszczególnych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U z 2003 r. Nr 61, poz. 549). Przeprowadzona analiza lokalizacji składowisk została przyjęta za podstawę planu zamykania składowisk. Założono, że wszystkie składowiska konfliktowe w stosunku do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu muszą być zamknięte do 2012 roku. Wojewódzki plan gospodarki odpadami zakłada, że po roku 2012 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną. Podejmowane działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi powinny być racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym. W planie tym przewiduje się rozbudowę składowiska w Dalanówku zlokalizowanego na terenie gminy Płońsk, który wg założeń planu ma być składowiskiem o charakterze regionalnym.

Kolejny dokument stanowiący podstawę realizacji strategicznych działań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami to Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim. Plan ten przedstawia aktualną sytuację ekologiczną powiatu i określa priorytetowe działania z zakresu gospodarki odpadami. Jako jeden z priorytetów autorzy planu wymieniają powstanie Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego.

Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami oraz w planach nadrzędnych wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Płońsk tj. w planach sporządzonych dla województwa mazowieckiego i powiatu płońskiego.

Gminny plan gospodarki odpadami zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach określa:

 • aktualny stan gospodarki odpadami

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

 • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

oraz w szczególności ( zgodnie z art. 15 ust. 3):

 • rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania

 • rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie

 • działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska

 • projektowany system gospodarowania odpadami.

Zawartość niniejszego planu odpowiada również wymogom określonym w § 3 „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami” (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust.5 ustawy o odpadach projekt planu gminnego opracowuje organ wykonawczy gminy. Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu.

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami składane jest co 2 lata radzie gminy, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata - art. 14 ust.14).

 

2. Akty prawne i wykorzystane materiały.

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami)

 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16/90, poz.95 z późniejszymi zmianami)

 6. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. Nr 99, poz. 1079 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

 7. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz.U.2001.63.639 z dnia 22 czerwca 2001 r.)

 8. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638)

 9. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 138, poz. 895)

 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 45, poz. 280)

 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.)

 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowiska odpadów (Dz.U. Nr 220, poz.1858)

 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

 4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

 5. Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000 – 2006

 6. II Polityka Ekologiczna Państwa

 7. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami przyjęty uchwałą Nr 119/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2003 r.

 8. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płońskim przyjęty uchwałą Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 maja 2004 roku.

 9. Poradnik: Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony środowiska

 10. Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w 2002 r. - Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

 11. Joanna Elżbieta Bukowska - Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska, Białystok 2003 r.

 12. Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce - informator 2003, Białystok 2003 r.

 13. Harry P. Hatry, Louis H. Blair ... Jak skuteczne są wasze usługi komunalne ?, Związek Polskich Miast 1998 r.

 14. Strategia Rozwoju Gminy Płońsk

 15. Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu Gmin/powiatów – opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska

 16. Przegląd ekologiczny składowiska odpadów w Dalanówku

 17. Geografia regionalna Polski, Jerzy Kondracki, Warszawa 2000 r.

 18. Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Stan Środowiska w Województwie Mazowieckim z 2001 r.

 19. Informacja o stanie i zagrożeniach środowiska w Powiecie Płońskim w 2000 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie, kwiecień 2001 r.

3. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane
w gospodarce odpadami.

W rozdziale drugim ustawy o odpadach sformułowano następujące zasady:

  • zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami, najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów,

  • zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),
  • zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów – odpowiednie projektowanie produktów).

W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania
z niektórymi rodzajami odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, „ustawa o opłacie produktowej”, ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową), tj. z:

  • PCB,

  • olejami odpadowymi,

  • odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,

  • bateriami i akumulatorami,

  • odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

  • komunalnymi osadami ściekowymi,

  • odpadami opakowaniowymi,

  • urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową,

  • lampami wyładowczymi,

  • oponami.

 

Szczegółowe wymagania zostały określone w odniesieniu do budowy i eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów (rozdział 6 i 7 ustawy o odpadach – w powiązaniu z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą – Prawo budowlane).

