OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej wartości progowych, wynikających z

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 2,

Jerzy Ryziński – Inspektor ds. Inwestycji i pozyskiwania środków

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

45.23.24.30 – 5 (roboty w zakresie uzdatniania wody),

45.23.24.21 – 9 (roboty w zakresie oczyszczania ścieków),

45.11.12.00 – 0 (roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty

ziemne),

45.23.24.10 – 9 (roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

od oprowadzania ścieków),

45.23.24.23 – 3 (roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych),

45.25.56.00 – 5 (roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji),

45.23.24.00 – 6 (przepompownie ścieków),

45.23.13.00 – 8 (roboty w zakresie kanalizacji ściekowej),

45.31.00.00 – 3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych).

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk o wydajności do 2,55 m3 na dobę :

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, tj.

- bioreaktorami oczyszczalni,

- rurociągami i armaturą,

- przepompowniami ścieków oczyszczonych i surowych,

- Studniami chłonnymi w nasypie,

- materiałami elektrycznymi.

Materiały użyte do wykonania oczyszczalni ścieków muszą posiadać aprobaty techniczne bądź certyfikaty zgodności.

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawarty jest w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ i będących integralną częścią SIWZ.

 

Wszystkie prace i związane z nimi czynności muszą być wykonane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, przedmiarami, kosztorysem ofertowym i stosownymi przepisami prawa budowlanego oraz istniejącymi przepisami i instrukcjami branżowymi.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Firma „KRZYSZTOF BOBROWSKI”

ul. Siewna 9/13, 94 – 250 Łódź

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                         /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 25.06.2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-25 11:27:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-25 11:27:26
  • Liczba odsłon: 171
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901116]

przewiń do góry