Płońsk, dnia 30.04.2010r.

Gmina Płońsk

reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl,

strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Znak sprawy ZP – 341/7041/03/10

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

I zadanie :

        Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa drogi Skarżyn – Ilino – Ilinko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór na d budową drogi Skarżyn – Ilino – Ilinko

 

W skład robót budowlanych wchodzą następujące prace:

1.      Roboty przygotowawcze

a.       Roboty pomiarowe

b.      Karczowanie drzew z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1km

c.       Karczowanie i wywóz pni na odl. 1 km

d.      Karczowanie gęstych krzaków,

e.       Zdjęcie humusu warstwą grub. 10 cm z odwozem na odl. 2 km  i rozplantowaniem  

 

2.      Odwodnienie

a.       Wydłużenie przepustu z rur żelbetowych,

b.      Wykonanie ścianek czołowych przepustów z rur,

c.       Oczyszczenie przepustów,

d.      Odnowienie istniejącego rowu,

e.       Odnowienie istniejącego rowu melioracyjnego poprzez jego podczyszczenie

f.        Wykonanie ścieku ziemnego (rowka) na krawędzi pobocza odprowadzającego wodę do lasu i na teren

 

3.      Roboty ziemne

a)      Roboty ziemne poprzeczne,

b)      Roboty ziemne w gruncie,

c)      Roboty ziemne wykonywane koparkami,

d)      Formowanie nasypów w gruncie,

e)      Mechaniczne zagęszczenie nasypów,

f)        Plantowanie skarp wykopów i dna rowów,

g)      Plantowanie skarp nasypów i poboczy,

 

4.      Podbudowa

a)   Wykonanie koryta dla poszerzenia istniejącej nawierzchni żwirowej,

b)   Odwiezienie gruntu z koryta na odkład, 

c) Plantowanie ręcznie i równiarką dna koryta z mechanicznym zagęszczaniem,

d)   Wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

e)   Wykonanie nawierzchni żwirowej,

f)    Profilowanie istniejącej nawierzchni żwirowej równiarką,

g)   Wykonanie koryta w gruncie,

h)   Dowóz piasku do stabilizacji gruntu cementem,

i)    Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

j)    Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej,

k)   Rozbiórka istniejącej podbudowy z tłuczenia,

l)   Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką optymalną ze skropieniem podłoża emulsją szybkorozpadową,

ł)   Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową grysową,

m)  Wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej

 

5.      Nawierzchnia

a)Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej i bitumicznej,

b)  Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,

c) Wykonanie warstwy dolnej,

d) Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową,

e) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,

 

6.      Zjazdy i pobocza

a) Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych,

b) Wykonanie ścianek czołowych z darniny,

c) Wykonanie podbudowy na zjazdach z mieszanki optymalnej,

d) Ręczne wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach w warstwie dolnej grub. 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej,

e) Ręczne wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach w warstwie ścieralnej grub. 4 cm,

f) Umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8 cm z rozplantowaniem i mechanicznym zagęszczeniem

 

7. Oznakowanie pionowe i poziome

a) Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o średnicy 70 mm.

b) Malowanie poziome linii szer. 0,12 m wyznaczającej ścieżkę rowerową po stronie lewej drogi w odl. 1,5 m od lewej krawędzi jezdni

II zadanie :

        Realizacja projektu drogowego pn.:„ Przebudowa dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

W następującym zakresie :

1. Nadzór na d budową dróg Szerominek – Kluczewo i Arcelin – Kluczewo – Siekluki 

 

W skład robót budowlanych wchodzą następujące prace:

I. Przebudowa drogi gminnej nr 0704012 Płońsk – Szerominek - Kluczewo na odcinku od km 0+000,00 do km 4+560,89.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi klasy D Płońsk – Szerominek – Kluczewo od km 0+000,00 do km 4+560,89.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę drogi klasy D od km 0+000,00 do km 4+560,89 na terenie gminy Płońsk.

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiórkowe

- odwodnienie

- zjazdy

- krawężniki i obrzeża

- podbudowa

- chodniki

- nawierzchnia

- roboty związane z wykonaniem zjazdów

- roboty wykończeniowe

 

II. Przebudowa drogi gminnej nr 0704013 Arcelin - Kluczewo – Siekluki na odcinku od km 0+000,00 do km 4+250,27.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi klasy D Arcelin – Kluczewo - Siekluki od km 0+000,00 do km 4+250,27.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę drogi klasy D od km 0+000,00 do km 4+250,27 na terenie gminy Płońsk.

Roboty podzielone zostały na etapy:

 

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiórkowe

- odwodnienie

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty związane z wykonaniem zjazdów

- roboty wykończeniowe

 

III. Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu mostowego klasy B na drodze gminnej nr 0704013 Arcelin - Kluczewo – Siekluki w km 3+355 na terenie gminy Płońsk.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę obiektu mostowego klasy B na drodze gminnej nr 0704013 Arcelin - Kluczewo – Siekluki w km 3+355 wraz z regulacją rzeki w rejonie mostu.

 

2. Opracowywanie i przekazywanie Zamawiającemu codziennie niezbędnych informacji  związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji.

3. Zakres przedmiotu zamówienia – pełnienie czynności Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1373 ze zm.).

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 47.857,14 zł netto.

Kod CPV

71300000 – 1 (Usługi inżynieryjne),

71247000 – 1 (Nadzór nad robotami budowlanymi).

 

  1. Dla zamówień poniżej 14 000 euro netto w dniu 27.04.2010 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

 

P.H.U. „DROG – POL II s.c.”

 

Ul. Podmiejska 7,

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

2.

WILECH s.c.

L. Klicki, W. Ruszczyński

 

Ul. Akacjowa 5,

06 – 400 Ciechanów

Złożono ofertę

3.

Biuro Projektowe inż. Jerzy Żelech

Ul. Jureckiego 38,

06 – 400 Ciechanów

Nie złożono oferty

 

Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym zostało umieszczone na stronie BIP Gminy Płońsk oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Płońsku.

 

 

  1. W terminie do dnia 30.04.2010 roku do godziny 1130 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

P.H.U. „DROG – POL II s.c.”

Ul. Podmiejska 7, 09 – 100 Płońsk

45.450,00

55.449,00

 

2.

WILECH s.c. L. Klicki, W. Ruszczyński

Ul. Akacjowa 5, 06 – 400 Ciechanów

53.000,00

64.660,00

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy    P.H.U. „DROG – POL II s.c.”

    Ul. Podmiejska 7, 09 – 100 Płońsk

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.

                                                                                        Komisja w składzie : 

                                                                                 1. /-/ Wiesław Targalski

                                                                                 2. /-/ Ilona Sklepińska

                                                                                 3. /-/ Jerzy Ryziński

                                                                                 4. /-/ Agnieszka Wrońska

 

                                                          ZATWIERDZAM*/NIE ZATWIERDZAM*

                                                                      

                   Sekretarz Gminy Płońsk

                      

                        /-/ Teresa Giżyńska

                                                                                               

Płońsk, dnia 30.04.2010 roku

*niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-30 14:35:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 14:35:45
  • Liczba odsłon: 132
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1895274]

przewiń do góry