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Do tej pory najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów, było deponowanie ich na składowiskach. Były to zazwyczaj składowiska małe, zwykle źle urządzone i niezabezpieczone, bez kompetentnej obsługi. Składowiska zawierające odpady biodegradowalne powinny być wyposażone w system odgazowywania i instalacje do wykorzystania biogazu w celach energetycznych lub unieszkodliwiania przez spalenie. Ponadto masa zdeponowanych odpadów powinna być odizolowana od podłoża poprzez zastosowanie geomebrany, co wymusza zastosowanie drenażu zbierającego odcieki. Szczegółowe wymagania w stosunku do składowisk określone zostały w rozdziale 7 ustawy o odpadach oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Większość starych składowisk jest pozbawiona zabezpieczenia podłoża, ponadto lokalizowano je najczęściej w wyrobiskach żwirowych na gruntach przepuszczalnych, niejednokrotnie o wysokim poziomie wód gruntowych.

Od niedawna mówi się o „kompleksowej gospodarce odpadami”,
z naciskiem na właściwą metodologię postępowania.

Przy porządkowaniu gospodarki odpadami należy mieć na uwadze, że dobre rozwiązania są kosztowne, wdrożenie ich zatem na ogół przekracza możliwości pojedynczych gmin. Stąd daje się zauważyć tendencję do powoływania przez wiele gmin do wspólnej realizacji konkretnych zadań tzw. związków celowych, które np. są bardzo popularne w Niemczech. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie selektywną zbiórką odpadów i niezależnie kompostowaniem.

W tabeli 1 podano ogólną na podstawie dostępnych danych charakterystykę w/w metod wraz z orientacyjnymi kosztami w przeliczeniu na 1 tonę usuwanych bądź przerabianych odpadów. Koszty te uwzględniają zarówno budowę obiektu jak i jego eksploatację.

 

Tabela 1. Charakterystyka metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Metoda

Zalety

Wady

Koszt utylizacji 1 Mg odpadów*

1

2

3

4

Składowa-nie

odpadów na terenie gminy

Niskie koszty inwestycyjne

Szybkie wyczerpanie powierzchni składowania. Po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej metoda może być stosowana pod określonymi warunkami

30 – 40 zł

Składowa-nie

odpadów poza terenem gminy

Najmniejsze zanieczyszcze-nie własnej gminy

Ciągła niepewność co do możliwości składowania (protesty mieszkańców innych gmin), wyraźna sprzeczność metody
z przyjętą w UE zasadą bliskości
i samowystarczalności

100 zł

Kompostowanie

Metoda bezpieczna, odzysk związków organicznych

Metoda może być stosowana do organicznej biodegradowalnej części odpadów.

50 – 150 zł

Spalanie

Metoda akceptowalna z ekologicznego punktu widzenia, odzysk energii z odpadów, niewielka objętość potrzebna do składowania żużla, możliwość lokalizacji na terenie zabudowanym.

Metoda bardzo kosztowna. Niestety często budzi obawy społeczeństwa a wdrażanie jej napotyka na protesty ruchów ekologicznych.

> 300 zł

Koszty jednostkowe dla obiektów spełniających wymogi ochrony środowiska przytoczono poniżej w tabeli 2. Koszty te mogą podlegać wahaniom chociażby ze względu na uwarunkowania terenowe, jak również ze względu na zastosowane technologie.

Przytoczone w tabeli 2 dane pozwalają zrozumieć, że w gospodarce odpadami coraz częściej zwraca się uwagę na aspekty ekonomiczne, że budowa i eksploatacja małych gminnych obiektów jest błędem. Należy przyjąć, że już w najbliższych latach społeczeństwo zrozumie, dlaczego w gospodarce odpadami preferowana ma być budowa obiektów dużych.

Tabela 2. Porównanie jednostkowych kosztów składowania odpadów na spełniających wymogi ochrony środowiska wysypiskach

LLp.

Przepusto-wość

(Mg/rok)

Koszt składowania odpadów (zł./Mg)

11.

5 000

87,5

22.

10 000

52,5

33.

