Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó ź n. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

Lilla Świerczewska – Podinspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 36, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 7,

Ilona Sklepińska –Inspektor ds. zamówień publicznych, tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74225000 – 2 (usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe)

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy Płońsk w 2010 roku

 

Zakres prac obejmuje :

1.   Mapy do celów projektowych

a)   dla obiektów liniowych

      -    za pierwszy kilometr

      -    za następny km

b) dla pozostałych

-    za pierwszy hektar

-    za następny ha

c) mapy dc. sporządzenia mpzp w skali 1:2000

2. Tyczenie obiektów, budynków i budowli

a) dla obiektów liniowych

  -    za pierwszy hektometr

        -    za następny hm

b) dla pozostałych

        -   do 6-ciu punktów

        -    za   każdy następny punkt

3.       Podział nieruchomości

      -     za dwie nowe działki

      -     za każdą następną

4.       Mapy do celów prawnych

      -      za pierwszą działkę

      -     za następną działkę

5.       Inwentaryzacja

      a)   dla obiektów liniowych

      -     za pierwszy kilometr drogi/ sieci

      -     za każdy następny km

      -     za 1 przyłącze

      -     za każde następne

      b) dla obiektów budowlanych

       -    za 1 obiekt budowlany

6.       Wznowienie granic

-    za pierwszy punkt

-    za każdy następny

     7.    Rozliczenie powierzchni gruntów wnioskowanych o zmianę przeznaczenia     

           w ramach planu zagospodarowania przestrzennego

-           za pierwszą działkę

-           za każdą następną

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

„GEODEZJA” Sp. cywilna

S. Ptasiewicz, R. Mystkowski  

09 – 100 Płońsk, ul. Wolności 21

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                         

                                                                                              Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                        /-/ Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 22.02.2010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-22 17:45:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-22 17:49:10
  • Liczba odsłon: 93
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897463]

przewiń do góry