Od 1 września 2006r jedynym podmiotem właściwym do realizacji świadczeń rodzinnych dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Płońsk oraz od 1 października 2008r do realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku,

ul. Pułtuska 39

tel. (023) 662-42-01

 

Świadczenia przyznawane są przez Referat Świadczeń Rodzinnych czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Do świadczeń rodzinnych należą:

 

  1  zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

  2  świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,

   3   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń w okresie zasiłkowym 2020/2021, trwającym od 01-11-2020 do 31-10-2021r., uwzględniany jest dochód za rok kalendarzowy 2019.

  Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wyniósł   3244 zł rocznie.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  1)  rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

  2)  opiekunowi faktycznemu dziecka,

  3)  osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko :

 

  1)  18 roku życia lub

  2)  nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

  3)  24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w kwocie:

 

  1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

  2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego nie przysługuje, jeżeli :

 
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
  5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

DODATKI do zasiłku rodzinnego:

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  1)  urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo,

  2)  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości
400,00 zł ,

  3) samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł , nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci

  4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł ,

5)  kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

1)     90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

2)       110,00 na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia,

  6)  rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł ,

7)       podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

      1) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

      2) 69 ,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opieku­nowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi skła­da się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania

  Od 1 stycznia 2012r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.    Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY od 01 listopada 2019 roku w wysokości 215,84 zł miesięcznie przysługuje:

  1)  niepełnosprawnemu dziecku,

  2)  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  3)  osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

  1) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje ( art. 17 ustawy):

 - matce albo ojcu,

 - opiekunowi faktycznemu dziecka,

 - osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 - innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

 - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych ( opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną ) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje,   jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała :

1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 stycznia 2021r. przysługuje w wysokości 1971,00 zł miesięcznie.  Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny.  

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

2) osoba wymagająca opieki:

a.    pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem    o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

5)    na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego    z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,    prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Wymagane dokumenty:

 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

 - orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 - zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym    w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

 - inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane przez tut. organ za niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

  2) specjalny zasiłek opiekuńczy   ( art. 16 ustawy )   przysługuje osobom , na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji."
2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art.5 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 664,00zł.
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje od 01.11.2018 roku w wysokości 620,00zł miesięcznie .
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku).

Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie przeprowadzony rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania .   Aktualizację wywiadu przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości, co do spełniania warunków, o których mowa w art.16a

   Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli :

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,

 ( np. rolnik posiadający powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS )

c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

                  d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

3)    na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Wymagane dokumenty:

 - wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,

 - dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,

- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,

 - orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 - zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

 - inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne przez do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

 

 

Składając wniosek o zasiłek rodzinny należy posiadać:

          1) dowód osobisty,

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

3) orzeczenie o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

4) zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej,

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego (wszystkich dorosłych członków rodziny) o wysokości dochodów,

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego,

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

d) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

e) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

f) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

g) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny,

6) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.3)), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,

7) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

            Od dnia 01.07.2011 roku zaświadczenie można zastąpić oświadczeniem potwierdzenie następujących okoliczności:

- uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

- wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

- wielkość gospodarstwa rolnego,

- wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej   całodobowe utrzymanie (należy   dołączyć dowód wpłaty),

- termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia,

- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (należy dołączyć kopię imiennego raportu miesięcznego osoby),

- niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

- brak propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

1)    zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

2) zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

3) zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1)     kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

2)     odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

3) dokument sądu potwierdzający, że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało   oddalone.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,

2) zaświadczenie szkoły,

3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dołącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności albo

2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) dowód osobisty.

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dołącza:

1) orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,

2) dowód osobisty,

3) w przypadku nie ubiegania się o zasiłek rodzinny, zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Od 1 października 2008 r obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na mocy, której przyznawane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego . Zaliczki alimentacyjne przyznawane były do 30 września 2008 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych od rodzica , jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

 

Świadczenia z FA przysługują:

 

1)       na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat

2)       na dziecko starsze do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej

3)       na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, bez względu na wiek dziecka.

 

Świadczenia z FA nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 

1)       została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej

2)       jest pełnoletnia i posiada własne dziecko

3)       zawarł związek małżeński.

 

Egzekucja jest bezskuteczna , jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.


Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

 

Dochód uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900 zł.

 

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

 

Okres składania wniosków i otrzymywania świadczeń,

 

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń   z funduszu   alimentacyjnego   osoby zainteresowane mogą składać    już od 1 sierpnia.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Decyzja w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawana jest na podstawie:

1)       wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, który należy złożyć nie u komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne lecz bezpośrednio w ośrodku pomocy społecznej. Formularze wniosków udostępnia ośrodek pomocy społecznej.

2)       zaświadczenia komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji

3)       zaświadczenia urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

4)       zaświadczeń lub oświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów

5)       odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

6)       oświadczeń wnioskodawcy o:

·          spełnianiu warunków określonych w ustawie

·          przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego

7)       informacji o  miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej na podstawie ustawy   z dnia 25 lutego 1964 r –Kodeks rodzinny i opiekuńczy

8)       innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia.

 

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.

 

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

1)  zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako      poszukujący pracy

2)  zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika        alimentacyjnego;   

3)  w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:

1)       składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),

2)  kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.


Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Dorota Możdżonek
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-20 09:24:09
  • Liczba odsłon: 910
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895270]

przewiń do góry