20 000

37,5

44

50 000

25,0

55

100 000

21,5

66

200 000

20,0

77

400 000

17,5

W planowaniu rozwiązań systemowych czy kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi należy uwzględnić skutki jakie wywoła dostosowanie polskiego prawa do wymogów UE, dopuszczających określone parametry i warunki składowania odpadów komunalnych. Zgodnie z dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego przetworzenia. Podstawowy kierunek działań to zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia przez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz nowoczesne zakłady wykorzystujące i unieszkodliwiające odpady. Składowisko przewidziano do deponowania odpadów przetworzonych tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. Recykling i kompostowanie są wskazane, ale stanowią w zasadzie margines w gospodarce odpadami w Europie Zachodniej. Z uwagi na to, iż składowanie zostało ograniczone do odpadów obojętnych dla środowiska, w ostatnim czasie w krajach UE widoczny jest postęp w dziedzinie technologii termicznego przekształcania odpadów. Modernizacja starych i budowa nowych generacji wysokosprawnych instalacji oczyszczania gazów spalinowych, wprowadzenie przepisów dotyczących dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zaleceń postępowania z produktami spalania i po procesie oczyszczania spalin ograniczyło uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi.

Należy jednak pamiętać, że procesy termiczne w warunkach bezpiecznej eksploatacji są dość kosztowne, stąd w Polsce nie znajdują zastosowania do unieszkodliwiania odpadów komunalnych a jedynie są stosowane w odniesieniu do wybranych grup odpadów niebezpiecznych jak np. odpady medyczne. Ponadto należy się liczyć z koniecznością wspomagania procesów dodatkowym paliwem bowiem wartość opałowa odpadów jest często relatywnie niska, a wilgotność nierzadko przekracza 60%.

 

4. Kompetencje gmin w zakresie gospodarki odpadami

 

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami w dużym stopniu wynika z zadań administracji samorządowej tego szczebla.

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że gmina jest odpowiedzialna za wszystkie problemy publiczne o znaczeniu lokalnym i za zaspokajanie potrzeb społeczności gminy.

Zadania własne gmin obejmują m.in. planowanie przestrzenne, ochronę środowiska i ochronę przyrody, utrzymanie czystości i porządku, urządzeń sanitarnych czy składowisk odpadów komunalnych.

Zadania i zakres odpowiedzialności dotyczący utrzymania czystości i porządku zostały określone w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 1996 Nr 132, póz. 622, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tą ustawą, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do ich obowiązkowych zadań. W szczególności do obowiązków gmin należy m.in.:

• tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

• zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami:

-instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

-instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

-szaletów publicznych,

• zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez:

-zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

• organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami,

• zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie

Rada gminy po konsultacji z państwowym inspektorem sanitarnym dla danego terenu, określa w drodze uchwały szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na obszarze gminy.

Ustawa także zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji:

• zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości opróżniania i opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

• przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstotliwości sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Plan gminny uchwalany jest jako element programów ochrony środowiska przez radę gminy. Nie stanowi on jednak aktu prawa miejscowego. Przygotowanie planu gospodarki odpadami podobnie jak innych planów jest formą podejmowania decyzji strategicznych umożliwiającą przewidywanie kierunków rozwoju w ciągu określonego czasu. Wynikiem procesu planowania jest dokument zawierający wizję rozwoju systemu, opcje i warunki rozwiązań. Jest on bardzo ważnym źródłem informacji, narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu gospodarki odpadami w przyszłości.

 

 1. Charakterystyka Gminy

Gmina Płońsk, położona w centralnej części powiatu płońskiego, który z kolei usytuowany jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego, zajmuje 127 km 2 , co stanowi ok. 9,18 % ogólnej powierzchni powiatu. Gminę zamieszkuje 7085 (dane na dzień 31.12.2003 r.). Stanowi to około 7,5% ogółu mieszkańców powiatu płońskiego i około 0,1% ludności województwa mazowieckiego.

Sąsiaduje z 6 gminami powiatu płońskiego: Baboszewo, Sochocin, Joniec, Załuski, Naruszewo i Dzierząznia.

Ośrodkiem gminnym jest miasto Płońsk - ośrodek obsługi regionalnej, będący siedzibą samorządu powiatowego.

W granicach gminy (poza miastem), znajduje się 42 miejscowości. Największymi pod względem zaludnienia miejscowościami są: Szerominek - 547, Arcelin - 379, Skarżyn - 378, Bońki - Zawady - 334 i Siedlin - 310 mieszkańców.

Gmina Płońsk leży w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, w północno-wschodniej części jednostki fizycznogeograficznej zwanej Wysoczyzną Płońską. Obejmując zachodnią część północnego Mazowsza, stanowi ona równinę moreny dennej ze śladami tzw. moreny czołowej ciągnącej się wzdłuż doliny Wisły od Płocka do dolnej Narwi.

