Zobacz podgałęzie

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO do ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH z POMOCY SPOŁECZNEJ?

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zwanej kryterium dochodowym osobie samotnie gospodarującej,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528  zł, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie.

             Jednocześnie musi wystąpić co najmniej jeden z powodów wymienionych poniżej: sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizm lub narkomania, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy, trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu z zakładu karnego, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Pomoc udzielana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, podczas którego pracownik socjalny ustala sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną, zawodową
i materialną osoby/rodziny.

 

JAK UBIEGAĆ   SIĘ o ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE   z POMOCY SPOŁECZNEJ?

 

Dokumenty wymagane:

a)       dokument potwierdzający tożsamość osoby

b)       dokumenty potwierdzające osiągane dochody:

·         zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto (druk dostępny w GOPS
  w Płońsku)

·         odcinek renty/emerytury lub aktualna decyzja lub zaświadczenie z KRUS-u lub ZUS-u o wysokości świadczenia

·         inne

c)       dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:

·         orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności)

·         orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS)

·         orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przez lekarza orzecznika KRUS

·         orzeczenie zaliczające do I, II, III grupy inwalidów wydane przed 1997 roku

d)       Inne:

·                    zaświadczenie lekarza o długotrwałej chorobie

·                    zaświadczenie lekarza o wymaganej pomocy osób drugich

·                    zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

·                    zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego, w tym ha przeliczeniowych

·                    zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku ustalane są w zależności od sytuacji osoby/rodziny.

 

FORMY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ:

 

  • pieniężna,
  • niepieniężna, w przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych świadczeń, celowego ich niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych.

 

CO POWODUJE OGRANICZENIE ŚWIADCZEŃ z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ:

 

Pomoc może być ograniczona poprzez:

·         zmianę wysokości przyznanego zasiłku;

·         gdy wnioskodawca zgłosi nowe okoliczności lub zmiany w jego indywidualnej sytuacji rodzinnej (w tym również zmianę wysokości dochodu) lub gdy pracownik socjalny z urzędu stwierdzi zmianę sytuacji;

 

FORMY POMOCY PIENIĘŻNEJ

 

ZASIŁEK OKRESOWY

 

Zasiłek okresowy jest udzielany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz możliwość otrzymania bądź nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny;

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby

- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz możliwości finansowe Ośrodka.

Okres, na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

ZASIŁEK CELOWY

 

Zasiłek celowy może otrzymać:

- osoba/rodzina, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie: zakupu żywności, środków czystości, leków, opału, obuwia, bielizny, niezbędnej odzieży, okularów, kosztu pobytu w żłobku, w przedszkolu, opłaty za energię elektryczną.

Wysokość świadczenia jest ustalana odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.

Jest przyznawany na miesiąc, w którym wystąpiła konieczność zaspokojenia najniezbędniejszej potrzeby.

 

ZASIŁEK STAŁY

 

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli osoba otrzymuje rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

W przypadku osoby w rodzinie – różnicy miedzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

SKŁADKI na UBEZPIECZENIA EMERYTALNE i RENTOWE

 

O opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe może ubiegać się osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad wyżej wymienionymi osobami stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia).

Składka na ubezpieczenie jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku:

- ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego, nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;

- posiada okres ubezpieczenia (składkowy, nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Hartman
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-31 10:46:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-05 11:06:54
  • Liczba odsłon: 844
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907380]

przewiń do góry