Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

Płońsk, dn. 23.03.2010r.

 

ZP – 341/7041/LK/04/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania – Modernizacja dróg gminnych Lisewo – Krępica  km 0+000,00 – 1+319,62 i km 0+000,00 – 2+228,23

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 6

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

02

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

92

92

03

Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28,

05 – 300 Mińsk Mazowiecki

85

85

04

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” S.J.

Ul. H. Sienkiewicza 13, 05 – 230 Kobyłka

88

88

 

05

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

98

98

 

06

 

Przedsiębiorstwo

Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo

                                               Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL”

Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12,

06 – 450 Glinojeck

 

Cena wybranej oferty1.087.588,83 złotych

Słownie: (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 83/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 1.087.588,83 złotych

Słownie: (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 83/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucona jedna oferta.

 

ODRZUCONA OFERTA :

 

Nazwa i adres Wykonawcy    Konsorcjum :

 

                                               „DROGBUD”

                                               Podkarpacki Holding

Budowy Dróg Sp. z o.o.

Ul. 1 Maja 42, 38 – 100 Strzyżów

 

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o.

Ul. Inżynierska 32,

96 – 500 Sochaczew

Uzasadnienie odrzucenia :

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający odrzucił ofertę, ponieważ w toku badania i oceny oferty Komisja stwierdziła brak prawidłowego kosztorysu ofertowego dla realizacji zadania oraz brak wymaganych załączników do oferty określonych w SIWZ. Złożone dokumenty dotyczą zupełnie innej inwestycji dla innego Zamawiającego. Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj.: Dz. U. z 2007r.  nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

                                                                                        

                                                                      Wójt Gminy Płońsk

                                                                              

                                                             /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-23 13:18:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-23 13:18:20
  • Liczba odsłon: 59
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897233]

przewiń do góry