Na przeważającym obszarze gminy występują utwory czwartorzędowe. Największe powierzchnie położone na północ jak i na południe od doliny Płonki pokrywają gliny zwałowe (morenowe) oraz piaski i żwiry lodowcowe, pod względem wiekowym odpowiadające stadiałowi północnomazowieckiemu zlodowacenia środkowopolskiego. Z tym zlodowaceniem związane są również lokalnie występujące płaty piaszczysto żwirowych utworów fluwioglacjalnych eksploatowanych w rejonie Dalanówka, a także rozległe płaty utworów zastoiskowych (iły i mułki warwowe) występujących na północ od Płońska i eksploatowanych w rejonie Ćwiklina, Cieciórek i Arcelina.

Środkową część gminy Płońsk zajmuje dolina rzeki Płonki, rozszerzająca się w kierunku wschodnim. Obejmuje ona wąskie koryto z tarasami, w tym z tarasem zalewowym o szerokości do 200 m, będącym najmłodszą formą morfologiczną. Taras zalewowy rzeki Naruszewki płynącej w południowej części gminy jest znacznie mniejszy, a krawędzie doliny wyższe, dochodzące do 10 m.

Z wymienionymi dolinami rzek związane są genetycznie liczne lecz niewielkie (płytkie - do 5 m i spadkach poprzecznych do 15°) dolinki erozyjne prowadzące okresowo wody roztopowe.

W dolinie rzeki Płonki jak i mniejszych cieków obecne są utwory związane ze zlodowaceniem północnopolskim (namuły holoceńskie). Starsze utwory morenowe zlodowacenia południowopolskiego występują na wschód od miasta Płońska. Mniejsze rozprzestrzenienie niż osady tworzące się w bezpośredniej obecności lądolodu mają pokrywowe utwory eluwialne o miąższości do 2 m oraz piaski rzeczne i osady organogeniczne. Łączna miąższość czwartorzędu wynosi od 0 do ca 120 m (średnio 30-60 m).

Trzeciorzęd reprezentują plioceńskie iły i mułki odsłaniające się w rejonie wyniesienia strefy czołowo-morenowej. Wychodnie te są wynikiem silnych zaburzeń glacitektonicznych w plejstocenie. Deniwelacje stropu pliocenu na stosunkowo niewielkiej odległości ca 3 km sięgają 140 m tj. od wypiętrzeń pliocenu w rejonie Pilitowa - 120 m n.p.m. do 20 m p. p. m. w rejonie Skarżyna. Przeciętnie strop utworów trzeciorzędowych znajduje się na wysokości 40 - 80 m n.p.m. Całkowita miąższość utworów trzeciorzędowych sięga 200m, z czego ca 150 m przypada na wspomniane utwory pliocenu (iły jeziorne). Utwory miocenu (piaski lądowe z wkładkami węgla brunatnego) mają miąższość 25-30 m. Niewiele mniejszej miąższości są utwory oligocenu (piaski morskie, glaukonitowe), w podłożu których na głębokości ca 250 m znajdują się osady kredy górnej.

Podłoże obszaru gminy w większości budują grunty nośne. Grunty słabonośne, nie nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów, występują jedynie w obrębie obniżeń terenu i dolin rzecznych.

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar znajduje się w dorzeczu Wkry. Pokryty jest siecią odpływu wód powierzchniowych: rzek, strumieni i rowów melioracyjnych. Największym ciekiem jest rzeka Płonka - prawobrzeżny dopływ Wkry. Całkowita długość wynosi 42,6 km, natomiast powierzchnia zlewni 430,7 km 2 . Wypływa w okolicy miejscowości Staroźreby tj. poza granicą powiatu płońskiego, a uchodzi do Wkry na 39 +200 km biegu rzeki, w pobliżu wsi Kołoząb.

Jednym z większych dopływów Płonki jest ciek Żurawianka, o całkowitej długości 26,78 km i powierzchni zlewni 177,7 km 2 . W południowej części terenu przebiega lokalny wododział oddzielający dorzecze Płonki od dorzecza Naruszewki.

Poza fragmentem rzeki Płonki, posiadającej na obszarze miasta Płońska koryto sztucznie ustabilizowane płytami betonowymi, wszystkie rzeki płyną w naturalnych, nie uregulowanych korytach o niewielkim wcięciu i z reguły urwistych brzegach.

