Zobacz podgałęzie
 

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od:

 

 1. Dochodu gospodarstwa domowego , który w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury ( aktualnie 2100,00 zł ), a w gospodarstwie wieloosobowym 125% ( aktualnie 1500,00 zł ).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe (chyba, że zostały zaliczone już do kosztów uzyskania przychodów).

Do celów obliczania dodatków mieszkaniowych wlicza się przykładowo: wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę, wynagrodzenie z umów o dzieło, zlecenia

i agencyjnych, diety, zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, wychowawcze, pogrzebowe, dodatek pielęgnacyjny, zasiłki dla bezrobotnych, przedemerytalne, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, żołd, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne, uzyskaną kwotę ze sprzedaży mieszkania lub samochodu.

            Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg tytułu urodzenia się dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych oraz świadczenia wychowawczego.

 

 1. Powierzchni zajmowanego lokalu , która nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje również wówczas, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywna powierzchnię lokalu nie więcej niż o:

30%

50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Zatem, odpowiednio dla liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) , powierzchnia użytkowa lokalu nie może być większa od:

 

 

Powierzchnia normatywna

Ustępstwa dopuszczone w ustawie

do 30%

do 50%

Dla 1 osoby

35 m 2

45,5 m 2

52,5 m 2

Dla 2 osób

40 m 2

52 m 2

60 m 2

Dla 3 osób

45 m 2

58,5 m 2

67,5 m 2

Dla 4 osób

55 m 2

71,5 m 2

82,5 m 2

Dla 5 osób

65 m 2

84,5 m 2

97,5 m 2

Dla 6 osób

70 m 2

91 m 2

105 m 2

 

 1. Wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania. Wydatkami są: czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

 

Osoby uprawnione do otrzymania dodatku to :

 

 1. Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych
 2. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 3. Osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność
  i właściciele lokali mieszkalnych
 4. Osoby mające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane
  z jego zajmowaniem ( na przykład na skutek umowy użyczenia )
 5. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 

1.         Należy pobrać niezbędne druki ( wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego )

  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. Pułtuska 39.

2.         Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu, która potwierdza takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ( czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek ).

3.         Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące ( sprzed daty złożenia wniosku ).

4.         Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów
i koszty utrzymania mieszkania złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę oraz rachunki dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Hartman
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-17 13:33:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Monika Hartman
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-06 15:26:52
 • Liczba odsłon: 460
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900861]

przewiń do góry