Płońsk, dn. 30.04.2010r.

 

ZP – 341/7030/KN/03/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – usługa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania – Wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach : Szerominek, Bońki i Skarżyn

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

Biuro Obsługi Budownictwa OR – BUD

Ul. Gorbatowa 24/34, 07 – 410 Ostrołęka

80

80

02

POL – PROJEKT Marta Hacia

Ul. Armii Krajowej 38/36, 09 – 410 Płock

91

91

03

Firma Usługowo – Handlowa „Lider” Ostapowski Wojciech

Ul. Środkowa 4, 09 – 100 Płońsk

100

100

04

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp.  z o.o.

Ul. 17 Stycznia 13, 06 – 400 Ciechanów

64

64

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Firma Usługowo –

                                                Handlowa     „Lider”   

                                                Ostapowski Wojciech

 Ul. Środkowa 4, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty48.800,00 złotych

Słownie: (czterdzieści osiem tysięcy osiemset 00/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 48.800,00 złotych

Słownie: (czterdzieści osiem tysięcy osiemset 00/100 złotych)

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                  Sekretarz Gminy Płońsk

 

                                                                    /-/ Teresa Giżyńska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-30 13:48:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 13:48:06
  • Liczba odsłon: 63
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907406]

przewiń do góry