Płońsk, dn. 06.08.2010r.

 

ZP – 341/7041/KK/05/10

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Płońsk

ul.19-go Stycznia 39, 09-100 Płońsk

tel. 023 6625635, fax. 023 6622426

www.ugplonsk.bip.org.pl

e-mail: zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana

 

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony

Nazwa zadania Przebudowa dróg Kompleks Koziminy

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

 

Liczba złożonych ofert na poszczególne zadania: 4

 

Numer oferty

Nazwa firmy (imię i nazwisko), siedziby (miejsce zamieszkania) i adresy Wykonawców

Liczba pkt. w kryterium cena

Razem

01

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

60

60

02

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

100

100

03

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” S.J.

Ul. H. Sienkiewicza 13, 05 – 230 Kobyłka

66

66

04

Przedsiębiorstwo

Transportowo – Handlowe

„WAPNOPOL” Adam Nowakowski

Ul. Nadrzeczna 12, 06 – 450 Glinojeck

84

84

 

 

WYBRANA OFERTA:

 

Nazwa i adres Wykonawcy   Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Mostowych Sp. z o.o.

Ul. 19 – go Stycznia 62, 09 – 100 Płońsk

 

Cena wybranej oferty1.486.895,52 złotych

Słownie: (jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 52/100 złotych)

 

Cena najtańszej oferty – 1.486.895,52 złotych

Słownie: (jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć 52/100 złotych)

 

 

 

Uzasadnienie wyboru :

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust 1 ustawy PZP oraz Kodeks Cywilny. Wykonawca wykazał, że spełnia warunki udziału w przetargu i zaoferował najniższą cenę. W niniejszym postępowaniu, najniższa cena była jedynym kryterium oceny ofert.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Wójt Gminy w Płońsku, ul. 19-go Stycznia 39 informuje, że w prowadzonym postępowaniu  nie została odrzucona żadna oferta.

 

Zawarcie umowy :

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 upzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Płońsk

                                                                                                         

                                                                                                       /-/Aleksander Jarosławski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-06 11:42:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-06 11:42:45
  • Liczba odsłon: 53
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1894980]

przewiń do góry