Płońsk, dnia 21.12.2009r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie tablic informacyjnych

Przedmiot zamówienia obejmuje sześć dwustronnych tablic informacyjnych o wymiarach 140 cm x 200 cm wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 400 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablic informacyjnych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów RPO WM w zakresie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno -promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-  wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-  wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-  montaż tablic informacyjnych do konstrukcji mocującej,

-  dostawa zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

         logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

         logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego

         herb (logotyp) Województwa Mazowieckiego

  hasło promocyjne dla RPO WM: Fundusze Europejskie dla rozwoju Mazowsza

        informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa drogi Skarżyn – Ilino – Ilinko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 2 tablice

        informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 2 tablice

        informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg – Kompleks Koziminy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 2 tablice

        informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł tj. z budżetu Gminy Płońsk

  nazwa projektu

    informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii
Europejskiej (zgodnie z informacją podaną przez beneficjenta (zamawiającego) na zleceniu
realizacji zamówienia objętego niniejszym rozpoznaniem cenowy)

Tablice informacyjne muszą posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt tablic – załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

 

Uwagi - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

2. Wymagania jakościowe :

     - przedstawienie minimum jednej referencji wykonania w/wym. zadania.

 

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :     od chwili podpisania umowy do 12.01.2010 rok
  2. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  3. Warunki płatności :                                      przelew 14 dni
  4. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

4. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2009 roku do godziny 1130 w formie :

Ø      Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : 

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji 

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                                        /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 11:04:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-27 11:04:23
 • Liczba odsłon: 143
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895074]

przewiń do góry