ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia39

09-100 Płońsk

tel.+48236625635

fax.+4823662426

e-mail: ugplonsk@ugplonsk.pl, ilonas@ugplonsk.pl

            www.ugplonsk.bip.org.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania wykonanie dostawy kruszywa naturalnego do utrzymania dróg żwirowych na terenie Gminy Płońsk w 2009 roku

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 3

 

WYKLUCZONY WYKONAWCA:

 

Nazwa Wykonawcy„MB – Trans” Borowski Marcin

      Ul. Podmiejska 14, 09 – 100 Płońsk

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Urząd Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania został wykluczony jeden wykonawca.

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

 

Zgodnie z w/w artykułem zamawiający w terminie do 04.05.2009r. wezwał wykonawcę o uzupełnienie następujących dokumentów :

1.      Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru – załącznik  nr 6 do formularza ofertowego.

2.      Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

3.      Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

W/w dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert czyli, na dzień 28.04.2009r.

 

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w w/w terminie.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 zamawiający wyklucza wykonawcę, jeżeli nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 05.05.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-05 13:08:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-05 13:08:44
  • Liczba odsłon: 76
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907381]

przewiń do góry