Płońsk, dnia 15.06.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O ROZPOZNANIU CENOWYM

 

 

o szacunkowej wartości poniżej 14.000 euro

 

 

Gmina Płońsk reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl , strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

ogłasza wykonanie tablic informacyjnych

Przedmiot zamówienia obejmuje sześć jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 3 m x 2 m wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 400 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablic informacyjnych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów POIiŚ w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-   wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-   wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-   montaż tablic informacyjnych do konstrukcji mocującej,

-   dostawa zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

    logo Infrastruktura i Środowisko w formie znaku narodowej strategii spójności

    logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

    logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  nazwa projektu tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szerominek, Bońki i Skarżyn

    nazwa beneficjenta

    Informacja o wartości całego projektu

    informacja o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej

        informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

  hasło promocyjne : Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Tablice informacyjne muszą posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt tablic – załącznik nr 1 – 6 tablic

 

Uwagi - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

2. Wymagania jakościowe :

     - przedstawienie minimum jednej referencji wykonania w/wym. zadania.

 

3.Kryteria wyboru – 100 % cena wykonania zadania.

 

  1. Termin wykonania zamówienia :     od chwili podpisania umowy do 25.06.2010 rok
  2. Okres gwarancji :                                                    nie dotyczy
  3. Warunki płatności :                                      przelew 14 dni
  4. Inne (kryteria w zależności od specyfiki zamówienia)

 

4. Forma złożenia oferty :

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2010 roku do godziny 11 30 w formie :

Ø       Pisemnej (osobiście, listownie) na adres :  

Urząd Gminy Płońsk

09 - 100 Płońsk   Ul. 19 – go Stycznia 39

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami są:

Paweł Sawicki - Podinspektor ds. innowacji, nowych technologii i promocji  

tel. (0-23) 662 56 35 wew. 47, fax. (0-23) 662 24 26 w godz. 8 00 - 16 00 , pokój nr 5,

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA :

- Oferta wraz z załącznikami

 

                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Płońsk

 

                                                                                                                             /-/ Aleksander Jarosławski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-15 15:37:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-15 15:45:52
 • Liczba odsłon: 120
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907411]

przewiń do góry