Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39

tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

  

                                                                                    Płońsk, dn. 09.06.2010r.

 

ZP – 341/7041/G/04/10

ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

 

Nazwa zadania remont drogi gminnej ulicy Granicznej w km 0+000,00 – 0+282,00

INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Uzasadnienie unieważnienia :

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota zabezpieczona w budżecie gminy na sfinansowanie tego zadania to 110.000,00 złotych brutto (słownie : sto dziesięć tysięcy 00/100 złotych). Oferta z najniższą ceną została złożona na kwotę 113.531,69 złotych brutto (słownie : sto trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden 69/100 złotych).

 

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tj.: Dz. U. z 2007r.  nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Płońsk

                                                             /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 18:39:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 18:39:16
  • Liczba odsłon: 83
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907441]

przewiń do góry