Do rzek głównych uchodzą boczne cieki, mało zasobne w wodę, płynące w dobrze wykształconych dolinach. Ponadto na terenie całej gminy dość licznie występują niewielkie zbiorniki wodne, zarówno pochodzenia naturalnego-starorzecza jak i sztuczne, w wyrobiskach poeksploatacyjnych.

Z rozpoznania warunków hydrogeologicznych wynika, że na terenie gminy Płońsk zasoby wodne występują w utworach czwarto - i trzeciorzędowych. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia gminy w wodę mają czwartorzędowe poziomy wodonośne. Największe zasoby wodne charakteryzują rejon kopalnej doliny wypełnionej utworami piaszczysto-żwirowymi na zachód i północny-zachód od Płońska tj. na linii Arcelin -Szerominek - Płońsk. Warstwa wodonośna o korzystnych parametrach filtracyjnych występuje tutaj na głębokości 40 – 50 m, a wydajność z pojedynczego otworu kształtuje się na poziomie 40-100 m 3 /godz. do powyżej 100 m 3 /godz. w rejonie miasta Płońska.

Pozostały obszar gminy z uwagi na znaczne powierzchnie utworów nieprzepuszczalnych nie posiada tak korzystnych warunków hydrogeologicznych.

Na dużym obszarze wschodniej i centralnej części gminy panują zdecydowanie niekorzystne warunki wodne, gdzie możliwa jest do uzyskania z pojedynczej studni wydajność rzędu 2-10 m 3 /godz. Świadczy to o deficycie wód podziemnych w tym rejonie.

W utworach oligoceńskich i płytko występujących utworach kredowych istnieją szansę odkrycia i udokumentowania wód pitnych o temp.~10-15°C, które mogą być także wykorzystane do celów energetycznych dla uzyskania energii przy użyciu pomp cieplnych.

Istniejące na terenie gminy Płońsk głębokie wiercenia Płońsk IG-2a, Płońsk IG-2, Płońsk 9, Płońsk 1, Płońsk 4 dają podstawę do rozważań nad możliwością wykorzystania zasobów energii geotermalnej.

Teren gminy Płońsk należy do zasobnych w surowce mineralne. Obecnie na terenie gminy Płońsk występuje ponad 20 złóż surowców (o zasobach udokumentowanych oraz o zasobach zarejestrowanych). Eksploatowane są zarówno utwory ilaste jak i kruszywa naturalne (żwir i piasek).

Gmina Płońsk leży w obszarze charakteryzującym się najmniejszym w Polsce średnim opadem rocznym. Opad jest wyjątkowo niski gdyż wynosi około 495 mm, podczas gdy dla Polski przyjmuje się średnio ca 600 mm. Ogólnie klimat można uznać za dość ciepły. Średnie miesięczne temperatury powietrza wynoszą: w lutym -3,7°C, w lipcu 17,9°C. Na terenie gminy dominują wiatry zachodnie, które stanowią średnio w roku prawie 1/4 sumy wszystkich wiatrów. Średnie prędkości wynoszą zależnie od pory roku 3,9 - 6,4 m/sek. Drugim z kolei znaczącym kierunkiem są wiatry północno-zachodnie (ca 17%). Najrzadziej obserwowane są wiatry z kierunku południowego.

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo rozwijające się na bazie gospodarstw indywidualnych. W krajobrazie dominują pola uprawne oraz zabudowa zwarta i rozproszona wraz z towarzyszącą jej zielenią oraz zbiorowiska chwastów ruderalnych. Niewielkie powierzchnie przypadają na półnaturalne zbiorowiska łąkowe i bagienne, ograniczone do pasów wzdłuż cieków oraz rozproszonych płatów w bezodpływowych zagłębieniach.

Na terenie gminy Płońsk tereny lasów i zadrzewień zajmują 732 ha co stanowi 5,8% ogólnej powierzchni. Gmina odznacza się bardzo niskim stopniem lesistości (powiat płoński 13,2%, województwo mazowieckie 22%). Lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Płońsk stanowią około połowę powierzchni leśnych. Należą tu uroczyska: Ilinek, Skarżyn, Żurawin, Skrzynki, Brody, Bogusławice, Krępica, Strubiny, Koziminy i Słoszewo. Znaczne rozdrobnienie kompleksów leśnych nie sprzyja prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej.

