Płońsk, dnia 21.06.2010r.

Gmina Płońsk

reprezentowana przez Wójta Gminy Płońsk

09-100 Płońsk, ul. 19-go Stycznia 39

tel. (0-23) 662 56 35, fax. (0-23) 662 24 26

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl ,

strona www: www.ugplonsk.bip.org.pl

 

Znak sprawy ZP – 341/7076/03/10

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

ROZPOZNANIA CENOWEGO

o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

ustawy nie stosuje się

  1. W celu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic informacyjnych

 

w następującym zakresie :

Przedmiot zamówienia obejmuje sześć jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 3 m x 2 m wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, przy czym wysokość tablicy po umieszczeniu w gruncie ma wynosić 400 cm przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie tablic informacyjnych wg poniższych zaleceń - zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów POIiŚ w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno – promocyjnych,

- zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących – wg standardów obowiązujących dla znaków drogowych,

-   wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej formalnej akceptacji przez
beneficjenta (zamawiającego),

-   wykonanie zaprojektowanej konstrukcji i słupków mocujących po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-   montaż tablic informacyjnych do konstrukcji mocującej,

-   dostawa zmontowanych tablic, konstrukcji i słupków mocujących do miejsca realizacji
inwestycji

Tablica informacyjna musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

    logo Infrastruktura i Środowisko w formie znaku narodowej strategii spójności

    logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

    logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  nazwa projektu tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szerominek, Bońki i Skarżyn

    nazwa beneficjenta

    Informacja o wartości całego projektu

    informacja o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej

        informacja o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

  hasło promocyjne : Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Tablice informacyjne muszą posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową*:

- projekt tablic – załącznik nr 1 – 6 tablic

 

Uwagi - wymiary tablicy zgodnie z w/w zapisami określającymi przedmiot zamówienia

 

które jest dostawą* / usługą* / robotą budowlaną*, przeprowadzono rozeznanie cenowe [zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się ]

 

Wartość szacunkowa zamówienia w złotówkach wynosi : 10.200,00 zł netto.

 

  1. Dla zamówień poniżej 14 000 euro netto w dniu 15.06.2010 roku zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres, telefon

Uwagi

1.

RMB s.c.

Robert Olak, Mariusz Burzyński

 

Ul. Warszawska 10

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

2.

VIK – PLAST

Joanna Traczyńska

 

Ul. Wyszogrodzka 59

09 – 100 Płońsk

Złożono ofertę

3.

Przedsiębiorstwo

Handlowo – Usługowe MOTORZBYT

Dariusz Mioduszewski

 

Ul. Wieczorków 25

09 – 100 Płońsk

 

Złożono ofertę

 

Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym zostało umieszczone na stronie BIP Gminy Płońsk oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Płońsku.

 

 

  1. W terminie do dnia 17.06.2010 roku do godziny 11 30 przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe MOTORZBYT

Dariusz Mioduszewski    

09 – 100 Płońsk, ul. Wieczorków 25

9.840,00

12.004,80

 

2.

VIK – PLAST

Joanna Traczyńska

09 – 100 Płońsk, Ul. Wyszogrodzka 59

11.880,00

14.493,60

 

 

3.

 

RMB s.c.

Robert Olak, Mariusz Burzyński

09 – 100 Płońsk, Ul. Warszawska 10

13.200,00

16.104,00

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy     Przedsiębiorstwo

                                                 Handlowo - Usługowe                      

                                                 MOTORZBYT

   Dariusz Mioduszewski    

   09 – 100 Płońsk, ul. Wieczorków 25

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w Formularzu Oferty i jest korzystna cenowo.   

Komisja w składzie :  

 

1. /-/ Jerzy Ryziński

 

2. /-/ Ilona Sklepińska

 

3. /-/ Wiesław Targalski

 

4./-/ Paweł Sawicki

 

5./-/Agnieszka Wrońska

                                                               

 

                                                        ZATWIERDZAM*/ NIE ZATWIERDZAM *

                                                                      

                            Wójt Gminy Płońsk

                      

                 /-/ Aleksander Jarosławski

Płońsk, dnia 21.06.2010 roku

*niepotrzebne skreślić

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-21 20:00:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-21 20:03:01
  • Liczba odsłon: 101
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1907403]

przewiń do góry