Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

( Dz. U. Nr 223, poz 1458)

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

 

1 Wymagania niezbędne

§   obywatelstwo polskie

§          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

§   Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karane skarbowe

§   Spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia   zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnia praktykę  w księgowości

- ukończoną średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości.

 

2. Wymagania pożądane

·        Doświadczenie na stanowisku księgowego (mile widziane doświadczenie w jednostce budżetowej)

·        Znajomość przepisów i umiejętności praktycznego stosowania ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych, finansach publicznych, prawa podatkowego , oraz przepisów szczególnych z zakresu pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego

·        Znajomości obsługi komputera ( Windows, Excel)

·        Znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie księgowości

·        Umiejętność sprawnej organizacji pracy

·        Zdolność analitycznego myślenia

·        Samodzielność i kreatywność

·        Znajomości zadań realizowanych przez GOPS i zasad ich finansowania

 

3. Zakres zadań na stanowisku głównego księgowego:

 • Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracowanie planów finansowych, analiz wykonywania planu i budżetu oraz wniosków i analiz
 • Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami finansowymi ośrodka
 • Przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki
 • Przygotowanie planów finansowych
 • Naliczanie wynagrodzeń , sporzadzanie list płac, rozliczanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Sporzadzanie deklaracji finansowych

·        Rozliczenie funduszu alimentacyjnego

 • Dbałośc o należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji ksiegowej
 • Przestrzeganie terminowości rozliczeń należnosci i zobowiązań

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      życiorys z uwzględnieniem pełnego przebiegu praktyki zawodowej

c)      kserokopie dokumentów posiadane kwalifikacje (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytach studiów )

d)      kserokopie świadectw pracy

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f)        kwestionariusz osobowy,

g)      oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)      zaświadczenie o niekaralności ,

i)        zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku  

j)        zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  :  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku

 Za pośrednictwem poczty na adres

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku

ul. 19-go Stycznia 39

 09-100 Płońsk

 W terminie do 29 kwietnia 2009r

 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego ” (decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka Pomocy ”. Oferty, które wpłyną do Ośrodka  po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

5. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.ugpłońsk .bip.org.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu .023 662-42-01

6.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Płońsku oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. 

 

Płońsk  dnia 16.04.2009r

                                                      p.o.  Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

                                                                                          mgr Ewa Stawska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-16 12:42:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-16 12:42:24
 • Liczba odsłon: 624
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895029]

przewiń do góry