Płońsk, dn. 19.03.2010r.

 

ZP – 341/7041/SKiAKS/06/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania Przebudowa dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 5

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28,

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

66

66

02

Konsorcjum :

„DROGBUD” Podkarpacki Holding

Budowy Dróg Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 42, 38 – 100 Strzyżów

 

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.

Ul. Inżynierska 32, 96 – 500 Sochaczew

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„A – Z BUD” Zbigniew Frąk

Il. Zientarskiego 1A/114, 26 – 600 Radom

60

60

03

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

05

 

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

71

71

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62,

09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty4.068.020,36 złotych

Słownie: (cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia 36/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 4.068.020,36 złotych

Słownie: (cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia 36/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna oferta.

 

ODRZUCONA OFERTA :

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Konsorcjum :

 

Przedsiębiorstwo

Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL”

Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12,

06 – 450 Glinojeck

 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

Ul. Żelazna 3,

97 – 300 Piotrków Trybunalski

Uzasadnienie odrzucenia :

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający w trakcie trwania postępowania w odpowiedzi na zapytania zmienił ilości kosztorysowe.

Zmiana dotyczyła :

Działu III Roboty rozbiórkowe

pozycja 2; jest 209,55 m, powinno być 1397 m

pozycja 4; jest 140,19 m3, powinno być 168,69 m3

 

Działu VI Krawężnik i obrzeża

pozycja 2; jest  202,50 m, powinno być 1350 m

 

Działu VIII Chodnik

pozycja 1; jest 1350 m2, powinno być 2025 m2

pozycja 2; jest 1350 m2, powinno być 2025 m2

 

Złożona oferta nie uwzględnia zmian, co spowodowało, że oferta jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                          Z up. Wójta

 

                                                                                             /-/ mgr Teresa Giżyńska

                                                                                                        SEKRETARZ

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 10:39:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 10:39:54
  • Liczba odsłon: 55
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902440]

przewiń do góry