REGULAMIN KONKURSU „ FIRMA ROKU 2008”

 

I. Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu o tytuł „Firma Roku 2008” jest Wójt Gminy Płońsk

 

II. Cele konkursu

1. Celem konkursu „Firma Roku 2008” jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się w naszej gminie przedsiębiorców sektora MŚP, których osiągnięcia przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz kreowania pozytywnego wizerunku gminy.

 

III. Warunki przystąpienia do konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy (osoby fizyczne, spółki), którzy:

a. mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie gminy wiejskiej Płońsk,

b. wykazują wzrost obrotów lub dodatni wynik finansowy,

c. nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,

d. przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.

2. W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden
z poniższych warunków:

a. przeznaczają znaczące środki na inwestycje na terenie gminy wiejskiej Płońsk,

b. wykorzystują innowacje technologiczne oraz wykazują się kreatywnością,

c. tworzą nowe miejsca pracy,

d. stosują nowoczesne metody organizacji pracy,

e. stwarzają pracownikom dobre warunki pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie przez przedsiębiorcę wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, w zamkniętej kopercie z napisem - Zgłoszenie do konkursu „Firma Roku 2008” oraz nazwą firmy. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa.- ZGŁOSZENIE - pobierz

4. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz oświadczenia o nie zaleganiu w opłatach i podatkach.

 

5. W przypadku, gdy na podstawie złożonego formularza nie można dokonać jednoznacznej oceny firmy uczestniczącej w konkursie, Komisja konkursowa może zwrócić się do przedsiębiorcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub zaproponować przeprowadzenie wizji lokalnej firmy.

6. Możliwe jest również zgłaszanie przedsiębiorstw przez osoby trzecie. Wówczas organizator konkursu zwróci się do przedsiębiorcy z prośbą o wyrażenie zgody na udział w konkursie, uzupełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów. Dalszy udział w konkursie możliwy będzie tylko pod tym warunkiem.

 

IV. Nagrody przyznawane w konkursie „Firma Roku 2008”

1. Nagrody w konkursie stanowić będą statuetki okolicznościowe, tytuł „Firma Roku 2008” oraz nagrody rzeczowe.

2. Laureaci konkursu otrzymują ponadto:

a. dyplomy

b. prawo do posługiwania się tytułem „Firma Roku 2008”.

3. Listy laureatów konkursu wraz z krótkimi informacjami o każdym z nich będą opublikowane w serwisie internetowym gminy www.ugplonsk.org.bip.pl Informacja
o laureatach będzie przekazana lokalnym mediom.

4. Ponadto laureaci konkursu będą mieli możliwość zamieszczenia informacji o firmie
w wydawnictwach dotyczących promocji gospodarczej gminy wydawanych przez Urząd Gminy Płońsk.

 

V. Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Płońsk, który koordynuje jej prace.

2. W skład Komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organizatora i władz samorządowych, organizacji gospodarczych, mediów oraz ekonomiści.

3. Komisja konkursowa sprawuje nadzór nad przebiegiem i realizacją konkursu w zgodzie z jego celami i regulaminem, opracowuje kryteria i skale punktowe, dokonuje wyboru laureatów konkursu.

4. Komisja konkursowa występuje o dostarczenie dodatkowych dokumentów i informacji koniecznych do wyłonienia laureatów a w razie konieczności przeprowadza wizję lokalną w przedsiębiorstwach zgłoszonych do konkursu.

5. Tryb pracy Komisji konkursowej:

a. pracami Komisji konkursowej kieruje Wójt Gminy Płońsk, który jest jej przewodniczącym,

b. obrady są protokołowane,

c. decyzja podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych w obecności więcej niż połowy członków składu,

d. głos rozstrzygający należy do przewodniczącego.

 

VI. Przebieg konkursu

1. Konkurs „Firma Roku 2008” ogłaszany jest przez Wójta Gminy Płońsk.

2. Uczestnicy konkursu w terminie do 31 lipca 2008 roku składają wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w Wydziale Inwestycji i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39, pokój nr 5, tel. 0-23 662 56 35 w. 47

3. Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac komisji. Nagrody zostaną uroczyście wręczone w dniu obchodów dożynek gminnych oraz zamieszczone na stronie internetowej.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie dane zawarte w dokumentach zgłoszeniowych przekazane przez uczestników konkursu objęte są tajemnicą.

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych, decyzje podejmuje Komisja konkursowa.

3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu

„Firma Roku 2008”, w przypadku stwierdzenia niegodnego postępowania laureata.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Koper Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-30 10:40:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Koper Katarzyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 10:30:26
  • Liczba odsłon: 209
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902047]

przewiń do góry