ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2018r poz. 1986 z późń. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę : usługi dożywiania dzieci w szkołach z terenu Gminy Płońsk oraz osób starszych i rodzin na terenie Gminy Płońsk w 2019r

NAZWA: Dożywianie uczniów z terenu Gminy Płońsk w 2019 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w Płońsku  ul. Pułtuska 39 09-100 Płońsk woj. mazowieckie, tel. 23 662 42 01

II. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAPYTANIA

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

Określenie przedmiotu

Zapytanie obejmuje:

1 Przygotowanie i dostawę posiłków obiadu  tj: zupa i drugie danie dla uczniów szkół z terenu Gminy Płońsk oraz osób samotnych i starszych z terenu Gminy Płońsk zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545 ze zm.), |Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r, poz. 1154)          

IV.  Inne istotne warunki zamówienia:

·         Zamawiający oczekuje przygotowania posiłków z dostawą- dwudaniowego obiadu ( zupa i drugie danie) dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Siedlinie i Szkoły Podstawowej w Lisewie oraz osób starszych i rodzin  na terenie Gminy Płońsk wraz z dowozem w naczyniach jednorazowych  w okresie od 7 stycznia 2019 do 31 stycznia 2019

Dostawa odbywać się będzie:

- dla dzieci w szkołach;

Szkoła Podstawowa w Siedlinie około 30 obiadów

Szkoła Podstawowa w Lisewie około 14 obiadów

Dla rodzin i osób zamieszkujących na terenie Gminy Płońsk  do miejsca zamieszkania około 6 obiadów

Łącznie około 50 obiadów dziennie

·          Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/ rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż, makaron. Dwa razy w tygodniu może być danie bezmięsne np.: naleśniki, pierogi itp.

·         Waga posiłków: zupa- nie mniej niż 300 ml, ziemniaki, kasze, ryż, makaron- nie mniej niż 150g, surówka – nie mniej niż 100g, gotowane jarzyny- nie mniej niż 120g, mięso lub ryba nie mniej niż 100g, naleśniki pierogi nie mniej niż 200g

·         Posiłki muszą być przyrządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów o odpowiedniej wartości energetycznej ( według norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie)

·         Posiłki muszą być urozmaicone ( nie mogą się powtarzać w ciągu tygodnia)

·         Wykonawca będzie dostarczał gorące posiłki własnym transportem na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości pożywienia

·         Wykonawca zapewnia jednorazowe pojemniki na zupę i drugie danie oraz sztućce

·         Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu dostarczania posiłków dni godziny  z dyrektorami szkół

·         Jadłospis będzie układany z tygodniowym wyprzedzeniem i dostarczany  dyrektorom szkół i kierownikowi GOPS. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez dyrektorów szkół lub kierownika GOPS będą brane pod uwagę przez wykonawcę

·         Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierająca w sobie wszelkie nośniki kosztów  ( również transport) dla okresu wykonywania zamówienia

·         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

·         Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny posiłku  w trakcie trwania umowy

V. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
07.01.2019-31.12.2019

VI. KRYTERIA WYBORU: cena jest istotnym kryterium oceny ofert

VII. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

Termin składania ofert: do 03.01.2019 do godziny 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku ul. Pułtuska 39 09-100 Płońsk

Oferent zamieści ofertę w zamkniętej kopercie, która

1)       będzie adresowana na „Zamawiającego”,

2)       będzie posiadać oznaczenie „Dożywianie uczniów z terenu Gminy Płońsk
w 2019 r.”

3)       poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 04 stycznia 2019 roku o godz. 12.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

Umowa:
Umowa zostaje zawarta od dnia 7 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

Płońsk, dn. 19-12-2018 r.                                                      Ewa Stawska

   Kierownik GOPS w Płońsku

Załączniki:

  1. Wzór oferty - pobierz
  2. Oświadczenie wykonawcy - pobierz
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewa Stawska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-19 12:59:15
  • Liczba odsłon: 70203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901910]

przewiń do góry