Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.   662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

o szacunkowej wartości powyżej 14.000 euro i poniżej warto ś ci progowych, wynikaj ą cych z

rozporz ą dzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówie ń

publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pó ź n. zm.)

 

 

Wójt Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23)662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami :

Teresa Giżyńska – Sekretarz Gminy Płońsk

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 38, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 2,

 

Aneta Brzozowska – Inspektor ds. planowania przestrzennego ,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 34, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 7,

Ilona Sklepińska –Inspektor ds. zamówień publicznych,

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

Określenie przedmiotu zamówienia :

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Kod CPV

74250000 – 6 (usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania),

74251000 – 3 (usługi planowania przestrzennego)

 

Przedmiotem zamówienia jest s porządzenie kompletnych projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 wraz z analizą zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w szacunkowej ilości 170 sztuk dla Gminy Płońsk w 2010 roku

 

Faktyczna ilość będzie uzależniona od ilości zgłoszonych wniosków.

 

Zakresem przedmiotowego zamówienia jest przygotowanie projektów decyzji w oparciu o wnioski o wydanie w/w decyzji, które wpłyną do Urzędu Gminy od 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 r., w tym:

a)       przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym,

b)       przygotowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym

c)       analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu do decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z załącznikiem graficznym

d)       wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

e)       w przypadku postępowań odwoławczych wielokrotne opracowanie dokumentów wymienionych w punktach a – d.

Zamawiający będzie przekazywał sprawy Wykonawcy w miarę wpływu wniosków o wydanie w/w decyzji.

Projekt decyzji należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej (wersja elektroniczna może być dostarczana na płytach CD lub pocztą e-mailowa w formacie Word), załączniki do decyzji należy przygotować w wersji papierowej w 1 egz.

Projekty decyzji należy przygotować w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów od upoważnionego pracownika urzędu.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy :

Najkorzystniejsza cena.

Nazwa i adres wykonawcy :

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

00 – 388 Warszawa, ul. Dobra 8/10 m 49

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Ogłoszenie

                                                                                                   Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                        /-/ Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 04.03.2010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-04 13:14:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-04 13:15:49
  • Liczba odsłon: 54
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895266]

przewiń do góry