Płońsk, dnia 18.05.2009r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Płońsk

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 800 – 1600 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia (wymagany) – 31.12.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Aneta Brzozowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 34, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 6,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 2009 roku o godz. 1130.

Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2009 roku o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego (Sala Konferencyjna Urzędu Gminy).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP w dniu 18 maja 2009r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

 

                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                                             /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-18 10:43:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-18 10:43:52
  • Liczba odsłon: 171
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907462]

przewiń do góry