Pokrywę glebową gminy tworzą utwory wytworzone przeważnie z glin moreny dennej w różnym stopniu odgórnie spłaszczonych. Typologia gleb jest zróżnicowana. Północna część gminy odznacza się przewagą gleb bielicowych wytworzonych na glinach i piaskach słabo gliniastych oraz czarne ziemie zdegradowane powstałe na piaskach gliniastych i glinach lekkich i średnich. Gleby najlepsze jakościowo zaliczane do 1-go (pszenny bardzo dobry) kompleksu przydatności rolniczej zajmują ok. 20 ha i tworzą jeden zwarty płat na terenie obrębu Poświętne.

Obszary gleb bardzo dobrych i dobrych kompleksów 2-go (pszenny dobry), 4-go (pszenno-żytni) i 8-go (zbożowo-pastewny mocny) stanowią ok. 35% gruntów ornych. Gleby słabsze jakościowo zaliczane do kompleksu 5-go (żytni dobry), 6-go (żytni słaby) i 9-go (zbożowo-pastewny słaby) zajmują ok. 58% areału gruntów ornych.

Na terenie gminy Płońsk znajdują się cztery placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Arcelinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Gimnazjum w Lisewie oraz Zespół Szkół w Siedlinie.

Zewnętrzne, drogowe powiązania komunikacyjne gminy zapewniają przebiegające przez teren gminy, drogi krajowe: nr 7 relacji Warszawa - Gdańsk, nr 10 Płońsk - Szczecin, nr 617 Ciechanów - Płońsk i nr 569 i nr 569 relacji Płońsk -Wyszogród - Sochaczew. Układ ten uzupełnia droga wojewódzka nr 619 relacji Płońsk - Pułtusk oraz sieć dróg powiatowych oraz linia kolejowa relacji Nasielsk -Sierpc - Toruń z przystankami w Michalinku, Płońsku i Arcelinie.

6. Gospodarka odpadami w gminie Płońsk

Obecny stan gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie gminy Płońsk, opracowano na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych w terenie, materiałów udostępnionych w Urzędzie Gminy Płońsk oraz dostępnych materiałów źródłowych..

Rodzaje i źródła powstawania odpadów

Głównymi rodzajami powstających odpadów są:

• odpady komunalne,

• odpady przemysłowe, których skład zależny jest od rodzaju prowadzonej działalności.

6.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust 2 pkt. 4) ustawy dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W zależności od źródła powstawania odpady komunalne możemy podzielić na powstające:

 • gospodarstwach domowych,

 • obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) w grupie 20 w której sklasyfikowano odpady komunalne wymieniono następujące rodzaje odpadów – tabela 5:

 

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki ( 1 )

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

Skład odpadów stałych komunalnych jest złożony, różny w czasie i uzależniony od wielu czynników, m. in. pory roku, rodzaju zabudowy mieszkaniowej, sposobu ogrzewania budynków, infrastruktury technicznej, a także od zamożności i poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa. Ilość i skład odpadów powstających na danym obszarze można określić jedynie w oparciu o badania przeprowadzone metodycznie w pełnym cyklu rocznym. Niektóre zagadnienia związane z metodyką prowadzenia tych badań omówione są w normach branżowych:

• PN-93/Z-15006 – Odpady komunalne stałe. Oznaczanie składu morfologicznego.

• PN-93/Z-15008/01-06 – Badania właściwości paliwowych.

• BN-87/9103 – Unieszkodliwianie odpadów miejskich.

Badania odpadów stałych komunalnych obejmują cztery grupy wskaźników:

• ilościowe nagromadzenia odpadów: wagowe i objętościowe,

• wskaźniki umownie zwane fizycznymi: gęstość, podział frakcyjny, skład morfologiczny,

• właściwości paliwowe,

• właściwości nawozowe.

Podstawowym źródłem informacji o wytwarzanej ilości odpadów były dane uzyskane z urzędu gminy oraz dane literaturowe i wyniki badań prowadzonych w gminach wiejskich na terenie kraju.

Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego obszaru. Na terenach wiejskich wytwarzane są odpady z mniejszym udziałem materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz szkła. Jako, że omawiany teren ma charakter wiejski, częstokroć odpady organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby. Gmina Płońsk jest gminą typowo wiejską, co ma wpływ na strukturę odpadów komunalnych trafiających na składowiska.

