Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19 – go Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania sporządzenie kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Płońsk w 2010 roku

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 3

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

00 – 388 Warszawa, ul. Dobra 8/10 m 49

100

100

02

PORTAL Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

00 – 610 Warszawa, ul. Lekarska 8

29

29

03

BUDAR Dariusz Małowiecki

02 – 954 Warszawa,

Ul. Królowej Marysieńki 96 B

97

97

 

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     Usługi Urbanistyczne

                                                Robert Jaworski

00 – 388 Warszawa,

ul. Dobra 8/10 m 49

 

Cena wybranej oferty 35.258,00 złotych

Słownie: (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 00/100 złotych)

 

 

Cena najtańszej oferty – 35.258,00 złotych

Słownie: (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 00/100 złotych)

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                /-/Aleksander Jarosławski

Płońsk, dn. 18.02.2010r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-18 10:15:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-04 14:08:08
  • Liczba odsłon: 56
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1894982]

przewiń do góry