Płońsk, dnia 03.09.2009r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó ź n. zm.)

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostawy nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Słoszewo

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 w godz. 8 00 – 16 00 w dniach od poniedziałku do piątku.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających , o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia (w ymagany) – 23.10.2009r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) 100 %.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

Grzegorz Zientarski – Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz straży, BHP i sportu

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 32, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 ,

Ilona Sklepińska – Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, sekretariat Urzędu Gminy w Płońsku.
Termin składania ofert upływa dnia 10 września 2009 roku o godz. 11 30 .

Wadium – zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września 2009 roku o godz. 12 00 w siedzibie zamawiającego ( Sala Konferencyjna Urzędu Gminy ).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp oraz spełniający warunki i wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów , zastosowania aukcji elektronicznej .

Ogłoszenie zostało umieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w BZP w dniu 3 września 2009r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie BZP

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta wraz z załącznikami

 

                                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                                               /-/Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-03 11:13:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-03 11:21:28
  • Liczba odsłon: 142
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902577]

przewiń do góry