Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

 

Płońsk, dn. 21.05.2010r.

 

ZP – 341/5541/04/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – dostawa

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadaniawykonanie dostawy kruszywa naturalnego do utrzymania dróg żwirowych na terenie Gminy Płońsk w 2010 roku 

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 2

 

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

„TRANSKOP” Waldemar Jędraszczak

09 – 100 Płońsk, ul. Składowa 15

93

93

02

Jurex – Trans Jerzy Gryciuk

Skarżyn, ul. Wiśniowa 1, 09 – 100 Płońsk

100

100

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Jurex – Trans Jerzy Gryciuk

Skarżyn, ul. Wiśniowa 1,

09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty175.817,25 złotych

Słownie: (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście 25/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 175.817,25 złotych

Słownie: (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście 25/100 złotych)

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                            Wójt Gminy Płońsk

                                                        /-/ Aleksander Jarosławski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-21 12:43:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-21 12:43:02
  • Liczba odsłon: 61
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1893644]

przewiń do góry