Pomoc z działania małe projekty

 

         Jakie błędy popełniamy we wnioskach o przyznanie pomocy?  

   Małymi projektami są operacje (projekty) wybrane przez lokalne grupy działania, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tych działań, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów osi 3 oraz są zgodne z lokalną strategią rozwoju
i pozwalają ją realizować.

   Całkowity planowany koszt małego projektu to co najmniej 4,5 tys. złotych, lecz nie więcej niż 100 tys. złotych. Do 30 lipca 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego otrzymał około1000 wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty. Wnioski te zawierają jednak błędy popełniane zarówno na etapie planowania operacji, jak
i w chwili ich opracowywania. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że najczęściej jednostka weryfikująca wspomniane wnioski zwraca uwagę na następujące sprawy: 

   1. Zdarza się, że zaplanowana przez wnioskodawcę operacja/projekt nie stanowi zamkniętej całości. Operacja jest wtedy sztucznie dzielona na etapy w celu uzyskania większej pomocy finansowej. Nie należy więc na przykład prowadzić remontu świetlicy na podstawie kilku odrębnych wniosków, nie można również wnioskować jedynie o sam zakup jakiegoś urządzenia, bo jego zakup nie oznacza osiągnięcia celu operacji.

   2. Występuje łączenie kilku różnych zakresów operacji (wymienionych w punkcie 15  wniosku) nie stanowiących spójnej, logicznej całości zamkniętej w jedno przedsięwzięcie.   

   Dopuszcza się łączenie operacji o różnym zakresie, ale pod warunkiem, że stanowią one jedną, logiczną całość i są ze sobą powiązane. Opis operacji winien wykazać zasadność łączenia zakresów operacji.

   3. Ważne jest, aby we wniosku o przyznanie pomocy istniała wyraźna zależność: Opis operacji = zakres operacjià cele operacji.

   4. Zakres operacji to najistotniejszy punkt wniosku. Musi on być zgodny z celem operacji. Niestety zdarza się, że wszystkie cele operacji zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju są przepisane do wniosku, a operacja spełnia tylko jeden cel. Tymczasem opis projektu powinien wskazywać, które cele zostaną osiągnięte i jakie będą rezultaty.

   5. Zakupy wykazane we wniosku mają być racjonalne. Przykładowo organizacja imprezy (czy przedsięwzięć edukacyjnych) nie powinna stanowić uzasadnienia do wykonania zadań inwestycyjnych lub zakupów towarzyszących tej imprezie. Projekty nie dotyczące bezpośrednio inwestycji nie dają podstawy do nakładów inwestycyjnych. Zakup jest dopuszczalny jeśli koszt najmu lub dzierżawy (urządzenia, sprzętu) przekraczałby koszt zakupu.

   Przykłady:

   - nie remontujemy świetlic na potrzeby szkolenia,

   - nie budujemy boiska na potrzeby zawodów sportowych,

   - nie kupujemy laptopów czy rzutnika multimedialnego na potrzeby zorganizowania

     krótkiego szkolenia,

   - nie kupujemy drukarki do wydrukowania folderu.

   Zakup sprzętu (wyposażenia) jest jednak dopuszczalny, gdy realizacja operacji zakłada jej cykliczność w ramach składanego wniosku.

   6. Kwalifikowalność kosztów rozpatrywana jest wyłącznie w odniesieniu do potrzeb operacji opisanych we wniosku o przyznanie pomocy. Oznacza to, że cykliczność organizacji imprez, które nie są  częścią małego projektu, nie dają podstawy do uznania wydatku za kwalifikowalny.

   7. Małe projekty dają możliwość organizacji szkoleń przez wnioskodawcę, natomiast nie dają możliwości pokrycia kosztów udziału w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot.

 

8. Kwalifikowalność kosztów wynika z katalogu kosztów podlegających refundacji
w ramach realizacji małych projektów
(załącznik do rozporządzenia MRiRW).

   Przykłady:

   - nie stanowi kosztu kwalifikowanego zaadaptowanie budynku remizy OSP na świetlicę

     wiejską,

   - nie stanowi kosztu kwalifikowanego wynagrodzenie koordynatora projektu, jeśli

      realizacja operacji jest możliwa bez jego udziału.

   9. Zakup rzeczy używanych ogranicza się w małych projektach do zakupu eksponatów

do izb pamięci i muzeów. Rzeczy te muszą być wpisane do rejestru zabytków ruchomych (zaświadczenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) i powinny posiadać opinię 

rzeczoznawcy określającą ich wartość rynkową.

   10. Zdarza się, że  koszty pracy nieodpłatnej są źle obliczone. Koszt pracy i usług nieodpłatnych nie może przekroczyć 10 % całkowitych kosztów projektu pomniejszonych o koszty ogólne (zasada ta odnosi się do wniosków już złożonych w urzędzie marszałkowskim) Dlatego należy sprawdzić stosowny przepis by zrozumieć co jest kosztem ogólnym wg obowiązującego stanu prawnego i odjąć od kosztów całkowitych, aby móc właściwie obliczyć limit kosztów pracy własnej..

   11. Upominki lub nagrody mogą stanowić do 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji. Są to kwiaty, statuetki, puchary, nagrody rzeczowe - z wyłączeniem nagród pieniężnych.

   12. Jeżeli wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT-u i nie ma możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT w działaniu małe projekty, powinien w oświadczeniu (załącznik do wniosku) zaznaczyć, że „nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT i nie może odzyskać tego podatku” np. na podst. art. 88 ust. 4 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i  usług, patrz: Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn.zm.”

 

                                                               ***

   Wnioskodawca ma 14 - dniowy termin na uzupełnienia (ponowne uzupełnienia)
i wyjaśnienia w toku postępowania o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy wniosek po drugich uzupełnieniach zawiera błędy (braki), to następuje odmowa przyznania pomocy.

   Powyższe przykłady mają zachęcić opracowujących  wnioski z działania małe projekty do głębszej analizy operacji i weryfikacji ich z obowiązującym stanem prawnym. Staranne przygotowanie projektu - bez uchybień - skraca czas weryfikacji wniosku oraz prowadzi do szybkiego podpisania umowy o przyznaniu pomocy finansowej na realizację projektu.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. To rozporządzenie zmienia m.in.  wysokość kwalifikowanych  kosztów pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie do 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych, poszerza wykaz kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

Opracowała Małgorzata Najechalska Oddział Poświętne w Płońsku

 

 Źródło:  szkolenie Radosława Chwaścińskiego i Piotra Łukasika – Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Sklepińska
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-11 12:28:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Ilona Sklepińska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-11 12:28:19
  • Liczba odsłon: 92
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1897135]

przewiń do góry