Płońsk, dnia 27.04.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl, strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

I zadanie :

        Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa drogi Skarżyn – Ilino – Ilinko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór na d budową drogi Skarżyn – Ilino – Ilinko

 

W skład robót budowlanych wchodzą następujące prace:

1.      Roboty przygotowawcze

a.       Roboty pomiarowe

b.      Karczowanie drzew z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1km

c.       Karczowanie i wywóz pni na odl. 1 km

d.      Karczowanie gęstych krzaków,

e.       Zdjęcie humusu warstwą grub. 10 cm z odwozem na odl. 2 km  i rozplantowaniem  

 

2.      Odwodnienie

a.       Wydłużenie przepustu z rur żelbetowych,

b.      Wykonanie ścianek czołowych przepustów z rur,

c.       Oczyszczenie przepustów,

d.      Odnowienie istniejącego rowu,

e.       Odnowienie istniejącego rowu melioracyjnego poprzez jego podczyszczenie

f.        Wykonanie ścieku ziemnego (rowka) na krawędzi pobocza odprowadzającego wodę do lasu i na teren

 

3.      Roboty ziemne

a)      Roboty ziemne poprzeczne,

b)      Roboty ziemne w gruncie,

c)      Roboty ziemne wykonywane koparkami,

d)      Formowanie nasypów w gruncie,

e)      Mechaniczne zagęszczenie nasypów,

f)        Plantowanie skarp wykopów i dna rowów,

g)      Plantowanie skarp nasypów i poboczy,

 

4.      Podbudowa

a)   Wykonanie koryta dla poszerzenia istniejącej nawierzchni żwirowej,

b)   Odwiezienie gruntu z koryta na odkład, 

c) Plantowanie ręcznie i równiarką dna koryta z mechanicznym zagęszczaniem,

d)   Wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

e)   Wykonanie nawierzchni żwirowej,

f)    Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką,

g)   Wykonanie koryta w gruncie,

h)   Dowóz piasku do stabilizacji gruntu cementem,

i)    Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

j)    Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej,

k)   Rozbiórka istniejącej podbudowy z tłuczenia,

l)   Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką optymalną ze skropieniem podłoża emulsją szybkorozpadową,

ł)   Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową,

m)  Wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej

 

5.      Nawierzchnia

a)Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej i bitumicznej,

b)  Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,

c) Wykonanie warstwy dolnej,

d) Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową,

e) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,

 

6.      Zjazdy i pobocza

a) Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych,

b) Wykonanie ścianek czołowych z darniny,

c) Wykonanie podbudowy na zjazdach z mieszanki optymalnej,

d) Ręczne wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach w warstwie dolnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,

e) Ręczne wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach w warstwie ścieralnej grub. 4 cm,

f) Umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8 cm z rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem

 

7. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm.

b) Malowanie poziome linii szer. 0,12 m wyznaczającej ścieżkę rowerową po stronie lewej drogi w odl. 1,5 m od lewej krawędzi jezdni

II zadanie :

        Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór na d budową dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki 

 

W skład robót budowlanych wchodzą następujące prace:

I. Przebudowa drogi gminnej nr 0704012 Płońsk – Szerominek - Kluczewo na odcinku od km 0+000,00 do km 4+560,89.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi klasy D Płońsk – Szerominek – Kluczewo od km 0+000,00 do km 4+560,89.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę drogi klasy D od km 0+000,00 do km 4+560,89 na terenie gminy Płońsk.

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiórkowe

- odwodnienie

- zjazdy

- krawężniki i obrzeża

- podbudowa

- chodniki

- nawierzchnia

- roboty związane z wykonaniem zjazdów

- roboty wykończeniowe

 

II. Przebudowa drogi gminnej nr 0704013 Arcelin - Kluczewo – Siekluki na odcinku od km 0+000,00 do km 4+250,27.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi klasy D Arcelin – Kluczewo - Siekluki od km 0+000,00 do km 4+250,27.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę drogi klasy D od km 0+000,00 do km 4+250,27 na terenie gminy Płońsk.

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiórkowe

- odwodnienie

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty związane z wykonaniem zjazdów

- roboty wykończeniowe

 

III. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu mostowego klasy B na drodze gminnej nr 0704013 Arcelin - Kluczewo – Siekluki w km 3+355 na terenie gminy Płońsk.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę obiektu mostowego klasy B na drodze gminnej nr 0704013 Arcelin - Kluczewo – Siekluki w km 3+355 wraz z regulacją rzeki w rejonie mostu.

 

2. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji  związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

3. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

 

2. Wymagania jakościowe :

a)      posiadanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wynikających z zakresu planowanej inwestycji tj. minimum : drogowej, konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie budowy dróg i mostów z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby Inżynierów Budownictwa na podstawie art. 14 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

b)      przedstawienie minimum jednej referencji wykonania w/w zadań.

 

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :     od chwili podpisania umowy do 30.11.2010 r. (okres realizacji inwestycji).

 

  1. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  2. Warunki płatności :                                      przelew 30 dni
  3. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

4. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2010 roku do godziny 1130 w formie :

Ø      Pisemnej (osobiście, listownie) na adres : 

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Jerzy Ryziński - Inspektor ds. inwestycji i pozyskiwania środków.

 tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 800 - 1600, pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

 

                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                                          /-/ Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-27 16:05:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 08:32:54
 • Liczba odsłon: 134
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897196]

przewiń do góry