OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó ź n. zm.)

 

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74232000 – 4 (usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wielobranżowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lisewie.

 

I.         Program rozbudowy obiektu :

a)       szatnia;

b)       świetlica;

c)       biblioteka;

d)       pracownia komputerowa z pomieszczeniem serwera;

e)       4 sale lekcyjne przystosowane do nauczania klas 0,I,II i III;

f)         Gabinet dyrektora szkoły + sekretariat;

g)       Sanitariaty przystosowane dla dzieci klas 0 – III;

h)       Kotłownia i skład opału;

i)         Komunikacja.

Całość założenia na dwóch kondygnacjach o sumarycznej powierzchni w przedziale 1100 m 2 1300 m 2 . Lokalizacja we wskazanym na planie zagospodarowania terenu miejscu o pow. 1200 m 2 . Z obiektu po zakończeniu rozbudowy będzie korzystało ok. 250 osób. W istniejącym obiekcie znajdują się 4 mieszkania o pow. ok. 50 m 2 każde.

 

II. Zakres projektu :

  1. Koncepcja architektoniczna (każda proponowana koncepcja powinna być uzgodniona z Dyrektorem Szkoły lub Wójtem Gminy Płońsk).
  2. Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach :

a)       projekt zagospodarowania terenu;

 

INSTALACJA WODY I KANALIZACJI

Do budynku jest doprowadzona sieć wodociągowa z wodociągu wiejskiego. Przyłącze o średnicy fi 40 PE. Budynek jest wyposażony w kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki do istniejących szamb. W projekcie należy uwzględnić budowę przykanalika. Dla całego obiektu należy zaprojektować przydomową oczyszczalnię ścieków biologiczno – mechaniczną. W przypadku większego zapotrzebowania na wodę należy uwzględnić przebudowę przyłącza.

 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

W projekcie należy uwzględnić modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w istniejącym budynku szkoły. Należy zaprojektować rozdział instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej na część mieszkalną i dydaktyczną z możliwością sterowania i pomiaru w każdym z obiegów.

Na obecna chwilę budynek jest ogrzewany z kotłowni na olej opałowy. Należy zaprojektować modernizację części starej instalacji, a dla całego obiektu zaprojektować nową kotłownię na biomasę ze składem opału zabezpieczającym   paliwo do kotła na okres 20 dni.

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

W projekcie należy uwzględnić wewnętrzne instalacje elektryczne i zewnętrzną instalację oświetleniową dla całego terenu szkoły. Dodatkowo należy wykonać projekty instalacji elektrycznych słaboprądowych tj.:

projekt   rozbudowy istniejącego systemu nadzoru kamer wewnętrznych i zewnętrznych,

projekt   IT – sieć komputerowa, (na projektowaną część)

 

Do projektu należy załączyć:

a) przedmiary robót do wykonania;

b) kosztorys szczegółowy;

c) kosztorys inwestorski;

d) kosztorys ofertowy;

e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

 

a.             Inne :

Dokumentacja musi być zaopiniowana (Sanepid, BHP i P.POŻ.);

 

Posiadamy następującą dokumentację :

- dokumentację budowlaną Szkoły Podstawowej w Lisewie,

- mapy dc projektowych w skali 1 : 500,

- projekt decyzji o warunkach zabudowy,

- mapa poglądowa z lokalizacją planowanej rozbudowy.

 

Projekt należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej (wersja elektroniczna może być dostarczana na płytach CD lub pocztą e-mailowa w formacie PDF), wersja papierowa w 4 egz.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Biuro Projektowe Budownictwa

Jednorodzinnego i Ogólnego

„Archi Projekt”

Ul. Dworcowa 1, 46 – 200 Kluczbork

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                 Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                          /-/ Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 27.04.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-28 14:51:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 12:41:32
  • Liczba odsłon: 93
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901951]

przewiń do góry