Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania wykonanie prac geodezyjnych dla Gminy Płońsk w 2010 roku

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 1

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     „GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski  

                                               09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

Cena wybranej oferty

 

 

Lp.

 

Przedmiot zamówienia

 

Jednostka miary

 

Cena netto zł

 

VAT

 

Cena brutto zł

 

Słownie cena brutto zł

1.

Mapy do celów projektowych :

 

a) dla obiektów liniowych

za pierwszy kilometr

km

1250,00

275,00

1525,00

Jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć 00/100

za następny kilometr

km

950,00

209,00

1159,00

Jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć 00/100

b) dla pozostałych

za pierwszy hektar

ha

550,00

121,00

671,00

Sześćset siedemdziesiąt jeden 00/100

za następny hektar

ha

190,00

41,80

231,80

Dwieście trzydzieści jeden

80/100

 

c) mapy dc. sporządzenia mpzp w skali 1:2000

 

za pierwszy hektar

ha

250,00

55,00

305,00

Trzysta pięć 00/100 złotych

 

za następny hektar

ha

100,00

22,00

122,00

Sto dwadzieścia dwa

00/100 złotych

 

2.

Tyczenie obiektów, budynków i budowli :

 

a) dla obiektów liniowych

 

 

 

 

 

 

za pierwszy hektometr

hm

300,00

66,00

366,00

Trzysta sześćdziesiąt sześć 00/100 złotych

 

za następny hektometr

hm

120,00

26,40

146,40

Sto czterdzieści sześć   40/100

 

b) dla pozostałych

 

 

 

 

 

 

do 6-ciu punktów

pkt

250,00

55,00

305,00

Trzysta pięć 00/100 złotych

 

za każdy następny punkt

pkt

25,00

5,50

30,50

Trzydzieści 50/100 złotych

3.

Podział nieruchomości :

 

za dwie nowe działki

szt.

1080,00

237,60

1317,60

Jeden tysiąc trzysta siedemnaście 60/100 złotych

za każdą następną

szt.

210,00

46,20

256,20

Dwieście pięćdziesiąt sześć 20/100 złotych

4.

Mapy do celów prawnych :

 

za pierwszą działkę

szt.

330,00

72,60

402,60

Czterysta dwa 60/100 złotych

za następną działkę

szt.

55,00

12,10

67,10

Sześćdziesiąt siedem 10/100 złotych

5.

Inwentaryzacja :

 

a) dla obiektów liniowych

za pierwszy kilometr drogi/ sieci

km

1350,00

297,00

1647,00

Jeden tysiąc sześćset czterdzieści siedem 00/100 złotych

za każdy następny kilometr

km

1050,00

231,00

1281,00

Jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt jeden 00/100 złotych

za pierwsze przyłącze

szt.

550,00

121,00

671,00

Sześćset siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych

za każde następne

szt.

110,00

24,20

134,20

sto trzydzieści cztery 20/100 złotych

b) dla obiektów budowlanych

za 1 obiekt budowlany

szt.

500,00

110,00

610,00

Sześćset dziesięć 00/100 złotych

6.

Wznowienie granic :

 

za pierwszy punkt

pkt.

330,00

72,60

402,60

Czterysta dwa 60/100 złotych

za każdy następny

pkt.

110,00

24,20

134,20

Sto trzydzieści cztery 20/100 złotych

7.

Rozliczenie powierzchni gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia w ramach planu zagospodarowania przestrzennego :

 

za pierwszą działkę

szt.

180,00

39,60

219,60

Dwieście dziewiętnaście 60/100 złotych

za każdą następną

szt.

20,00

4,40

24,40

Dwadzieścia cztery 40/100 złotych

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 11.02.2010 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-11 13:44:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-04 14:18:59
  • Liczba odsłon: 93
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1901101]

przewiń do góry