Zróżnicowanie w strukturze i ilości wytwarzanych odpadów w zależności od tego, czy są wytwarzane na obszarze miejskim czy wiejskim obrazuje poniższa tabela.

Ilości i skład odpadów komunalnych Polsce (wg OBREM – 1998) – tabela 6

Lp.

Wskaźniki

Jedn.

Miasta

Tereny

wiejskie

Duże

Małe

1

2

3

4

5

6

1.

1.1.

1.2.

Ilość

Wskaźnik nagromadzenia

Wskaźnik nagromadzenia

m 3 /M/rok

kg/M/rok

0,9-1,55

120-250

0,3-0,9

150-450

0,2-0,5

70-200

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Skład (wagowo)

Frakcja 0-10 mm

Odpady organiczne – roślinne

Odpady organiczne – zwierzęce

Makulatura – papier + tektura

Tworzywa sztuczne

Tekstylia – szmaty

Szkło

Metale

Pozostałe organiczne

Pozostałe nieorganiczne

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

6,5 – 20,8

22,4-39,6

2,9-4,2

14,7-27

4,6-9,1

2,0-10,5

8,3-13,4

3,7-7,8

1,8-8,3

3,3-10,1

12,0-55,0

5,5-20,5

0,5-4,5

1,5-20,0

1,0-4,0

0,5-5,5

2,5-25,5

2,0-10,0

4,5-20,5

8,0-20,0

15-70

0-5,5

0-1,8

0,5-8,5

0,5-2,5

0,5-3,0

3,5-18,5

2-20,5

3-30

10-20

Wg tabeli wskaźniki nagromadzenia dla terenów wiejskich mieszczą się w przedziale od 70 do 200 kg/M/rok. Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy w Płońsku ilość odpadów komunalnych wytworzona w gminie w roku 2003 wyniosła 422 Mg, przy liczbie mieszkańców 7085 (dane na dzień 31.12.2003 r.).

422 Mg/rok : 7085 M = 0,0595 Mg/M/rok = 59,56 kg/rok

Odpady te trafiły na składowisko odpadów w Dalanówku, gm. Płońsk.

Wyliczony wskaźnik nagromadzenia jest dużo niższy od przyjętego w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (224 kg/M/rok), ale n ależy zaznaczyć, iż część odpadów zostaje zagospodarowana we własnym zakresie przez mieszkańców, głównie odpady organiczne na kompost, papier do spalenia itd. Można przyjąć, iż różnica pomiędzy tą liczbą a przyjętymi wartościami wskazuje na ich stopień zagospodarowania. Dane na temat wytwarzanych odpadów na terenie gminy, różnią się w znacznym stopniu od danych przyjmowanych dla terenów wiejskich w krajowym, wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami. Biorąc pod uwagę typ poszczególnych wiosek, stopień ich rozwoju a także zurbanizowania, trudno wytłumaczyć tak duże rozbieżności.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust 2 ustawy o odpadach gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowany zgodnie z planami wyższego rzędu. Biorąc to pod uwagę w dalszej części opracowania do wyznaczenia strategii gospodarki odpadami oraz prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami dla całej gminy wykorzystane będą jednostkowe wskaźniki wytwarzania i nagromadzenia odpadów przyjęte w planach krajowym, wojewódzkim i powiatowym.

 

Tabela 7. Średni skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, w [%] – wg planu krajowego

Odpady domowe

Odpady
z obiektów

infrastruktury [%]

frakcje odpadów [%]

duże miasta

małe miasta

wieś

odpady organiczne pochodzenia roślinnego

32

29

13

10

odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego

2

2

1

inne odpady organiczne

2

2

2

papier i tektura

19

17

13

30

tworzywa sztuczne

14

13

13

30

materiały tekstylne

4

3

3

3

szkło

8

8

8

10

Metale

4

4

4

5

odpady mineralne

5

8

10

5

frakcja drobna (pon. 10 mm)

10

14

33

7

Razem:

100

100

100

100

Źródło: na podstawie badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU

Tabela 8. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych
dla obszarów wiejskich

 

Wskaźnik generowania strumieni odpadów komunalnych

dla terenów wiejskich

Lp.

Nazwa strumienia

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-28 12:43:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-28 12:43:57
 • Liczba odsłon: 988
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902502]

przewiń do góry